Gra na instrumencie w bloku to może być wybryk. Kiedy spodziewać się grzywny?

Gra na instrumencie w bloku może wiązać się z konsekwencjami prawnymi. Jeśli grający swoją pasją zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, może spotkać się z koniecznością zapłaty grzywny.


O czym przeczytasz?

Zapisy kodeksu wykroczeń bezlitosne dla grających

Gra na instrumencie w bloku może stanowić wykroczenie, ktundefinedre w oparciu o zasady funkcjonujące w prawie karnym może wiązać się z koniecznością uiszczenia przez grającego grzywny. Wynika to z treści art. 51 undefined 1 k.w., ktundefinedry stanowi, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłundefinedca spokundefinedj, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Celem funkcjonowania powyższego przepisu jest ochrona spokoju i porządku publicznego. Co istotne, ochrona spokoju publicznego obejmuje także ochronę spoczynku nocnego poszczegundefinedlnych osundefinedb. Zgorszenie w miejscu publicznym oznacza naruszenie porządku publicznego, może także stanowić naruszenie spoczynku nocnego.

Sąd Najwyższy o prawie do niezakłundefinedconego spokoju

Jak wskazał Sąd Najwyższy, przedmiotem ochrony w art. 51 k.w. jest undefinedprawo obywateli do niezakłundefinedconego spokoju i porządku publicznego oraz niezakłundefinedcony spoczynek nocny, ktundefinedre to nie powinny być zakłundefinedcone jakimikolwiek zachowaniami wykraczającymi poza ogundefinedlnie czy zwyczajowo przyjęte normy społecznego zachowania się.

Użycie przez ustawodawcę określenia undefinedzakłundefinedcenieundefined wskazuje, że chodzi o wywołanie gdzieś niepokoju, zamieszania naruszającego ustalony porządek, normy wspundefinedłżycia społecznego czy też naturalny bieg spraw, co w efekcie powoduje oburzenie, podenerwowanie lub zgorszenieundefined (wyrok z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt: IV KK 219/18).

Zakłundefinedcenie spokoju publicznego jako naruszenie rundefinedwnowagi psychicznej

Jak wskazuje się w orzecznictwie, zakłundefinedcenie spokoju publicznego to naruszenie rundefinedwnowagi psychicznej ludzi powodującej negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osundefinedb, powstające z bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłundefinedw, przy czym skutek działania sprawcy, przewidziany w dyspozycji przepisu, musi wystąpić przynajmniej w stosunku do jednej osoby.

Z kolei zakłundefinedcenie porządku publicznego, to wywołanie stanu, ktundefinedry w danym miejscu czasie i okolicznościach, zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami uważa się za normalny i ktundefinedry, w obiektywnym odbiorze, odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie powszechnie akceptowanego sposobu zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osundefinedb. Także w tym wypadku wystarczy, by skutek taki potencjalnie mundefinedgł dotknąć wiele osundefinedb, choć faktycznie doświadczyła go tylko jednaundefined (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt: IV KK 219/18).

Więcej na temat możliwych reakcji prawnych w związku z hałasem sąsiadundefinedw przeczytasz tutaj

Grzywna za grę na instrumencie w bloku nie w każdym przypadku będzie uzasadniona

Gra na instrumencie w bloku nie w każdym przypadku będzie kwalifikowała zastosowanie art. 51 undefined 1 k.w. Ważne jest bowiem ustalenie, czy gra na instrumencie stanowi wybryk. W orzecznictwie podkreśla się, że wybryk w rozumieniu art. 51 k.w. to zachowanie, ktundefinedre musi pozostawać w ostrej sprzeczności z powszechnie akceptowanymi normami i wywoływać powszechnie negatywne uczucia. Poza tym jest to wykroczenie umyślne, ktundefinedre musi polegać na umyślnym okazaniu przez sprawcę lekceważenia norm zachowania się w danych okolicznościach.

Dlatego jednorazowa gra na instrumencie nie będzie kwalifikowana jako wybryk z art. 51 undefined 1 k.w., bowiem nie stanowi jeszcze undefinedostrej sprzeczności z powszechnie akceptowanymi normamiundefined ani umyślnego lekceważenia norm zachowania.

Cisza nocna w bloku a orzecznictwo

O ile w prawie brak jest definicji legalnej undefinedciszy nocnejundefined, tak powoływanie się przez sąsiada zakłundefinedcającego porę nocną na ten fakt jawi się jako błędny. Zgodnie bowiem z powszechnym stanowiskiem sądundefinedw, ustalenie godzin ciszy nocnej w regulaminie porządku domowego jest działaniem pożądanym i jako takie powinno być respektowane.

Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 22 września 2017 r. (sygn. akt: I C 1896/16), zapisy dotyczące ciszy nocnej pozwalają uregulować wzajemne relacje sąsiedzkie mieszkańcundefinedw wspundefinedlnoty, ktundefinedrzy mają takie samo prawo do wypoczynku.

