Nowe przepisy: Komornik zamrozi pieniądze na alimenty ze sprzedaży nieruchomości.

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Finansów pracują nad przepisami, które umożliwią ściągnięcie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości należących do alimentacyjnego dłużnika. Czy komornicy zajmą część środków z licytacji mieszkań?


O czym przeczytasz?

Obecne przepisy

Obecnie obowiązujące przepisy dostarczają narzędzi pozwalających na skuteczne egzekwowanie alimentów od uchylających się od ich płacenia rodziców. W przypadku problematycznych sytuacji finansowych jedną z procedur jest postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, które umożliwia uzyskanie zaległych alimentów, poprzez sprzedaż nieruchomości dłużnika.

Procedura ta stosowana jest od lat. Obecnie trwają jednak prace legislacyjne, które w jeszcze większym stopniu mają zabezpieczyć interesy dzieci i ich opiekunów, objętych alimentami.

W tym miejscu przeczytasz za jakie długi komornik może zlicytować mieszkanie.

Egzekucja alimentów z nieruchomości

Niewywiązywanie się z obowiązku uiszczania alimentów powoduje powstanie po stronie dłużnika długu alimentacyjnego, którego spłaty wierzyciel może żądać poprzez wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Wierzyciel, a zatem dziecko (w przypadku dzieci niepełnoletnich – rodzic lub opiekun działający w jego imieniu) kieruje ją do nieruchomości w celu uzyskania zaspokojenia roszczenia z ceny za którą nieruchomość zostanie sprzedana.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, bierność rodzica zobowiązanego do alimentów i bezczynność w zakresie niepłacenia alimentów, wobec możliwości natychmiastowego wszczęcia egzekucji na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego jawi się jako całkowicie pozbawiona sensu (wyrok Sadu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt: XIV C 578/18).

Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest w oparciu o przepisy działu VI ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. W pierwszej kolejności postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik, a następnie sąd podejmujący czynności jako organ egzekucyjny.

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości rozpoczyna się w czasie licytacji nieruchomości, która kończy się sprzedażą nieruchomości.

W tym miejscu przeczytasz czy mieszkanie z licytacji komorniczej to zawsze dobry pomysł.

Licytacja z nieruchomości

W drodze licytacji komorniczej może zostać dokonana sprzedaż domów, mieszkań (także spółdzielczych własnościowych), czy nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz wierzyciela. Zasadą jest, że można zająć i przeprowadzić licytację z nieruchomości tylko i wyłącznie, jeżeli stanowi ona własność dłużnika.

Licytacja komornicza z nieruchomości ze względu na swoją doniosłość odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. Jak wynika z treści art. 972 k.p.c., przebieg licytacji z nieruchomości sąd utrwala również za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.

W tym miejscu dowiesz się jak wyglądają wprowadzone niedawno e-licytacje.

Przebieg licytacji z nieruchomości

W przypadku licytacji z nieruchomość dłużnika, komornik w pierwszej kolejności ustala jej wartość. Następnym krokiem jest ogłoszenie terminu licytacji oraz jego publikacja. Licytacja ma charakter otwarty, a w konsekwencji może w niej uczestniczyć każdy kto wpłaci wadium – rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania wartości nieruchomości.

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, czyli rynkowej wartości nieruchomości. Jeśli nieruchomość nie zostanie sprzedana, komornik ogłasza drugą licytację, na której wartość wywoławcza zostaje obniżona do 2/3 sumy oszacowania i jest to najniższa cena, za jaką komornik może sprzedać nieruchomość należącą do dłużnika.

W toku licytacji komornik udziela przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę za nieruchomość. Takiego przybicia udziela się po uprzednim trzykrotnym wezwaniu pozostałych licytantów do dalszych postąpień. Przybicie skutkuje sprzedażą nieruchomości na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą kwotę.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu dokonanego przez sąd nabywca nieruchomości ma obowiązek w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania uregulować wylicytowaną kwotę dokonując wpłaty na rachunek depozytowy sądu, pomniejszoną o rękojmię wpłaconą w gotówce.

Po dokonaniu wpłaty, sąd wydaje  postanowienie o przysądzeniu własności, co jest tożsame z przeniesieniem własności na nowego właściciela i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Tutaj przeczytasz dużo więcej na temat księgi wieczystej i o tym, jak ją czytać.

Ochrona osób zadłużonych

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła pewną ochronę dla osób zadłużonych. Wierzyciel może wnioskować o licytację lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, tylko wtedy, kiedy wysokość egzekwowanej należności wynosi co najmniej 1/20 części sumy oszacowanej wartości nieruchomości.

Ponadto licytacji nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie można przeprowadzić w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Przepisy ograniczające możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości, wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0, znajdują zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 30 maja 2020 r.), jeżeli przed tą datą nie został złożony przez wierzyciela wniosek o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości.

Czy za alimenty można zabrać mieszkanie?

W sytuacji, gdy mieszkanie dłużnika obciążone jest hipoteką i brak jest możliwości potracenia żądanej przez wierzyciela kwoty na pokrycie długu, komornik podejmie próbę sprzedaży mieszkania, bowiem takie jest założenie egzekucji z nieruchomości.

W konsekwencji należy zatem uznać, że za niepłacenie alimentów faktycznie można zabrać mieszkanie. W takim przypadku zaległe alimenty są wypłacane z pieniędzy uzyskanych przez komornika ze sprzedaży nieruchomości.

W tym miejscu przeczytasz jak wygląda sytuacja nabywcy mieszkania obciążonego hipoteką.

Nowe rozwiązanie – zabezpieczenie przyszłych alimentów

Niestety przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości przynosi najczęściej jedynie chwilową poprawę. Często bowiem zdarza się, że dłużnik mimo sprzedaży nieruchomości i w konsekwencji spłaty całej zaległości uchyla się od uiszczania kolejnych rat alimentów, co powoduje że dług dalej istnieje.

Dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Finansów pracują nad wprowadzeniem przepisów, które umożliwią ściągnięcie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości należących do alimentacyjnego dłużnika, na wypadek gdyby ten nie wywiązywał się z obowiązku zapłaty kolejnych rat alimentów.

Głównym założeniem projektu jest doprowadzenie do sytuacji, w której po zlicytowaniu nieruchomości dłużnika i zaspokojeniu wierzyciela komornik nie zwraca pozostałych pieniędzy dłużnikowi alimentacyjnemu, tylko zatrzymuje określoną pulę pieniędzy na rachunku depozytowym ministra finansów, tworząc tzw. „kapitał żelazny”.

Obecnie trwają rozmowy w zakresie ustalenia kwoty kapitału. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje aby kwota depozytu wynosiła 24-krotność minimalnego wynagrodzenia, co stanowiłoby sumę około 72.000,00 zł. Wysokość kapitału miałaby być stała dla wszystkich, niezależnie od wysokości zasądzonej kwoty alimentów.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat eksmisji i jej głównych przyczyn.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Pachnące pomarańcze z goździkami

Idealny dodatek do herbat, a podczas suszenia może być także naturalnym świątecznym zapachem, który nada naszym mieszkaniom wyjątkowego i magicznego klimatu.

Advertisement