Mieszkanie na Start. Na czym polega ten rządowy program?

Pewnie każdy młody człowiek chciałby wkroczyć w dorosłe życie z własnym mieszkaniem. Mimo sporej podaży na rynku, nieruchomości są dla młodych coraz mniej osiągalne. Czy rządowy program Mieszkanie na Start to rozwiązanie ich problemów?


O czym przeczytasz?

Mieszkanie na start

To program, który ruszył w 2019 roku i został uregulowany z Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, w sprawie bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania.

Jest to pomoc w formie dopłat pokrywających część czynszu najmu nowego mieszkania lub mieszkania oddanego do użytkowania w wyniku działań rewitalizacyjnych.

Program powstał z myślą o najemcach nowych mieszkań, które utworzone są w ramach współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty do czynszu w ramach Mieszkania na Start nie są jednak przyznawane każdemu. Aby móc skorzystać z programu należy spełnić kilka warunków.

Cele programu

Zadaniem programu jest realizacja przede wszystkim dwóch celów:

 • społecznego polegającego na pomocy dla gospodarstw domowych, które mogą mieć trudności z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;
 • inwestycyjnego, który ma na  celu zachęcenie do realizacji inwestycji w rynek nieruchomości, a więc budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

Kto może liczyć na dopłaty?

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która spełniła przesłanki zawarte w ustawie tj:

 • jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie tytułu wskazanego w ustawie, np. w związku ze świadczeniem pracy,
 • jest najemcą mieszkania oddanego do użytkowania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą (lub spółką gminną): mieszkania nowo utworzonego, mieszkania poddanego rewitalizacji, zasiedlonego po raz pierwszy w terminie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej, w przypadku którego nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej),

oraz spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym:

 • osiąga względnie niższe dochody, na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku,
 • nie ma tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania,
 • zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat,
 • zawarła umowę najmu/podnajmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, uzasadnione lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,
 • ma zdolność czynszową – jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu/podnajmu w zakresie niepokrywanym dopłatą.

Jaka jest wysokość dofinasowania w programie Mieszkanie na Start?

Kwota dofinansowania warunkowana jest zarówno lokalizacją nieruchomości, jak również liczbą członków gospodarstwa domowego.

Największe wsparcie rząd przyznaje na wynajem mieszkań w miastach wojewódzkich. Natomiast wynajem w mniejszych miejscowościach wiąże się z nieco mniejszą dopłatą, co uwarunkowane jest przede wszystkim tym, że mieszkania na wynajem są tam tańsze, a zapotrzebowanie na nie mniejsze.

Należy pamiętać, że dopłaty do wynajmu obliczane są na podstawie dwóch czynników tj:

 • normatywnej powierzchni użytkowej - wynosi 20 m² dla jednoosobowych gospodarstw, każda kolejna osoba to +15m²,
 • średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

koszt odtworzenia 1 m² x pow. normatywna x 1,8% / 12

Procedura złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu

Chcąc przystąpić do programu przede wszystkim należy sprawdzić listę gmin w nim uczestniczących, a następnie po wybraniu lokalizacji, skontaktować się z gminą w sprawie możliwości najmu danego lokalu Wówczas można już złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu.

Wniosek składa się bezpośrednio w urzędzie gminy lub za pomocą strony internetowej.

Należy pamiętać, że zanim zechcemy złożyć wniosek w pierwszej kolejności należy zawrzeć umowę najmu/podnajmu (lub umowę zobowiązującą do zawarcia umowy najmu/podnajmu) mieszkania, które jest inwestycją mieszkaniową zrealizowaną na podstawie umowy między inwestorem a gminą (lub spółką gminną).

W tym miejscu znajdziesz doskonałe wzory umów najmu wraz z objaśnieniami.

Do wniosku należy załączyć jeszcze dodatkowe dokumenty tj.; kopię umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej; oświadczenie o spełnieniu warunków majątkowych i dochodach za rok wskazanych w ustawie oraz zobowiązanie wskazane w ustawie (w tym o liczbie osób w gospodarstwie domowym).

Zasady wypłacania dopłat w programie Mieszkanie na Start

Zgodnie z brzmieniem ustawy dopłaty wypłaca Bank ze środków Funduszu Dopłat na wniosek gminy, która zawarła z Bankiem umowę w sprawie stosowania dopłat. Wniosek należy składać co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy wniosek.

Gmina, która zawarła z inwestorem umowę, przeprowadza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań. Wnioski podlegają ocenie punktowej, zgodnie z kryteriami pierwszeństwa.

Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków, gmina sporządza listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, obejmującą imiona i nazwiska najemców, zwaną dalej „listą najemców”.

Wniosek o wypłatę - co powinien zawierać?

Wniosek o wypłatę dopłat powinien zawierać:

 • wskazanie najemców oraz pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego danego najemcy; 
 • informację o powierzchni użytkowej poszczególnych mieszkań;
 • informację o wysokości dopłaty należnej poszczególnym najemcom;
 • informację o prognozowanej wysokości dopłat należnych poszczególnym najemcom do końca okresu wypłaty dopłat, przy założeniu, że podstawa obliczenia wysokości dopłat jest taka sama jak w miesiącu składania wniosku.

Bank wypłaca gminie łączną kwotę środków przeznaczonych na dopłaty wynikającą z wniosku o wypłatę dopłat w terminie do dziesiątego dnia miesiąca, którego dotyczy wniosek.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować