Umowa najmu. Montaż urządzeń przez najemcę w lokalu. Jak do tego podejść?

W teorii, obowiązki stron umowy najmu wydają się dość oczywiste, ale niektóre kwestie mogą stanowić dylemat. Bo jeśli najemca nie jest właścicielem, to czy może montować na ścianach obrazy i meble? A co z wyburzanie ścian?


O czym przeczytasz?

Najem

O najmie znajdziemy niemal wszystko w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 659- 692), z ktundefinedrych dowiemy się jakie elementy powinny znajdować w umowie aby była ona ważna.

Podstawową kwestię poza samym przedmiotem najmu oraz czynszem jaki najemca powinien uiszczać jest okres obowiązywania umowy, albowiem że jeśli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż jednego roku, powinna być zgodnie z obowiązującymi przepisami zawarta na piśmie.

Ponadto, każda umowa najmu lokalu mieszkalnego musi zawierać niezbędne informacje potwierdzające tożsamość obu stron, czyli wynajmującego i najemcy, dotyczące samego przedmiotu najmu, czyli lokalu mieszkalnego lub domu oraz określające podstawowe warunki umowy, tj. wysokość czynszu, termin i sposundefinedb płatności.

Wszystkie pozostałe stosunki między wynajmującym a najemcą, jeśli nie zostały ustalone pisemnie w umowie, odnoszą się do obowiązującej ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Wzory umundefinedw najmu wraz z omundefinedwieniami znajdziesz tutaj.

Tutaj przeczytasz o podnajmie mieszkania.

Obowiązki najemcy

Oczywiście podstawowym obowiązkiem najemcy jest zapłata czynszu określone przez strony umowy. Niemniej, nie jest tak, że skoro najemca nie jest właścicielem lokalu, jego obowiązki kończą się uiszczenia opłat, albowiem korzysta z lokalu, używa go i przedmiotundefinedw w nim się znajdujących.

Do podstawowych obowiązkundefinedw najemcy zalicza się utrzymywanie wynajmowanego mieszkania we właściwym stanie oraz przestrzeganie porządku domowego. Do drobnych napraw, ktundefinedre obciążają najemcę mieszkania, należą przede wszystkim: malowanie ścian, podłundefinedg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, naprawy podłundefinedg, drzwi i okien, naprawa pieca gazowego w wynajmowanym mieszkaniu, drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody czy naprawa pralki, lodundefinedwki, podgrzewaczy wody, wanny, umywalki oraz wszelkich urządzeń sanitarnych, w ktundefinedre lokal jest wyposażony,

Możliwe jest, aby w umowie najmu złożyć zastrzeżenie, że wartość nakładundefinedw poczynionych przez najemcę zostanie zwrundefinedcona przez wynajmującego przez systematyczne potrącanie kwoty z płaconego czynszu.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat napraw koniecznych wynikających z umowy najmu.

Obowiązki wynajmującego

Wynajmujący powinien przede wszystkim wydać mieszkanie w stanie przydatnym do umundefinedwionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu. Jeżeli wynajmujący wydałby lokal w stanie stwarzającym niebezpieczeństwo dla najemcy lub osundefinedb przebywających w wynajętym mieszkaniu, to wynajmujący ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody i niezapewnienie bezpieczeństwa tym osobom.

Wynajmujący nie tylko powinien utrzymać lokal w odpowiednim stanie, ale rundefinedwnież pokrywa koszty związane z naprawami i wymianami wewnętrznych instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody, naprawami i wymianą instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania razem z grzejnikami, instalacji elektrycznej oraz anteny zbiorczej, a także wymiany piecundefinedw grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynkundefinedw i podłundefinedg.

W tym miejscu przeczytasz na co zwrundefinedcić uwagę w umowie najmu zawieranej z obcokrajowcem.

Stan i utrzymanie rzeczy wziętej w najem

Zgodnie z art. 662 K.c. wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umundefinedwionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Pamiętajmy, że drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę, ale więcej na ten temat będzie w dalszej części artykułu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za ktundefinedre wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrundefinedcenia stanu poprzedniego.

Tutaj dowiesz się w jakich okolicznościach wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu.

Montaż urządzeń

W teorii wiemy już co jako najemcy powinniśmy zrobić, ale co zrobić możemy jeśli wynikła potrzeba odpowiedniego undefinedupgradeundefineduundefined mieszkania? Jeśli zdecydujemy się na wynajem mieszkania a okaże się, że oświetlenie jest taki kiepskie, że trudno cokolwiek zobaczyć. Czy zatem możemy zamontować dodatkowe lampy? Czy nie będzie to już zbyt daleko idąca ingerencja?

Zgodnie z art. 684 Kodeksu cywilnego najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że sposundefinedb ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości.

Jeżeli do założenia urządzeń potrzebne jest wspundefinedłdziałanie wynajmującego, najemca może domagać się tego wspundefinedłdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztundefinedw.

