Chcesz zamontować markizę na balkonie. Czy musisz mieć pozwolenie?

Masz ochotę nieco rozbudować swój dom. Może mieszkasz w bloku i zamierzasz się osłonić słońcem ? Markiza wydaje się tylko małym ulepszeniem, ale czy każdy „upgrade” jest legalny?


O czym przeczytasz?

Markiza na balkonie

Właściciele mieszkań chcąc uchronić się przed promieniami słonecznymi podejmują decyzję o zamontowaniu markizy na balkonie lub tarasie. Czy w takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na jej montaż?

Markiza w świetle prawa budowlanego

Nie ma sensu wgłębiać się w dość nudne prawnicze rozprawy, ale mając na uwadze cały ten dorobek przyjmujemy, że markiza uznawana jest za „urządzenie”. Kwestie związane z jej funkcjonowaniem w obrocie budowlanym uregulowane zostały w art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. a oraz w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Zgodnie z treścią przywołanych przepisów nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiektach budowlanych urządzeń, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu o wysokości powyżej 3 m. Dalej znajdziemy informację,  że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiektach budowlanych urządzeń, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu o wysokości nieprzekraczającej 3 m.

Obowiązek zgłoszenia montażu markizy, bądź wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Mając na uwadze powyższe regulacje prawa budowlanego należy przyjąć, że ustawodawca kształtując kwestie związane z koniecznością dokonania zgłoszenia montażu markizy do właściwego organu administracji bierze pod uwagę jedno kryterium - jej rozmiar.

Warto w tym miejscu wskazać, że ustawodawca kształtując obowiązek pozwala osobie planującej montaż markizy na dokonanie pewnego rodzaju wyboru. Zgodnie bowiem z treścią ustawy inwestor zamiast dokonania zgłoszenia robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast w sytuacji gdy wielkość markizy nie przekracza 3 metrów ustawodawca nie wprowadza żadnych wymogów związanych z koniecznością zgłoszenia jej montażu lub wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Mamy więc jasność, że w sytuacji, gdy wielkość markizy nie przekracza 3 metrów możemy po prostu podjąć się jej montażu bez wcześniejszego zawiadomienia organów administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast w przypadku gdy wielkość markizy będzie przewyższać 3 metry konieczne będzie zgłoszenie jej montażu, bądź uzyskanie pozwolenia na budowę.

Konsekwencje montażu bez formalności

Markiza, której rozmiar przekracza 3 metry została zamontowana. Zaniechanie obowiązku zgłoszenia jej montażu, bądź wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, może spowodować całkiem uciążliwe konsekwencje prawne. Obejmują one w szczególności  możliwość wydania przez właściwy organ postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, bądź wydania nakazu rozbiórki zainstalowanego urządzenia oraz uiszczenia opłaty legislacyjnej. Zgodnie z treścią art. 49d ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane obecnie wysokość opłaty legalizacyjnej wynosi 2 500 zł.

Konieczność uzyskania pozwolenia na montaż markizy od wspólnoty mieszkaniowej

Warto mieć na uwadze, że decydując się na zamontowanie markizy do zewnętrznej ściany (montując markizę m.in. na balkonie) budynku, który ma wielu właścicieli, ingerujemy w część wspólną jego konstrukcji. Zgodnie bowiem z przyjętym w orzecznictwie stanowiskiem pod pojęciem "balkonu" jako części budynku stanowiącej zarazem część składową lokalu mieszkalnego rozumieć należy tę tylko jego część, która służy wyłącznie do użytku właściciela lokalu i osób z nim zamieszkałych. Jest nią przestrzeń wewnętrzna, z reguły wyodrębniona podłogą i balustradą, a niekiedy także ścianami bocznymi i sufitem, z wyłączeniem zawsze ściany przedniej, której brak pozwala na uznanie tej części budynku za balkon i umożliwia zarazem korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem.

Wobec tego elementy architektonicznej konstrukcji balkonu trwale połączone z bryłą budynku i na ogół usytuowane na zewnątrz w stosunku do przestrzeni wykorzystywanej do wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez osoby zamieszkałe w lokalu uznać należy za takie części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, zatem - na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali - powinny być kwalifikowane jako stanowiące nieruchomość wspólną. Taką definicję w wyroku z dnia 26 kwietna 2018 r przyjął Sąd Apelacyjny w Białymstoku., sygn. akt: I ACa 17/18.

Przyjmując zatem, że balkon jest częścią nieruchomości wspólnej, to kwestie związane z jej nadbudową lub przebudową należą do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. A w konsekwencji, zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, czynność montażu markizy wymaga podjęcia przez właścicieli odpowiedniej uchwały w tym przedmiocie.

Z powyższego wynika jasno, że decydując się na zamontowanie markizy na balkonie w bloku konieczne staje się wystąpienie do wspólnoty mieszkaniowej z wnioskiem o wydanie odpowiedniej zgody. Do wniosku powinniśmy dołączyć wszelkie dokumenty określające parametry techniczne markizy, a w sytuacji gdy wielkość markizy przekracza 3 metry – także dokumenty potwierdzające zgłoszenie lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Warto pamiętać, że niezastosowanie się do wymogów związanych z koniecznością uzyskania zgody
na montaż markizy od wspólnoty mieszkaniowej możne doprowadzić do powstania po stronie tego podmiotu roszczenia o naprawienie szkody. Takie roszczenie ma duże szanse na uznanie przez sąd za uzasadnione, a w konsekwencji jego egzekwowanie od właściciela lokalu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Pachnące pomarańcze z goździkami

Idealny dodatek do herbat, a podczas suszenia może być także naturalnym świątecznym zapachem, który nada naszym mieszkaniom wyjątkowego i magicznego klimatu.

Advertisement