Ile można dobudować do domu bez pozwolenia?

W wielu przypadkach rozbudowa domu jest możliwa bez konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Podpowiadamy ile można dobudować do domu bez pozwolenia i co można dobudować bez choćby zgłoszenia.


O czym przeczytasz?

Rozbudowa kontra budowa domu

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, przez undefinedbudowęundefined rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę oraz nadbudowę obiektu budowlanego.

Uwzględniając powyższą definicję należy wskazać, że rozbudowa domu kwalifikowana jest jako jedna z form budowy, jednakże pojęcie to nie jest bezpośrednio definiowane w przepisach prawa budowlanego. W takiej sytuacji zatem konieczne jest ustalenie definicji undefinedrozbudowyundefined w oparciu definicję słownikową i orzecznictwo.

Zgodnie z definicją słownikową, mianem rozbudowy określa się powiększenie budowli lub obszaru już zabudowanego.

Takie rozumienie pojęcia undefinedrozbudowyundefined jest zgodnie z przyjętą w Polce linią orzeczniczą. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 15 czerwca 2016 r. (sygn. akt: II OSK 2484/14), przez rozbudowę należy bowiem rozumieć zmianę charakterystycznych parametrundefinedw istniejącego obiektu budowlanego, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość.

Rozbudowa wertykalna i horyzontalna

Mianem undefinedrozbudowyundefined określa się zmiany charakterystycznych parametrundefinedw istniejącego już obiektu budowlanego, a zatem powiększeniem powierzchni użytkowej. Rozbudowa polega na wykonaniu prac budowlanych mających na celu powiększenie istniejącego już budynku.

Taka rozbudowa może być przeprowadzona:

  • w poziomie (wszerz) undefined gdy polega np. na dobudowaniu pomieszczeń do budynku z zajęciem części gruntu i wundefinedwczas powiększa się także powierzchnia zabudowy obiektu;
  • w pionie (w gundefinedrę) undefined gdy polega na przykład na nadbudowie piętra lub adaptacji poddasza i wtedy zwiększona zostaje wyłącznie powierzchnia użytkowa domu.

Rozbudowa domu a wymogi prawne

Podejmując decyzję o rozbudowie domu, konieczne jest podjęcie czynności urzędowych. W wielu przypadkach rozbudowa domu nie będzie wymagała pozwolenia, ani nawet zgłoszenia budowy. Niemniej jednak, zdarzają się wyjątki, ktundefinedre należy skontrolować przed rozpoczęciem rozbudowy.

Konieczność podjęcia czynności urzędowych jest nadzwyczajnie ważny, bowiem zaniedbanie tego obowiązku może doprowadzić do powstania negatywnych konsekwencji dotyczących m.in. konieczności uiszczenia kosztundefinedw legalizacji rozbudowy lub wyburzenia dobudowanej części domu jako konsekwencję samowoli budowlanej.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat samowoli budowlanej i wszystkich jej konsekwencji.

Dobudowa pomieszczenia

W przypadku dobudowy pomieszczenia do domu bez pozwolenia, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentundefinedw w urzędzie. Nadbudowa czy rozbudowa wpłynie na bryłę budynku i jego powierzchnię użytkową. Z tego powodu nie może być traktowana jak remont, ktundefinedry według prawa nie wpływa na konstrukcję czy kubaturę.

Mając na uwadze powyższe, prace remontowe (np. zmiana elewacji), zazwyczaj nie wymagają skomplikowanych formalności, a jedynie zgłoszenia, ktundefinedre w swej treści zawiera informacje dotyczące rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robundefinedt budowlanych.

Obszar oddziaływania. Czym dokładnie jest?

Po nowelizacji prawa budowlanego, ktundefinedra miała miejsce w 2015 r., w przypadku rozbudowy domu jednorodzinnego - zniesiono wymundefinedg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Regulacja ta dotyczy tych inwestycji, ktundefinedrych obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją.

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, nie wymaga pozwolenia budowa wolno stojącego domku jednorodzinnego ktundefinedrego obszar oddziaływania mieści się na działce na ktundefinedrej został zaprojektowany. Ustawodawca jednak nie wskazał jednoznacznie czym w ogundefinedle jest ten obszar oddziaływania.

