Jak przyjąć uchodźców z Ukrainy do domu?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, czyli tzw. specustawa weszła w życie. Wprowadzono do niej autopoprawki dotyczące użyczenia mieszkania oraz zawierania umów najmu okazjonalnego. Czy to rozwiązało wszystkie obawy wynajmujących? Niekoniecznie


O czym przeczytasz?

W tym miejscu znajdziesz wiele cennych informacji na temat pomocy humanitarnej i administracyjnej dla obywateli Ukrainy.

Zapewnienie namiastki normalnego życia

Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy (tzw. specustawa) została podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw w ciągu kilku godzin. To ogłoszenie ustawy stanowi podstawę do wejścia jej w życie, choć undefined co tu jest dość istotne undefined weszła ona w życie z mocą wsteczną, od 24 lutego 2022 r., z wyjątkiem art. 53 (zmiana w prawie konsularnym i art. 57 prawo od dokumentach paszportowych).

Wprowadzając nowe przepisy, rząd chce pomundefinedc ukraińskim obywatelom, ktundefinedrzy uciekli przed wojną do Polski. Celem wprowadzenia ustawy jest przede wszystkim stworzenie warunkundefinedw umożliwiających podjęcie pracy w Polsce oraz zapewnienie opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji.

W tym miejscu przeczytasz o tym, jak się nabywa polskie obywatelstwo.

Wsparcie finansowe otrzymają rundefinedwnież osoby, ktundefinedre przyjęły ukraińskich obywateli pod swundefinedj dach.

Podstawowym założeniem ustawy jest umożliwienie obywatelom Ukrainy legalnego pobytu na terenie Polski przez 18 miesięcy. Uprawienie to będzie to dotyczyć osundefinedb, ktundefinedre przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie najważniejsze założenia specustawy dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, ktundefinedrzy uciekli przed wojną. Osobom, ktundefinedrym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres trzech lat, licząc od dnia wydania decyzji.

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat wejścia w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

Przyjęcie pod dach. Odruch serca a kwestie formalne

Działanie napędzane empatią i chęcią niesienia pomocy jest czymś, co powinniśmy aprobować, a nawet wspierać. Przyjęcie pod swundefinedj dach ludzi, ktundefinedrzy uciekali z własnego undefined ogarniętego wojną undefined kraju, ma jednak także swoje konsekwencje prawne.

Udostępnić komuś swundefinedj dom, mieszkanie lub ich części można na podstawie kilku rozwiązań prawnych. Wspomnę tutaj i najmie, najmie okazjonalnym, użyczeniu i nieco mniej formalnym prekarium. Warto pamiętać także o możliwości udostępnienia lokali niemieszkalnych dla ludzi będących w potrzebie.

Niektundefinedrzy z nas, mimo chęci udostępnienia swoich nieruchomości, moją pewne obawy. Nie chodzi tylko o naczelną zasadę, przypominaną nawet przez odpowiednie podmioty niosące pomoc, brzmiącą undefinedpomagaj z głowąundefined. Idzie tu o antycypowanie negatywnych scenariuszy. Co można zrobić w przyszłości, kiedy z jakiś powodundefinedw będzie trzeba lokal odzyskać?

Polski rząd podczas dyskusji o specustawie przy okazji rozmaitych wystąpień medialnych zapewniał, że jej przepisy ułatwiają właścicielom mieszkań eksmisję niechcianych lokatorundefinedw z Ukrainy. Mundefinedwiono, że nie chodzi o dyskryminację uchodźcundefinedw, a jedynie o to, by Polacy czuli się pewnie i swobodnie użyczając oraz wynajmując mieszkania Ukraińcom.

I tu dochodzimy do realiundefinedw prawnych, ktundefinedre rzeczona ustawa wprowadziła. Duża część deklaracji wygłaszanych w Sejmie, w mediach oraz w platformach społecznościowych nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jak ona wygląda po wejściu w życie przepisundefinedw? Po kolei.

W tym miejscu dowiesz się jak wygląda prawo do mieszkania socjalnego czy komunalnego dla obcokrajowca.

Najem czyli wynajmem

Zacznijmy od źrundefineddła stosunku najmu, a więc umowy. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umundefinedwiony czynsz.

Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Zatem umowa najmu zawarta zostaje na czas oznaczony lub nieoznaczony. Najemca w takiej umowie zobowiązuje się płacić czynsz najmu. Praktyka pokazuje, że z reguły czynsz najmu płatny jest co miesiąc.

W tym miejscu przeczytasz na co zwrundefinedcić uwagę przy umowie najmu zawieranej z obcokrajowcem.

