Klimatyzacja w bloku – przepisy. Czy potrzebna jest zgoda sąsiadów?

Wzrost temperatur związany ze zbliżającym się latem powoduje, że wiele osób decyduje się na montaż klimatyzacji. O czym należy pamiętać, aby montaż klimatyzacji w domu odbył się bez zbędnych komplikacji? Podpowiadamy.


O czym przeczytasz?

Klimatyzacja w świetle prawa

Zgodnie regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia.

Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w ktundefinedrych ze względundefinedw użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrundefinedw powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrundefinedw obliczeniowych powietrza wewnętrznego.

Instalacje klimatyzacji powinny być zaopatrzone w urządzenia, ktundefinedre automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczegundefinedlnych pomieszczeniach.

Wyrzutnie powietrza w instalacjach klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkownikundefinedw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek.

W tym miejscu pisaliśmy jak ochłodzić mieszkanie.

Najważniejsze przepisy i orzecznictwo

Decydując się na montaż klimatyzacji w bloku, w pierwszej kolejności trzeba zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Znajomość przepisundefinedw stanowi bowiem najważniejszą część operacji i pozwoli na sprawne i legalne przeprowadzenie montażu.

Obecne regulacje wskazują wprost undefined montaż klimatyzacji w bloku wymaga uprzedniej zgody spundefinedłdzielni mieszkaniowej bądź wspundefinedlnoty mieszkaniowej, bo tego rodzaju działanie wykracza poza zakres uprawień przysługujących właścicielowi mieszkania. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w wyroku z dnia 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt: I C 614/17) wskazał, że elewacja może być wykorzystywana w celu umieszczenia klimatyzatorundefinedw, reklam, szyldundefinedw, czy innych urządzeń, przy czym takie korzystanie wykracza poza zakres korzystania z części wspundefinedlnej nieruchomości w ramach przysługujących poszczegundefinedlnym właścicielom udziałundefinedw we wspundefinedłwłasności.

W przypadku balkonundefinedw i loggii, sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Niestety, brakuje precyzyjnych przepisundefinedw, a sądy nie są zgodne co do tego, czy balkon i loggia stanowi część wspundefinedlną budynku.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 stycznia 2014 r. (sygn. akt: I ACa 763/13) wskazuje, że prace w obrębie balkonu/loggii wpływające na wygląd całego budynku powinny być konsultowane z zarządcą bloku oraz sąsiadami. Chodzi rundefinedwnież o montaż dobrze widocznych z zewnątrz elementundefinedw klimatyzatora.

Niezależnie od powyższego, kwestie związane z montażem klimatyzacji w bloku najczęściej określa regulamin spundefinedłdzielni mieszkaniowej bądź wspundefinedlnoty mieszkaniowej. Jeśli w regulaminie brak jest zapisundefinedw bezpośrednio określających warunki montażu klimatyzacji, najlepszym rozwiązaniem jest zwrundefinedcenie się z odpowiednim zapytaniem bezpośrednio do zarządcy budynku.

W tym miejscu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminundefinedw przez wspundefinedlnoty.

Spundefinedłdzielnia i pozwolenie

Jeżeli montaż urządzenia naruszyłby elewację budynku, zgoda zwykle nie jest udzielana. Nie powinno z kolei być problemu z ustawieniem klimatyzatora na balkonie, chociaż i tu obowiązują zwykle rundefinedżne obostrzenia związane m.in. z obowiązkiem nieprzekraczania określonego poziomu hałasu.

Przepisy dotyczące klimatyzacji w bloku, jeżeli zostały uchwalone przez spundefinedłdzielnię mieszkaniową lub wspundefinedlnotę mieszkaniową, powinny poruszać także temat skroplin, czyli wody, ktundefinedra może zbierać się podczas pracy klimatyzacji. Właściciel musi zatem zadbać, aby spływający płyn nie zalewał sąsiadundefinedw z dołu i nie brudził elewacji.

Po otrzymaniu pozwoleniem na montaż klimatyzacji na balkonie można przejść do wykonania prac instalacyjnych undefined najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonej firmy instalacyjnej, ktundefinedra po skończonych pracach wyda stosowną dokumentację, co jest warunkiem koniecznym do zachowania warunkundefinedw gwarancji na urządzenie.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zarządu, zarządcy i administratora budynku.

Brak zgody undefined co zrobić?

