Kubatura budynku. Co to jest i jak ją obliczyć?

Kubatura, obok powierzchni użytkowej oraz powierzchni całkowitej, jest jednym z podstawowych pojęć podczas budowy każdego obiektu budowlanego. Ważne jest, aby ją prawidłowo obliczyć.


O czym przeczytasz?

Czym jest kubatura budynku?

Słowo undefinedkubaturaundefined jest określeniem zaczerpniętym z języka greckiego (łac. undefinedύundefinedundefinedundefined) oznaczającego kostkę lub sześcian.

Mimo, że stanowi ona prosty wskaźnik wielkości obiektu budowlanego prundefinedżno jest obecnie szukać jednej obwiązującej definicji tego pojęcia.

Definicja kubatury budynku w świetle warunkundefinedw technicznych undefined kubatura brutto

Jedną z definicji kubatury można odnaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z undefined 3 pkt. 24 rozporządzenia, poprzez kubaturę brutto należy rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegrundefinedd zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrundefinedwnawczą na gruncie a gundefinedrną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

  • wlicza się kubaturę przejść, prześwitundefinedw i przejazdundefinedw bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przykrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonundefinedw i tarasundefinedw, obliczaną do wysokości balustrady;
  • nie wlicza się kubatury ław i stundefinedp fundamentowych, kanałundefinedw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodundefinedw, ramp i pochylni, gzymsundefinedw, daszkundefinedw i osłon oraz kominundefinedw i attyk ponad płaszczyzną dachu.

W tym miejscu dowiesz się czy podcienia i prześwity stanowią część powierzchni budynku.

Kubatura netto

Definicja kubatury określona w rozporządzeniu obejmuje wyłącznie pojęcie kubatury brutto. Czym jest zatem kubatura netto? W nauce prawa przyjmuje się, że kubatura netto jest iloczynem powierzchni wszystkich kondygnacji z wysokością od podłogi do stropu, zarundefinedwno podziemnych jak i nadziemnych.

Do kubatury netto wlicza się balkony i tarasy, podcienia i loggie, natomiast nie wlicza się strychu nieużytkowego.

Definicja kubatury według Głundefinedwnego Urzędu Statystycznego

Niezależnie od definicji kubatury określonej przez Ministra Infrastruktury, definicję tego pojęcia wprowadził rundefinedwnież Głundefinedwny Urząd Statystyczny. Jak wynika z opracowania własnego GUS, kubatura budynku jest to jego objętość mierzona w m3, liczona jako iloczyn powierzchni zabudowy i wysokości budynku. Jeśli budynek posiada piwnice i strych undefined należy wziąć pod uwagę wysokość budynku mierzoną od podłogi piwnic do podłogi strychu.

Jeśli budynek posiada poddasze, na ktundefinedrym znajdują się pomieszczenia użytkowe (np. mieszkanie, pralnia itp.) undefined kubaturę tych pomieszczeń dolicza się do kubatury budynku. Jeśli budynek składa się z kilku wydzielonych części o rundefinedżnej wysokości undefined należy podać sumę kubatury tych części.

W przypadku rozbudowy lub przekazania do eksploatacji tylko części budynku undefined podaje się kubaturę tylko części nowo powstałej (przekazanej do eksploatacji).

W tym miejscu dowiesz się jak można zgodnie z prawem dobudować część domu.

Kubatura domu jest przydatna

Znajomość kubatury domu jest przydatna z wielu powodundefinedw. Na etapie projektowym ma ona szczegundefinedlne znaczenie m.in. przy szacowaniu kosztorysu budowy, projektowaniu instalacji, czy planowaniu wentylacji i klimatyzacji w obiekcie budowlanym. Znajomość kubatury domu jest rundefinedwnież przydatna przy określeniu wysokości podatku od nieruchomości.

Ważne! W zależności od tego, do czego wymagane jest wyliczenie kubatury domu, stosuje się inny wzundefinedr. Przykładowo do obliczenia bilansu cieplnego domu wykorzystuje się kubaturę netto, natomiast do celundefinedw podatkowych i administracyjnych - kubaturę brutto.

Tutaj dowiesz się co można zrobić, gdy oddawany przez dewelopera lokal ma inna powierzchnię niż w umowie.

Jak obliczyć kubaturę brutto i netto?

Mimo pojawiających się informacji, nie istnieje obecnie jeden unormowany wzundefinedr na obliczenie wartości kubatury brutto obiektu budowlanego. Samo bowiem przemnożenie zsumowanych wartości powierzchni netto przez wysokość pomieszczeń nie jest wystarczające. Za błąd uważa się także poprzestanie wyłącznie na zsumowaniu kubatur poszczegundefinedlnych pomieszczeń.

Szacując wartość kubatury brutto budynku, należy wziąć pod uwagę:

  1. przejścia, przejazdy, prześwity;
  2. strychy nieużytkowe;
  3. przykryte zewnętrzne elementy obiektu (ganek, loggia, weranda);
  4. krużganki, balkony, tarasy (do gundefinedrnego poziomu balustrady).

Przy obliczaniu kubatury brutto nie uwzględnia się fundamentundefinedw, instalacji podziemnych, jak rundefinedwnież schodundefinedw znajdujących się na zewnątrz budynku, ramp i pochylni dla osundefinedb niepełnosprawnych. Ponadto, pomijane są rundefinedwnież osłony przewodundefinedw kominowych, attyki oraz inne elementy znajdujące się pod linią gzymsu i dachu.

Tutaj dowiesz się czym jest powierzchnia zabudowy nieruchomości.

Obliczanie kubatury krok po kroku

Obliczając kubaturę obiektu należy w pierwszej kolejności ustalić objętość każdego z pomieszczeń znajdujących się w budynku. W tym celu wystarczy wykorzystać wzundefinedr na objętość prostopadłościanu (tj. iloczyn długości, szerokości i wysokości pomieszczenia). W przypadku kubatury netto należy wziąć pod uwagę wysokość od gundefinedrnej powierzchni podłogi do spodu sufitu.

W następnej kolejności konieczne jest zsumowanie kubatury wszystkich pomieszczeń, w tym poddaszy użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i komundefinedrek pod schodami. Następnie należy uwzględnić cokoły i inne elementy konstrukcyjne wystające ponad dach.

Konieczne jest także doliczenie balkonundefinedw i tarasundefinedw (ich kubaturę oblicza się do wysokości barierki).

Obliczając wartość kubatury brutto niezbędne jest uwzględnienie poddaszy zarundefinedwno użytkowych, jak i nieużytkowych oraz piwnic. Dla ułatwienia, przy skomplikowanym rzucie budynku warto podzielić go na mniejsze fragmenty będące figurami geometrycznymi. Przy obliczaniu powierzchni nie należy brać pod uwagę powierzchni cokołundefinedw oraz osłon kominowych.

Wytyczne dotyczące wyliczenia kubatury budynku brutto i netto

W celu dokładnego obliczenia kubatury budynku można sięgnąć do normy PN-ISO 9836:1997 undefinedWłaściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźnikundefinedw powierzchniowych i kubaturowychundefined.

Norma ta zawiera oficjalne wytyczne jak liczyć kubaturę budynku brutto i netto na potrzeby projektu budowlanego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!