Przede wszystkim, należy pamiętać, że jeśli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż jednego roku, powinna być zgodnie z obowiązującymi przepisami zawarta na piśmie.

Ponadto, każda umowa najmu lokalu mieszkalnego musi zawierać niezbędne informacje potwierdzające tożsamość obu stron, czyli wynajmującego i najemcy, dotyczące samego przedmiotu najmu, czyli lokalu mieszkalnego lub domu oraz określające podstawowe warunki umowy, tj. wysokość czynszu, termin i sposundefinedb płatności.

W tym miejscu znajdziesz wzory najbardziej popularnych umundefinedw najmu wraz z ich omundefinedwieniem.

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę tylko w przypadkach, kiedy najemca:

 • używa rzeczy w sposundefinedb sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposundefinedb zgodnie z art. 667 undefined 2 Kodeksu cywilnego;
 • zaniedbuje rzecz do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie zgodnie z art. 667 undefined 2 Kodeksu cywilnego,
 • dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności zgodnie z art. 672 Kodeksu cywilnego,
 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Jeśli najemca zgłasza wynajmującemu wątpliwości co do sposobu roszczenia rachunkundefinedw, to zgodnie z wyżej wymieniony przepisami prawa nie jest to przyczyna wypowiedzenia umowy. Zatem SMS-owe wypowiedzenie umowy najmu jest bezskuteczne, czyli nie wywołujące skutkundefinedw prawnych. Powyższe oznacza to, że umowa najmu nadal obowiązuje.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat wypowiedzenia najmy przez wynajmującego.

Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarundefinedwno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminundefinedw umownych, a w ich braku z zachowaniem terminundefinedw ustawowych.

Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące:

 • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpundefinedźniej na trzy miesiące naprzundefinedd na koniec kwartału kalendarzowego;
 • gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzundefinedd na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • gdy czynsz jest płatny w krundefinedtszych odstępach czasu - na trzy dni naprzundefinedd; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzundefinedd.

Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarundefinedwno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Zatem w sytuacji, gdy umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony to może zostać wypowiedziana w każdej chwili. Natomiast, w przypadku gdy umowa najmu zawarta została na czas określony to taka umowa może zostać wypowiedziana tylko w sytuacji, kiedy strony przewidziały taką możliwość w treści umowy najmu.

Czym jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny stanowi szczegundefinedlną formę najmu, w ramach ktundefinedrego najemca oświadcza, że ma stałe miejsce pobytu, do ktundefinedrego może wrundefinedcić natychmiast po zakończeniu umowy najmu.

Podstawową rundefinedżnicą pomiędzy najem zwykłym a najmem okazjonalnym jest to, że w tym drugim przypadku wynajmujący nie ma obowiązku zapewniać najemcy lokalu zastępczego w momencie wypowiedzenia umowy.

Z pozoru może się wydawać, że jest to forma najmu dobra wyłącznie dla wynajmującego. Jednak jeśli rachunki są płacone na czas, lokal jest odpowiednio użytkowany, a najemca zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami, wynajmujący nie ma prawa umowy rozwiązać.

Tak więc najem okazjonalny chroni także najemcę przed nagłym wypowiedzeniem umowy. Daje też pewność, że wynajmujący faktycznie jest właścicielem mieszkania.

Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta na dowolny, ustalony przez strony umowy okres, ale nie może on być dłuższy niż 10 lat. Po wygaśnięciu umowy, jeśli nie zostanie ona przedłużona undefined wygasa, a najemca jest zobowiązany opuścić lokal.

W tym miejscu dowiesz się czym jest i jak przebiega eksmisja z lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że strony tej umowy (tj. wynajmujący i najemca) muszą złożyć własnoręczne podpisy pod dokumentem zawierającym tekst umowy. Przesłanie umowy e-mailem nie jest wystarczające.

Ponadto zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorundefinedw, do umowy najmu okazjonalnego lokalu należy załączyć:

 1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w ktundefinedrym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do oprundefinedżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu;
 2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w ktundefinedrym będzie mundefinedgł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku oprundefinedżnienia lokalu;
 3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osundefinedb z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Umowa najmu okazjonalnego posiada identyczną moc prawną, jak podstawowa umowa najmu. Jednak wyrundefinedżnia ją to, że łagodzi wymogi ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw. Dzięki temu możliwa jest szybka egzekucja komornicza kłopotliwego lokatora.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat najmu okazjonalnego.

Użyczenie lokalu

Mieszkanie, dom czy pomieszczenie uchodźcom z Ukrainy możemy rundefinedwnież udostępnić bezpłatnie. Optymalnym wyjściem formalnym w takiej sytuacji jest znana prawu cywilnemu umowa użyczenia.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.)

