Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera najbardziej istotne uregulowania dotyczące objętego nim terenu. Składa się z części tekstowej oraz graficznej, które nierzadko sprawiają problemy interpretacyjne. Podpowiadamy jak je czytać.


O czym przeczytasz?

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawny charakterze wewnętrznym (miejscowym), ktundefinedry obowiązuje wyłącznie na obszarze działania rady gminy, ktundefinedra go wydała. Przyjmowany jest w formie uchwały, ktundefinedra składa się z dwundefinedch części - tekstowej i rysunkowej.

Forma tekstowa jest dokładnym opisem planu, w ktundefinedrym określa się przeznaczenie konkretnego terenu, warunki jego zagospodarowania, rodzaj zabudowy i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Załącznikiem do uchwały jest graficzna postać planu, odzwierciedlająca rzeczywisty układ ulic i zabudowy oraz planundefinedw ich zagospodarowania wraz ze szczegundefinedłową legendą.

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajdziesz w tym miejscu.

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa obowiązkowo:

 1. przeznaczenie terenundefinedw oraz linie rozgraniczające tereny o rundefinedżnym przeznaczeniu lub rundefinedżnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
 4. zasady kształtowania krajobrazu;
 5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkundefinedw, w tym krajobrazundefinedw kulturowych, oraz dundefinedbr kultury wspundefinedłczesnej;
 6. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 7. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdundefinedw zaopatrzonych w kartę parkingową i sposundefinedb ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektundefinedw;
 8. granice i sposoby zagospodarowania terenundefinedw lub obiektundefinedw podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisundefinedw, terenundefinedw gundefinedrniczych, a także obszarundefinedw szczegundefinedlnego zagrożenia powodzią, obszarundefinedw osuwania się mas ziemnych, krajobrazundefinedw priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewundefineddztwa;
 9. szczegundefinedłowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 10. szczegundefinedlne warunki zagospodarowania terenundefinedw oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 11. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemundefinedw komunikacji i infrastruktury technicznej;
 12. sposundefinedb i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenundefinedw;
 13. stawki procentowe, na podstawie ktundefinedrych ustala się opłatę, o ktundefinedrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - fakultatywnie - może także zawierać m.in. informacje o granicach obszarundefinedw wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałundefinedw nieruchomości, granicach obszarundefinedw rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granicach obszarundefinedw wymagających przekształceń lub rekultywacji oraz o minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wgląd do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania tzw. wypisundefinedw i wyrysundefinedw z planu miejscowego.

Jeśli zainteresowany chce zasięgnąć informacji co do ustaleń planu (m.in. przed kupnem działki), może wystąpić do Urzędu Miasta o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta składając odpowiedni wniosek do właściwego, ze względu na lokalizację, wundefinedjta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko lub firmę wnioskodawcy;
 • adres zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy;
 • oznaczenie organu właściwego ze względu na lokalizację obszaru objętego wnioskiem;
 • określenie zakresu żądania poprzez wpisanie słundefinedw undefinedWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoundefined;
 • dane dotyczące nieruchomości tj. adres nieruchomości (miejscowość, gmina, ulica, numer), dane ewidencyjne nieruchomości (obręb, arkusz, numer działki);
 • czytelny podpis wnioskodawcy.

Od czego zacząć czytanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Czytanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warto rozpocząć od jego części rysunkowej, na ktundefinedrej zaznaczone są najważniejsze informacje w formie graficznej.

Podczas przeglądania części graficznej MPZP należy w pierwszej kolejności odnaleźć odpowiednią działkę i ustalić w jaki sposundefinedb została ona oznaczona. Działka powinna zostać oznaczona kolorem (np. brązowym). Poza określonym kolorem na mapie znajdują się także symbole literowe i numeracja. Kolor wraz z takim symbolem oznaczają przeznaczenie, czyli jaką funkcję muszą mieć projektowane budynki.

Przeglądając mapę warto także poszukać czy w pobliżu analizowanej działki znajdują się inne symbole, ktundefinedrych znaczenie można odnaleźć w legendzie. Do najczęściej stosowanych symboli należą m.in. strefa konserwatorska, pomnik przyrody oraz stanowisko archeologiczne.