Funkcje użytkowe lokalu

Co to w praktyce oznacza? Jak możemy przeczytać w literaturze fachowej, uregulowane prawa w artykule 684 kodeksu cywilnego wiąże się ściśle z funkcjami użytkowymi lokalu jako przedmiotu najmu. Przepis ten upoważnia najemcę do założenia w najętym lokalu oświetlenia elektrycznego, gazu, telefonu, radia i innych podobnych urządzeń.

Ten ostatni zwrot świadczy o tym, że wyliczenie tych urządzeń ma charakter przykładowy. Niemniej, w przepisie można dopatrzyć się także pewnego ograniczenia, albowiem wskazuje on raczej typowe (standardowe) ulepszenie związane z funkcjami użytkowymi lokalu.

Aktualnie, ponieważ opisany katalog nie jest zamknięty, należy rozszerzyć go o sieci telewizji kablowej, tzw. telewizji przemysłowej, służącej obserwacji lokalu, instalacje alarmowe, sieci światłowodowe umożliwiające podłączenie do Internetu, instalację anten do odbioru satelitarnego, automaty otwierające bramę itp.

Ponadto, jak wskazuje orzecznictwo, mimo, iż nie wymienia tego ustawa wprost, przepis obejmuje także instalacje wodociągową oraz centralne ogrzewanie.

Jednym więc ograniczaniem jest sposobu założenia tych urządzeń w odniesieniu do obowiązujących tym zakresie przepisundefinedw oraz bezpieczeństwa nieruchomości, co obejmuje także inne lokale znajdujące się na nieruchomości.

W tym miejscu przeczytasz jak można wymeldować byłego najemcę z naszego lokalu.

Jak zatem takie nakłady rozliczać? Istotny wyrok Sądu Najwyższego

Cytowany przepis określa nam, w jaki sposundefinedb i co możemy zgodnie z prawem montować w lokalu i chociaż mowa jest w przepisie rundefinedwnież o rozliczeniu kosztundefinedw, to jednak z przepisu ciężko wyinterpretować jak technicznie miałoby to wyglądać.

Z pomocą przyjść może zatem orzecznictwo sądundefinedw, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego zgodnie z wyrokiem z 25.6.1971 r. (III CRN 111/71,) żaden przepis prawa nie daje podstaw do uznania, że koszt instalacji stanowiących ulepszenie lokalu nie może obciążać najemcy i że musi być pokryty przez wynajmującego.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zwrotu mieszkania po okresie najmu.

Szyld neonowy i antena tv na budynku. Ciekawe orzecznictwo.

Umieszczenie przez najemcę lokalu handlowego szyldu neonowego na nieruchomości właściciela, w zasadzie może mieścić się w granicach uprawnień najemcy do założenia w najętym lokalu urządzeń technicznych powszechnie stosowanych, a więc i neonu, pod warunkiem że neon jest zainstalowany na ścianie zewnętrznej najętego lokalu.

Instalowanie neonu poza obszarem ściany lokalu, np. na dachu lub innej części budynku z powodu braku ścisłego związku przestrzennego z lokalem, nie stanowi wykonania uprawnienia przysługującego najemcy, lecz jest czynnością zdziałaną poza stosunkiem najmu (SN z 27.10.1971 r., III CR 609/71).

Nieudzielenie lokatorom mieszkaniowych zasobundefinedw komunalnych, po przeprowadzeniu remontundefinedw elewacji, pokryć dachowych i kominundefinedw zgody na powtundefinedrny montaż indywidualnych anten telewizyjnych, narusza art. 684 KC, co jest działaniem bezprawnym i naruszającym art. 23a ust. 1 nieobowiązującej już ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentundefinedw (wyrok SO undefined Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentundefinedw z 6.6.2006 r., XVII Ama 64/05, Dz.Urz. UOKiK 2006 Nr 4, poz. 59, s. 163).

Dobrze mieć wszystko w umowie

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, dla wynajmującego niezwykle istotne powinno być, aby w umowie jednoznacznie postanowić, że dokonywanie jakichkolwiek montażundefinedw w lokalu przez najemcę wymaga każdorazowej zgody wynajmującego.

W takiej sytuacji, jeśli najemca wykona montaż nie mając na to zgody wynajmującego, nie będzie to przedmiotem pundefinedźniejszych rozliczeń stron. Istotne rundefinedwnież, aby najemca został zobowiązany w umowie najmu do wykonania nakładundefinedw zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami administracyjnymi, z należytą starannością z użyciem materiałundefinedw dobrej jakości oraz w całkowitej zgodności z zatwierdzoną przez wynajmującego dokumentacją projektową, a także w terminach określonych w umowie.

Co więcej, należy rundefinedwnież zobowiązać najemcę do poniesienia pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w lokalu.

W tym miejscu znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o najmie okazjonalnym.

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat najmu instytucjonalnego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!