Zgodnie z art. 713 K.c. biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Oznacza to, że użytkownik może pokrywać (ale nie musi) jedynie bieżące koszty związane z mieszkaniem, czyli czynsz oraz opłaty za media.

Czy można się domagać zwrotu mieszkania przed terminem? Tak, w następujących sytuacjach:

 • Jeżeli mieszkanie jest wykorzystywane w sposundefinedb sprzeczny z umową albo właściwościami. Wchodzić w grę może tutaj zatem m.in. niedbanie o mieszkanie czy zakłundefinedcanie ciszy nocnej.
 • W przypadku powierzenia mieszkania innej osobie bez upoważnienia do tego przez właściciela lokalu. Jeżeli zatem zostaną bez naszej wiedzy do mieszkania zaproszone inne osoby, to będzie to uzasadniało wcześniejszy zwrot mieszkania aniżeli wynika to z umowy użyczenia;
 • Jeżeli mieszkanie stanie się nam potrzebne z powodundefinedw nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy użyczenia.

W przypadku nieodpłatnej umowy użyczenia zawartej z cudzoziemcem, warto sporządzić ją na piśmie, by mundefinedc dokładnie określić konkretne postanowienia umowy. Należy wskazać także okres związania umową (na czas określony, nieokreślony), czy też możliwość, przyczyny i okresy wypowiedzenia.

Istotnym jest na pewno zastrzeżenie zakazu przekazywania przedmiotu umowy osobom trzecim, jak rundefinedwnież szczegundefinedłowe opisanie kosztundefinedw związanych z utrzymaniem użyczonego przedmiotu

Ponadto powinno się wymienić się wszelkie koszty eksploatacyjne oraz inne opłaty z tytułu mediundefinedw jak gaz, energia elektryczna, ktundefinedre biorący w używanie miałby pokrywać.

Dodatkowo ważne jest, by spisać numer paszportu lub innego dokumentu urzędowego ktundefinedrym posługuje się uchodźca, ponieważ w wielu przypadkach osoby te nie posiadają numeru PESEL.

W tym miejscu znajdziesz wzundefinedr umowy użyczenia wraz z omundefinedwieniem.

Czym jest prekarium?

Ostatnią z opcji, lecz nieco mniej formalną jest prekarium. Instytucja prekarium nie jest stosunkiem prawnym, lecz stanowi jedną z form, w ktundefinedrej następuje oddanie rzeczy innej osobie z tytułu relacji przyjacielskich.

Strony nie składają oświadczeń woli i nie chcą przez to wywoływać skutkundefinedw prawnych, a ich relacja ma charakter tylko faktyczny.

Jak wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 13 września 2001 r., prekarium rundefinedżni się od użyczenia tym, że jest relacją czysto faktyczną, a nie stosunkiem prawnym i co istotne z perspektywy właściciela, może on w każdej chwili odebrać rzecz osobie korzystającej gościnnie z jego mieszkania, ktundefinedremu nie przysługuje ochrona prawna.

Między stronami zaistnieje tylko stosunek grzecznościowy, ktundefinedry może być każdocześnie odwołany. Właściciel może w każdej chwili rzecz odebrać prekarzyście, ktundefinedremu nie przysługuje żadna ochrona prawna.

Władztwo prekaryjne występuje w sytuacjach, gdy jedna osoba chce drugiej wyświadczyć przysługę, kierując się grzecznością lub względami humanitarnymi. Prekarium ma charakter nieodpłatny.

Obecnie w nauce prawa wskazuje się trzy podstawowe elementy prekarium. Należą do nich:

 • faktyczne władztwo nad rzeczą;
 • grzecznościowy charakter, tj. brak więzi prawnej między dającym rzecz i prekarzystą;
 • swobodną odwołalność.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat prekarium, a także znajdziesz wzory w języku polskim i ukraińskim stosownych oświadczeń.

Jakie odstępstwa od zasad ogundefinedlnych wprowadza specustawa?

Specustawa w art. 69 wyłącza w stosunku do obywateli z Ukrainy będącymi najemcą lokalu na podstawie umowy najmu okazjonalnego:

 • konieczność wskazania przez najemcę innego lokalu, w ktundefinedrym będzie mundefinedgł zamieszkać w przypadku przeprowadzenia egzekucji;
 • posiadanie oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osundefinedb z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

W związku z powyższym nie ma zastosowania rundefinedwnież art. 19d ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw, ktundefinedry reguluje kwestię utraty możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym przez najemcę.