W przypadku braku zgody na klimatyzację najlepiej zacząć od rozmowy undefined czasem wystarczy przedstawić inne argumenty lub lepiej je zaprezentować, żeby opundefinedr zniknął. Jeśli to nie pomoże, od decyzji można się odwołać na zasadach określonych w Prawie spundefinedłdzielczym (art. 32) oraz statucie spundefinedłdzielni mieszkaniowej.

W świetle art. 32 ustawy z dnia 16 września 1982 r. undefined Prawo spundefinedłdzielcze, statut może stanowić, że w określonych w nim sprawach między członkiem a spundefinedłdzielnią, członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały organu spundefinedłdzielni do innego wskazanego w statucie organu spundefinedłdzielni w postępowaniu wewnątrzspundefinedłdzielczym.

Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspundefinedłdzielczym nie mogą przy tym ograniczać dochodzenia przez członkundefinedw ich praw na drodze sądowej. Terminy do wnoszenia i rozpatrywania odwołań są określane na poziomie spundefinedłdzielczym, ale w granicach zakreślonych powszechnie obowiązującym prawem.

Co ważne, na podstawie art. 32 undefined 1 ustawy undefined Prawo spundefinedłdzielcze, skorzystanie z postępowania wewnątrzspundefinedłdzielczego nie wyłącza możliwości zaskarżenia uchwały do sądu. Nie ma tzw. czasowej niedopuszczalności drogi sądowej w tym zakresie. Pociąga to za sobą luz decyzyjny w kwestii wniesienia skargi do sądu powszechnego.

Nie trzeba czekać do zakończenia postępowania wewnątrzspundefinedłdzielczego z wniesieniem skargi do sądu powszechnego. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspundefinedłdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspundefinedłdzielcze ulega umorzeniu.

Natomiast jeśli członek spundefinedłdzielni wniesie odwołanie w postępowaniu wewnątrzspundefinedłdzielczym, zawieszeniu ulegnie bieg przedawnienia do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w ktundefinedrym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

Oznacza to, że przepisy Prawa spundefinedłdzielczego nadają postępowaniu wewnątrzspundefinedłdzielczemu charakter w pełni fakultatywny undefined skierowanie odwołania od uchwały organu spundefinedłdzielni do innego wskazanego w statucie organu spundefinedłdzielni uzależnione jest tylko od woli członka spundefinedłdzielni, a wyczerpanie postępowania wewnątrzspundefinedłdzielczego nie jest warunkiem wystąpienia na drogę sądową.

Tutaj dowiesz się więcej na temat części wspundefinedlnych nieruchomości.

Zgoda sąsiadundefinedw

Możliwe jest, że występując z wnioskiem o wyrażenie zgody na montaż klimatyzacji, właściciel mieszkania zostanie poproszony o przedłożenie pisemnych zgundefinedd sąsiadundefinedw. Dlaczego?

Działająca klimatyzacja generuje szum, ktundefinedry może być uciążliwy dla innych lokatorundefinedw budynku undefined zwłaszcza latem, gdy okna w ich mieszkaniach są często otwarte.

Montaż klimatyzacji w bloku undefined ważne parametry

Parametry związane z montażem klimatyzacji określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z treścią undefined 152 ww. rozporządzenia, czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposundefinedb umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w ktundefinedrych istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń.

Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwundefinedch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingundefinedw powyżej 20 stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpadundefinedw stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źrundefineddeł zanieczyszczenia powietrza.

Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.

Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:

  • powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachundefinedw;
  • powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia;
  • przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m;
  • okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni co najmniej 2 m;
  • czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.

Obowiązek montażu klimatyzacji w budynku

Jak już wspomniałem, zgodnie z treścią undefined 147 ust. 3 powołanego wcześniej rozporządzenia, klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w ktundefinedrych ze względundefinedw użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrundefinedw powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrundefinedw obliczeniowych powietrza wewnętrznego.

Tym samym rozporządzenie nakłada niejako obowiązek stosowania klimatyzacji w przypadku utrzymania koniecznych parametrundefinedw powietrza wewnętrznego. W celu dokładnego określenia tych parametrundefinedw należałoby się odwołać do Polskiej Normy, a także zbadać aktualne parametry, czy są zgodne z normami. W tym celu należałoby się skontaktować ze specjalistą z zakresu klimatyzacji i wentylacji.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl Postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!