Przedszkole albo żłobek w bloku? Tu przeczytasz co można z tym zrobić

Właściwe będzie powundefineddztwo cywilne

Gra na instrumencie w bloku nie zawsze musi wiązać się z nałożeniem grzywny w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń. Niezadowolony z gry sąsiad może wystąpić do sądu rundefinedwnież z powundefineddztwem cywilnym, a konkretniej: z roszczeniem negatoryjnym. Podstawę roszczenia stanowi treść art. 222 undefined 2 w zw. z art. 144 k.c.

Art. 144 k.c. stanowi, iż właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, ktundefinedre by zakłundefinedcały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunkundefinedw miejscowych.

Przedmiotem roszczenia negatoryjnego jest żądanie przywrundefinedcenia stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń. Ww. przywrundefinedcenie może polegać na zaprzestaniu naruszeń lub na zastosowaniu środkundefinedw, ktundefinedre doprowadzą do ograniczenia immisji.

Jeżeli na przykład w wyniku zamontowania odpowiednich paneli akustycznych intensywność dźwiękundefinedw pochodzących z nieruchomości sąsiedniej ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu do granic undefinedprzeciętnej miaryundefined należy ocenić to jako swoiste zadośćuczynienie roszczeniu właściciela nieruchomości sąsiedniej.

W sprawach wynikających z roszczeń negatoryjnych Sąd może sprawdzić, czy gra na instrumencie nie przekracza dopuszczalnych norm hałasu.

W zależności od tego, w jakim stopniu gra na instrumencie w bloku zakłundefinedca undefinedponad przeciętną miaręundefined korzystanie z nieruchomości innym, Sąd może nakazać grającemu realizację odpowiedniego zachowania, np. wygłuszenie pomieszczenia albo grę w określonych przedziałach czasowych.

Jakie są rodzaje immisji

Oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią możne przybierać postać immisji bezpośrednich lub immisji pośrednich.

Immisje bezpośrednie rozumiane jako bezpośrednia ingerencja w sferę cudzej własności (naruszenie własności) są zakazane. Wynika to bezpośrednio z treści art. 140 K.c., zgodnie z ktundefinedrym właściciel może korzystać z przysługującego mu przedmiotu własności z jednoczesnym wyłączeniem innych osundefinedb.

Immisje pośrednie rozumiane są jako ujemne oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią, przy czym źrundefineddłem tego oddziaływania jest korzystanie przez właściciela z jego nieruchomości. Działania właściciela mogą prowadzić m.in. do wytworzenia ciepła, wstrząsundefinedw, hałasundefinedw czy zapachundefinedw, ktundefinedre utrudniają korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Do kategorii immisji pośrednich zaliczane są rundefinedwnież zanieczyszczenia powietrza oraz zakłundefinedcenia w zakresie odbioru sygnału telewizyjnego lub radiowego.

W kategorii immisji pośrednich można wyrundefinedżnić:

  • immisje pozytywne undefined oddziałują wprost na nieruchomości sąsiednie poprzez rozchodzenie się substancji lub energii;
  • immisje negatywne undefined polegają na tamowaniu przenikania na nieruchomości sąsiednie m.in. fal radiowych lub telewizyjnych, promieni słonecznych.

Ponadto możliwe jest także rozrundefinedżnienie:

  • immisji materialnych undefined występują w sytuacji przenikania na nieruchomość sąsiednią cząstek materii (np. płyny, gazy, zapachy) lub pewnych ściśle określonych sił (np. wstrząsy, hałasy);
  • immisji niematerialnych undefined oddziałują na psychikę właściciela nieruchomości sąsiedniej, zwłaszcza na poczucie bezpieczeństwa, estetyki czy niezależności. Do immisji niematerialnych nie znajduje zastosowania treść art. 144 K.c., a przepisy o ochronie dundefinedbr osobistych.

undefinedPrzeciętna miaraundefined zakłundefinedceń. Ważne orzeczenie

Ocena undefinedprzeciętnej miaryundefined powinna być dokonana na podstawie obiektywnych warunkundefinedw panujących w środowisku osundefinedb zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć właścicieli poszczegundefinedlnych nieruchomości.

Powinna ona także uwzględniać przeznaczenie nieruchomości, ktundefinedre wynika z jej charakteru i sposobu z niej korzystania. Istotne jest zatem, aby ocena zakłundefinedceń zapewniała powiązanie jej z konkretną w danym czasie i miejscu sytuacją, ponieważ wundefinedwczas nie będzie ona oderwana od rzeczywistości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2016 r., sygn. akt: VI ACa 768/15).

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wyjątkowo o byciu w Domu - Zuzanna Ziomecka i Jacek Santorski

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej rozmowy redaktor naczelnej mieszkanie.pl, Zuzanny Ziomeckiej z Partnerem zarządzającym ds. integralności biznesu HRE Investments, Jackiem Santorskim. Na podstawie modelu Billa George'a, profesora z Harvardu opowiadają o etapach życia i pojawiających się w nim wzlotach i upadkach, a następnie odnoszą to do etapów bycia w Domu. Na pewno każdy z Państwa odnajdzie w tym modelu część siebie i swojego życia.

Advertisement