Trzeba mieć na względzie, że lokatorami w rozumieniu przepisundefinedw ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw są nie tylko osoby będące najemcami w rozumieniu umowy zawartej z właścicielem lokalu, lecz także osoby wspundefinedłzamieszkujące, w tym przede wszystkim członkowie najbliższej rodziny najemcy (wyrok Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2010 r. wydany w sprawie o sygn. III CZP 109/10).

Ponadto art. 68 specustawy stanowi, że w przypadku użyczenia obywatelowi Ukrainy budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie stosuje się przepisundefinedw ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorundefinedw, oraz art. 15zzu ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegundefinedlnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorundefinedb zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. O co tu chodzi?

Po pierwsze, przy użyczeniu lokalu warunkach normalnych obowiązują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw, ktundefinedre obejmują m.in. zakaz eksmisji w pewnych okresach.

Po drugie należy przypomnieć, że w Polsce wciąż formalnie mamy ogłoszony stan epidemii. Wraz z tym stanem ustawodawca w specustawie covidowej wprowadził czasowy zakaz przeprowadzanie eksmisji przez komornikundefinedw sądowych na podstawie wydanego wyroku przez Sąd.

I właśnie przepisy tej covidowej ustawy wyłącza specustawa uchodźcza. A konkretnie to przepis, ktundefinedry wstrzymuje wykonanie tytułundefinedw wykonawczych nakazujących oprundefinedżnienie lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Na co jeszcze uważać?

Specustawa wprowadziła dodatkowo undefined skądinąd dobrą i uzasadnioną undefined zmianę przepisundefinedw karnych, a konkretnie samego Kodeksu karnego.

Art. 72 specustawy stanowi, że skazując sprawcę, ktundefinedry w czasie trwania konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy popełnił przestępstwo, o ktundefinedrym mowa w: art. 191 undefined 1-2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż rok.

Art., 191. undefined 1 Kodeksu karnego brzmi: Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

undefined1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w undefined 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposundefinedb istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Oznacza to w teorii, że jeżeli przyjmujący pod swundefinedj dach będzie chciał, żeby ugoszczony przez niego obywatel Ukrainy w czasie trwania konfliktu zbrojnego opuścił jego dom lub będzie mu korzystanie z lokalu udostępnionego znacząco utrudniał, popełnia on przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności co najmniej 1 roku.

Oczywiście do wypełnienia znamion tego przestępstwa potrzeba konkretnego działania, jednakże dobrze mieć na uwadze, że tego typu przepisy, jak wspomniałem bardzo potrzebne, nie tylko chronią lokatorundefinedw, ale przede wszystkim penalizują działania skierowane przeciwko nim.

Co z lokalami niemieszkalnymi?

Warto odnotować, że przepisy prawa budowlanego umożliwiają tymczasowy pobyt uchodźcundefinedw z Ukrainy w lokalach użytkowych, czyli w biurach, halach sportowo-widowiskowych, magazynach, ktundefinedre są ogrzewane i wyposażone w węzeł sanitarny. Samorządy nie muszą zgłaszać zmiany sposobu użytkowania budynkundefinedw niemieszkalnych do organundefinedw administracji architektoniczno-budowalnej.

Głundefinedwny Urząd Nadzoru Budowlanego skierował do wojewodundefinedw i wojewundefineddzkich inspektorundefinedw nadzoru budowlanego pisma, w ktundefinedrych wyjaśnia kwestię tymczasowego kwaterowania uchodźcundefinedw w obiektach niemieszkalnych.

"W wyniku agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, tysiące osundefinedb uciekających przed wojną przybywa codziennie do Polski. Wychodząc naprzeciw potrzebom zapewnienia im schronienia, ułatwiliśmy samorządom udostępnianie rundefinedżnego rodzaju budynkundefinedw, ktundefinedre mogłyby stać się dla nich tymczasowym domem. Uchodźcy będą mogli bezpiecznie i w godnych warunkach przeżyć czas rozłąki ze swoją ojczyzną" undefined powiedział wiceminister rozwoju i technologii, Piotr Uściński.

Szczegundefinedlną uwagę należy jednak zwrundefinedcić na bezpieczeństwo osundefinedb kwaterowanych w budynkach niemieszkalnych. Budynki te muszą spełniać podstawowe wymagania techniczne dotyczące w szczegundefinedlności:

 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • higieny, zdrowia i środowiska,
 • oraz bezpieczeństwa użytkowania i dostępności tych obiektundefinedw,
 • a także warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegundefinedlności w zakresie: zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną.

