Mieszkanie spółdzielcze i dysponowanie udziałami. Odpowiadamy na pytanie.

Czytelniczka pyta w jaki sposób można zrzec się udziałów w spółdzielni mieszkaniowej? Czy przekazanie udziałów wymaga jakiejś szczególnej formy np. zawarcia umowy? Czym w ogóle jest spółdzielnia mieszkaniowa oraz jakie przepisy ją statuują?


O czym przeczytasz?

Pytanie czytelniczki

Czytelniczka zwrundefinedciła się do nas z następującą sprawą dotyczącą udziałundefinedw w prawie do mieszkania spundefinedłdzielczego. Ona ma 99/100 udziałundefinedw, a jej mama ma 1/100 udziałundefinedw, co było konieczne w momencie zaliczenia jako członka spundefinedłdzielni.

W jaki sposundefinedb mama może się zrzec 1 udziału na rzecz czytelniczki (lub lub wspundefinedlnie z jej małżonkiem)?

Na marginesie dodano, że w KW lokalu czytelnicza widnieje jako właścicielka. Tylko ona. Czy udział jest wyrażony kwotowo czy procentowo? Wymaga zawarcia jakiejś umowy?

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W tym miejscu przeczytasz o spundefinedłdzielczym lokatorskim prawie do lokalu.

Spundefinedłdzielnia mieszkaniowa

Przepisy ogundefinedlne ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spundefinedłdzielniach mieszkaniowych wskazują, że celem spundefinedłdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członkundefinedw oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domundefinedw jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Ponadto, spundefinedłdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członkundefinedw, w szczegundefinedlności z tytułu przekształceń praw do lokali.

Czym się zajmują spundefinedłdzielnie mieszkaniowe?

Spundefinedłdzielnie mieszkaniowe zajmują się m.in.:

 • budowaniem lub nabywaniem budynkundefinedw w celu ustanowienia na rzecz członkundefinedw spundefinedłdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;
 • budowaniem lub nabywaniem budynkundefinedw w celu ustanowienia na rzecz członkundefinedw odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we wspundefinedłwłasności w garażach wielostanowiskowych;
 • budowaniem lub nabywaniem domundefinedw jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członkundefinedw własności tych domundefinedw;
 • udzielaniem pomocy członkom w budowie przez nich budynkundefinedw mieszkalnych lub domundefinedw jednorodzinnych oraz budowaniem lub nabywaniem budynkundefinedw w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Zasady jakimi rządzą się spundefinedłdzielnie, regulują nie tylko ustawy, jak wspomniano powyżej, ale rundefinedwnież wewnętrzne statusy, ktundefinedre mogą precyzować jakie koszty powinni pokrywać członkowie spundefinedłdzielni, czy też jaki rodzaj działalności spundefinedłdzielnia prowadzi.

Kto może być członkiem spundefinedłdzielni mieszkaniowej?

Ponieważ spundefinedłdzielnia mieszkaniowa zawiązuje się, w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ich rodzin, to logiczne jest, że aby zostać jej członkiem należy spełniać odpowiednie kryteria. O tym, jak one są możemy przeczytać w artkule 3 ustawy.

Zgodnie z jego brzmieniem członkiem spundefinedłdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

 • ktundefinedrej przysługuje spundefinedłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 • ktundefinedrej przysługuje spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • ktundefinedrej przysługuje roszczenie o ustanowienie spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • ktundefinedrej przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej undefinedekspektatywą własnościundefined; lub
 • będąca założycielem spundefinedłdzielni.

Członkiem spundefinedłdzielni jest rundefinedwnież osoba prawna, ktundefinedrej przysługuje spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spundefinedłdzielni.

Małżonkowie w spundefinedłdzielni

Podobnie, w przypadku małżonkundefinedw, jeśli obojgu przysługuje prawo do lokalu, albo jeżeli wspundefinedlnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu to rundefinedwnież we dwoje mogą stać się członkami spundefinedłdzielni.

Jak nabywa się członkostwo w spundefinedłdzielni?

