Kubatura budynku. Co to jest i jak ją obliczyć?

Kubatura, obok powierzchni użytkowej oraz powierzchni całkowitej, jest jednym z podstawowych pojęć podczas budowy każdego obiektu budowlanego. Ważne jest, aby ją prawidłowo obliczyć.


O czym przeczytasz?

Czym jest kubatura budynku?

Słowo „kubatura” jest określeniem zaczerpniętym z języka greckiego (łac. Κύβος) oznaczającego kostkę lub sześcian.

Mimo, że stanowi ona prosty wskaźnik wielkości obiektu budowlanego próżno jest obecnie szukać jednej obwiązującej definicji tego pojęcia.

Definicja kubatury budynku w świetle warunków technicznych – kubatura brutto

Jedną z definicji kubatury można odnaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 3 pkt. 24 rozporządzenia, poprzez kubaturę brutto należy rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

  • wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przykrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady;
  • nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

W tym miejscu dowiesz się czy podcienia i prześwity stanowią część powierzchni budynku.

Kubatura netto

Definicja kubatury określona w rozporządzeniu obejmuje wyłącznie pojęcie kubatury brutto. Czym jest zatem kubatura netto? W nauce prawa przyjmuje się, że kubatura netto jest iloczynem powierzchni wszystkich kondygnacji z wysokością od podłogi do stropu, zarówno podziemnych jak i nadziemnych.

Do kubatury netto wlicza się balkony i tarasy, podcienia i loggie, natomiast nie wlicza się strychu nieużytkowego.

Definicja kubatury według Głównego Urzędu Statystycznego

Niezależnie od definicji kubatury określonej przez Ministra Infrastruktury, definicję tego pojęcia wprowadził również Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika z opracowania własnego GUS, kubatura budynku jest to jego objętość mierzona w m3, liczona jako iloczyn powierzchni zabudowy i wysokości budynku. Jeśli budynek posiada piwnice i strych – należy wziąć pod uwagę wysokość budynku mierzoną od podłogi piwnic do podłogi strychu.

Jeśli budynek posiada poddasze, na którym znajdują się pomieszczenia użytkowe (np. mieszkanie, pralnia itp.) – kubaturę tych pomieszczeń dolicza się do kubatury budynku. Jeśli budynek składa się z kilku wydzielonych części o różnej wysokości – należy podać sumę kubatury tych części.

W przypadku rozbudowy lub przekazania do eksploatacji tylko części budynku – podaje się kubaturę tylko części nowo powstałej (przekazanej do eksploatacji).

W tym miejscu dowiesz się jak można zgodnie z prawem dobudować część domu.

Kubatura domu jest przydatna

Znajomość kubatury domu jest przydatna z wielu powodów. Na etapie projektowym ma ona szczególne znaczenie m.in. przy szacowaniu kosztorysu budowy, projektowaniu instalacji, czy planowaniu wentylacji i klimatyzacji w obiekcie budowlanym. Znajomość kubatury domu jest również przydatna przy określeniu wysokości podatku od nieruchomości.

Ważne! W zależności od tego, do czego wymagane jest wyliczenie kubatury domu, stosuje się inny wzór. Przykładowo do obliczenia bilansu cieplnego domu wykorzystuje się kubaturę netto, natomiast do celów podatkowych i administracyjnych - kubaturę brutto.

Tutaj dowiesz się co można zrobić, gdy oddawany przez dewelopera lokal ma inna powierzchnię niż w umowie.

Jak obliczyć kubaturę brutto i netto?

Mimo pojawiających się informacji, nie istnieje obecnie jeden unormowany wzór na obliczenie wartości kubatury brutto obiektu budowlanego. Samo bowiem przemnożenie zsumowanych wartości powierzchni netto przez wysokość pomieszczeń nie jest wystarczające. Za błąd uważa się także poprzestanie wyłącznie na zsumowaniu kubatur poszczególnych pomieszczeń.

Szacując wartość kubatury brutto budynku, należy wziąć pod uwagę:

  1. przejścia, przejazdy, prześwity;
  2. strychy nieużytkowe;
  3. przykryte zewnętrzne elementy obiektu (ganek, loggia, weranda);
  4. krużganki, balkony, tarasy (do górnego poziomu balustrady).

Przy obliczaniu kubatury brutto nie uwzględnia się fundamentów, instalacji podziemnych, jak również schodów znajdujących się na zewnątrz budynku, ramp i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, pomijane są również osłony przewodów kominowych, attyki oraz inne elementy znajdujące się pod linią gzymsu i dachu.

Tutaj dowiesz się czym jest powierzchnia zabudowy nieruchomości.

Obliczanie kubatury krok po kroku

Obliczając kubaturę obiektu należy w pierwszej kolejności ustalić objętość każdego z pomieszczeń znajdujących się w budynku. W tym celu wystarczy wykorzystać wzór na objętość prostopadłościanu (tj. iloczyn długości, szerokości i wysokości pomieszczenia). W przypadku kubatury netto należy wziąć pod uwagę wysokość od górnej powierzchni podłogi do spodu sufitu.

W następnej kolejności konieczne jest zsumowanie kubatury wszystkich pomieszczeń, w tym poddaszy użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i komórek pod schodami. Następnie należy uwzględnić cokoły i inne elementy konstrukcyjne wystające ponad dach.

Konieczne jest także doliczenie balkonów i tarasów (ich kubaturę oblicza się do wysokości barierki).

Obliczając wartość kubatury brutto niezbędne jest uwzględnienie poddaszy zarówno użytkowych, jak i nieużytkowych oraz piwnic. Dla ułatwienia, przy skomplikowanym rzucie budynku warto podzielić go na mniejsze fragmenty będące figurami geometrycznymi. Przy obliczaniu powierzchni nie należy brać pod uwagę powierzchni cokołów oraz osłon kominowych.

Wytyczne dotyczące wyliczenia kubatury budynku brutto i netto

W celu dokładnego obliczenia kubatury budynku można sięgnąć do normy PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

Norma ta zawiera oficjalne wytyczne jak liczyć kubaturę budynku brutto i netto na potrzeby projektu budowlanego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Pachnące pomarańcze z goździkami

Idealny dodatek do herbat, a podczas suszenia może być także naturalnym świątecznym zapachem, który nada naszym mieszkaniom wyjątkowego i magicznego klimatu.

Advertisement