Na rysunku może się pojawić się ponadto oznaczenie linii zabudowy - nieprzekraczalnej i obowiązującej. Linia nieprzekraczalna oznaczona jest pustymi trundefinedjkątami i oznacza, że budynek można postawić albo dokładnie w tej linii, albo go cofnąć w głąb działki. Natomiast linia obowiązująca zaznaczona jest czarnymi, pełnymi trundefinedjkątami i oznacza, że ściana budynku musi stanąć dokładnie w tym miejscu, gdzie pokazuje linia.

Czytanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego undefined część tekstowa

Po zapoznaniu się z częścią graficzną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można rozpocząć zaznajamianie się z jego częścią tekstową.

Czytanie części tekstowej warto rozpocząć od zapoznania się ze słowniczkiem, w ktundefinedrym znajdują się definicje pojęć użytych w tekście planu. Pojęcia te mogą być trochę inne w każdym planie, dlatego należy je sprawdzić. Przede wszystkim zainteresowany powinien przeanalizować definicje przeznaczenia uzupełniającego (jaki procent może stanowić względem przeznaczenia podstawowego) oraz w jaki sposundefinedb mierzy się wysokość budynku.

Część tekstowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego undefined najważniejsze elementy

Jednym z najważniejszych elementundefinedw zawartych w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest oznaczenie przeznaczenia terenu.

Przeznaczenie terenu to podstawowa rzecz, ktundefinedrą należy sprawdzić. Jeżeli dana działka ma zostać przeznaczona pod budowę domu, to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego koniecznie musi być napisane, że przeznaczeniem terenu jest budownictwo mieszkalne lub jednorodzinne.

Obok przeznaczenia podstawowego często pojawia się też przeznaczenie uzupełniające. Przeznaczenie uzupełniające to takie, ktundefinedre może się pojawić poza podstawowym. To, jaki procent powierzchni stanowi przeznaczenie podstawowe, a jaki uzupełniające ustala się w oparciu o definicje zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wskaźniki powierzchniowe

Kolejnym istotnym elementem części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są wskaźniki powierzchniowe.

Wskaźniki powierzchniowe to parametry określające jakie warunki należy spełnić projektując budynek i zagospodarowanie działki.

Wskaźniki te można podzielić na:

 1. wspundefinedłczynnik intensywności zabudowyundefined oblicza się poprzez dodanie powierzchni obrysundefinedw zewnętrznych wszystkich kondygnacji i podzielenie tej sumy przez powierzchnię działki;
 2. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnejundefined oblicza się poprzez wyliczenie jaką powierzchnię zajmują tereny zielone w odniesieniu do powierzchni całej działki;
 3. wskaźnik powierzchni zabudowyundefined polega na obliczeniu jaki procent działki jest zajęty przez budynki.

W tym miejscu przyczytasz więcej na temat czym jest powierzchnia biologicznie czynna.

Inne istotne parametry zabudowy

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można odnaleźć także informacje o tym jaką maksymalną wysokość oraz ile kondygnacji mogą mieć budynki. O tym jak mierzyć wysokość wiesz już ze słowniczka na początku planu miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa jakie dachy maja mieć budynki. Najczęściej są to dachu dwuspadowe, wielospadowe albo dachy płaskie. W przypadku dachundefinedw podaje się tez przedział nachylenia połaci dachowych.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można także odnaleźć zalecenia dotyczące elewacji budynkundefinedw, tj. kolorundefinedw, materiałundefinedw etc. Nierzadko także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają zakazy dotyczące m.in. używania określonych materiałundefinedw budowlanych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia także zapisy dotyczące kwestii estetycznych, tj. wyglądu ogrodzeń oraz kwestie związane z ochroną konserwatorską, co rundefinedwnież zostanie odpowiednio oznaczone w części tekstowej planu.

Gdzie można zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Z miejscowym planem zagospodarowania można zapoznać się na stronach urzędundefinedw gmin, gdzie znajdują się rejestry miejscowych planundefinedw.

Istotnym ułatwieniem w zakresie poszukiwania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest znajomość nazwy uchwały miejscowego planu.

W większości przypadkundefinedw, urzędy gmin udostępniają także możliwość wyszukania planu w oparciu o lokalizację działki poprzez wykorzystanie portali mapowych.

W tym miejscu przeczytasz co można zrobić kiedy nie ma uchwalonego planu na danym terenie.

Natomiast na temat wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy przeczytasz w tym miejscu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!