Skoro już wiadomo kto może stać się członkiem spundefinedłdzielni, to warto dowiedzieć się, kiedy formalnie takie członkostwo się nabywa? I tu znowu możemy taką informację odnaleźć wprost w ustawie, albowiem członkostwo powstaje między innymi:

 • z chwilą nabycia roszczenia o ustanowienie spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; nabycia ekspektatywy własności;
 • zawarcia umowy nabycia spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu; zawarcia umowy o ustanowienie spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
 • prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spundefinedłdzielnię, wpisania spundefinedłdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osundefinedb będących założycielami spundefinedłdzielni.

Jeżeli, natomiast spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osundefinedb, członkiem spundefinedłdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspundefinedlnie małżonkom.

Kiedy członkostwo w spundefinedłdzielni wygasa?

Członkostwo w spundefinedłdzielni mieszkaniowej ustaje z chwilą:

 • wygaśnięcia spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • zbycia spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
 • zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
 • zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;
 • wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spundefinedłdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego czy też rozwiązania umowy o budowę lokalu.

Czy można rozporządzać prawem do lokalu spundefinedłdzielczego?

Mimo, że spundefinedłdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym to jak wskazują przepisy, możliwa jest zarundefinedwno egzekucja jak i dziedziczenie z takiego prawa.

Tak więc posiadać prawa do lokalu może w formie darowizny przekazać lokal innej osobie.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat tego, co można zrobić ze spundefinedłdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

Czy można zbyć spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Tak. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym i jest to prawo zbywalne. Przechodzi na spadkobiercundefinedw czy też podlega egzekucji. Umowa zbycia spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spundefinedłdzielni.

Przedmiotem zbycia może być rundefinedwnież ułamkowa część spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Pozostałym wspundefinedłuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu.

Umowa zbycia ułamkowej części

Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

Jeśli zbycie prawa do lokalu następuje w formie darowizny, wundefinedwczas należy sprawdzić czy obdarowany należy do najbliższej rodziny darczyńcy, albowiem w takim wypadku, po zgłoszeniu darowizny do odpowiednich organundefinedw, nastąpi zwolnienie z zapłaty podatku.

W tym miejscu znajdziesz wzundefinedr umowy zbycia spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z jego omundefinedwieniem.

Jak wygląda taka procedura? Czy są jakieś ograniczenia?

Należy pamiętać, że zgodnie ustawą o spundefinedłdzielniach mieszkaniowych, umowa zbycia spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, albowiem bez zachowania tej szczegundefinedlnej formy umowa darowizny będzie nieważna.

Dokumenty do aktu notarialnego

W celu przygotowania aktu notarialnego umowy darowizny, koniczne jest przygotowanie następujących dokumentundefinedw:

 • dane z dowodundefinedw osobistych,
 • jeśli darowizna jest na dziecko undefined to dodatkowo odpis skrundefinedcony aktu urodzenia dziecka,
 • jeśli dziecko po zawarciu związku małżeńskiego zmieniło nazwisko undefined to dodatkowo odpis skrundefinedcony aktu małżeństwa dziecka,
 • jeśli darowizna jest na wnuka/czkę undefined to dodatkowo odpis skrundefinedcony aktu małżeństwa rodzicundefinedw wnuka/czki i odpis skrundefinedcony aktu urodzenia wnuka/czki, odpis zwykły z księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona księga wieczysta dla tego prawa),
 • zaświadczenie ze Spundefinedłdzielni Mieszkaniowej stwierdzające, komu to prawo do lokalu przysługuje,
 • podstawa nabycia (przydział, umowa ze Spundefinedłdzielnią, wypis aktu notarialnego undefined umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy,
 • prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspundefinedlności.

Ponadto, jeśli ma być założona księga wieczysta, to do założenia księgi wieczystej potrzebne jest zaświadczenie ze Spundefinedłdzielni Mieszkaniowej wydane dla celundefinedw wieczystoksięgowych.

W tym miejscu przeczytasz na temat zakupu mieszkania bez księgi wieczystej.

Po akcie urząd skarbowy.

Po sporządzenie aktu notarialnego, wypis musi być niezwłocznie przekazany do spundefinedłdzielni, ktundefinedra jest właścicielem całego budynku.

W przypadku kręgu osundefinedb najbliższych, umowa będzie wolna od podatku od spadkundefinedw i darowizn, jednak warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie nabycia darowizny właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego umowy darowizny.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!