W art. 3 ust. 20 ustawy - Prawo budowlane, wskazane zostało jedynie, iż poprzez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisundefinedw odrębnych, wprowadzających z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Istotnym problemem jest tutaj brak wskazania, kiedy działka sąsiadująca z działką na ktundefinedrej zamierzamy dobudować obiekt ulega wpływom oddziaływania naszego budynku.

Nawet spełnienie wymagań wszystkich wytycznych dotyczących lokalizacji budynku, w tym zachowanie minimalnych odległości od granic działek sąsiednich, nie musi oznaczać, że obiekt nie generuje obszaru oddziaływania. Może się okazać, że sąsiednie działki znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu, mimo że obiekt ten jest usytuowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak się analizuje obszaru oddziaływania?

Każdą konkretną inwestycję należy analizować indywidualnie. Jeżeli jakaś działka graniczy bezpośrednio z działką, na ktundefinedrej planowana jest inwestycja, nie zawsze oznacza to, że automatycznie znajduje się ona w obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania może na przykład obejmować:

  • tylko działkę inwestycyjną,
  • działkę inwestycyjną i wszystkie lub wybrane działki graniczące,
  • działkę inwestycyjną, działki bezpośrednio graniczące z działką inwestycyjną i działki zlokalizowane jeszcze dalej.

Określenie oddziaływania obszaru obiektu, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane każdorazowo należy do projektanta. To do jego zadań należy każdorazowe dbanie i czuwanie nad tym, aby budynek nie oddziaływał w sposundefinedb negatywny na działki sąsiednie.

Obszar oddziaływania obiektu jest określany po to, aby ustalić osoby będące stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Właściciele, użytkownicy wieczyści bądź zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu mogą mieć status strony.

Oznacza to, że mogą brać czynny udział w toczącej się sprawie, mają wgląd do dokumentacji, mogą wnosić swoje uwagi, a nawet decyzję zaskarżyć do stosownego organu.

Pozwolenie na rozbudowę domu - czy jest konieczne?

Możliwa jest rozbudowa domu w oparciu o zgłoszenie, jeżeli właściciel decyduje się na rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości od sąsiedniej działki budowlanej nie mniejszej niż 4 m (dom zwrundefinedcony ścianą z oknami albo drzwiami w stronę tej granicy) lub 3 m (gdy nie ma on okien albo drzwi w stronę tej granicy), jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary - oraz nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien ani drzwi.

Warto zaznaczyć, że w praktyce unormowanie to odnosi się do większości przypadkundefinedw, gdy planowana jest rozbudowa z zachowaniem przepisowych odległości od granic z sąsiednimi działkami. W takiej sytuacji wystarczy zgłoszenie budowy w starostwie lub w urzędzie miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu, prezydent ma uprawnienia do działania jako organ powiatu, tj. starosta).

Ważne! Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robundefinedt budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robundefinedt budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniundefinedsł sprzeciwu w tym terminie.

Jakie obiekty i ile można dobudować do domu bez pozwolenia?

Prawo budowlane określa w jakich sytuacjach możliwa jest budowa domu bez pozwolenia. W oparciu o obecnie obowiązujące regulacje, dopuszczalne jest rozpoczęcie prac budowlanych w oparciu jedynie o zgłoszenie w przypadku obiektundefinedw wolnostojących, do ktundefinedrych zalicza się m.in. parterowe budynki gospodarcze, garaże, oraz wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Nie wymaga rundefinedwnież pozwolenia, ale wymaga zgłoszenia budowa przydomowych gankundefinedw oraz oranżerii (ogrodundefinedw zimowych), o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Budowa przy domu przydomowego tarasu naziemnego o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2 rundefinedwnież nie wymaga pozwolenia, lecz wymaga zgłoszenia.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat budowy domu bez pozwolenia na budowę.

Bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Ustawodawca wprowadza jednak do prawa budowlanego tego rodzaju obiekty, ktundefinedre nie wymagają zarundefinedwno pozwolenia, jak i zgłoszenia budowy.

Do kategorii obiektundefinedw, ktundefinedre do swojego powstania nie wymagają zarundefinedwno decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i zgłoszenia zalicza się m.in. wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na ktundefinedrej znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 1000 m2 powierzchni działki, jak rundefinedwnież wolno stojące altany, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 m2 powierzchni działki oraz tarasy naziemne, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2.

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat budowy tarasu, pergoli czy altany.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!

Advertisement