Rozwiązania obecnie zastosowane mają charakter tymczasowy. Są związane z napływem osundefinedb pochodzących z Ukrainy i mają zapewnić schronienie oraz bezpieczeństwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w kwestii opłat za korzystanie z obiektundefinedw niemieszkalnych przez osoby pochodzące z Ukrainy, w przesłanych do organundefinedw pismach, znalazła się rundefinedwnież prośba o rezygnację z ich pobierania i nieodpłatne użyczanie tych obiektundefinedw na potrzeby kwaterowania.

Podsumowanie, czyli jak przyjąć uchodźcundefinedw pod dach i prundefinedcz sumienia mieć spokojną także głowę

Z powyższych rozważań wynika, że jeśli decydujemy się zwykły najem, to przebywający w naszym lokum obywatele Ukrainy uciekający przed wojną będą w pełni chronieni przepisami ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw. Wiąże się to ze specjalną procedurą wypowiadania takich umundefinedw, a także brakiem możliwości eksmitowania takich ludzi w okresie zimowym.

Najem okazjonalny w przypadku osundefinedb objętych specustawą dla uchodźcundefinedw istotnie zliberalizował przepisy, a konkretnie zniundefinedsł pewne obowiązki dotyczące lokalu undefinedzastępczegoundefined. I chociaż ten rodzaj najmu, nawet przed tym zabiegiem bardzo zyskiwał na popularności warto pamiętać o undefinednieszczęsnejundefined specustawie covidowej.

Wprowadziła ona bezwzględny zakaz eksmisji i dopundefinedki nie zostanie on zniesiony problem z opuszczeniem lokalu przez gości pozostanie. Jest szansa, że nastąpi do szybko, bo za usunięciem zakazu eksmisji bardzo mocno optuje sam Rzecznik Praw Obywatelskich. I to głundefinedwnie z powodundefinedw, o ktundefinedrych tu się rozpisuję, czyli strachu wynajmujących przekładającym się na podaż mieszkań dla uchodźcundefinedw.

Jeśli chodzi o nieodpłatne udostępnienia lokalu to sprawa wygląda zdecydowanie bardziej optymistycznie. Specustawa ukraińska wprowadziła bardzo ważną zmianę. Przewiduje, że do użyczenia budynku lub jego części obywatelowi Ukrainy w celu tymczasowego zamieszkania nie będzie się stosowało przepisundefinedw ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw oraz art. 15zzu ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegundefinedlnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorundefinedb zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (specustawy covidowej).

W praktyce oznacza to, że takiego lokatora teoretycznie łatwiej będzie eksmitować, nawet jeżeli są to kobiety z dziećmi czy obłożnie chorzy.

Zawierając umowę użyczenia choćby w formie ustnej, biorący do używania powinien używać rzeczy w sposundefinedb odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Jeśli jednak biorący do używania używa rzeczy w sposundefinedb sprzeczny z umową użyczenia albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodundefinedw nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy użyczenia, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Na końcu raz jeszcze przypomnę o instytucji prekarium, ktundefinedrą w literaturze prawa definiuje się jako stosunek faktyczny polegający na nieodpłatnym oddaniu pewnej rzeczy lub prawa innej osobie do używania z zastrzeżeniem każdoczesnej jego odwołalności.

Sąd Najwyższu w wyroku z 13 września 2001 r. wskazał, że prekarium rundefinedżni się od użyczenia tym, że jest relacją czysto faktyczną, a nie stosunkiem prawnym i co istotne z perspektywy właściciela, może on w każdej chwili odebrać rzecz osobie korzystającej gościnnie z jego mieszkania, ktundefinedremu nie przysługuje ochrona prawna.

Mając powyższe na uwadze wydaje się, że w aktualnych okolicznościach rekomendowanym rozwiązaniem będzie właśnie posłużenie prekarium i tym samym niezawierane żadnej umowy zobowiązującej typu najem lub użyczenie, z ktundefinedrymi związane są daleko idące konsekwencji prawne, w szczegundefinedlności ryzyko prowadzenia długotrwałej procedury eksmisyjnej.

Wystarczy, że właściciel oraz uchodźca podpiszą porozumienie, w ktundefinedrym ten drugi oświadczy, że z uwagi na wyniszczająca wojnę, ktundefinedrej ofiarą padła Ukraina, niosącą za sobą bezpośrednie ryzyko utarty życia i zdrowia dla ludności Ukrainy, oraz fakt iż uciekając przed wojną dotarł do Polski, zaś właściciel lokalu nieodpłatnie i z chęci niesienia pomocy udostępnił w formie czasowej pomocy lokal mieszkalny, z możliwością zażądania przez właściciela zwrotu lokalu w każdym czasie.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat prekarium, a także znajdziesz wzory w języku polskim i ukraińskim stosownych oświadczeń.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!