Grillowanie w plenerze nie jest zabronione. Dozwolonych miejsc jest więcej niż myślisz

Być może łatwiej byłoby zadać pytanie: gdzie można grillować? Przy grillu zwykle trudno zachować ciszę. Na kwestię spojrzę zatem z obu stron.


O czym przeczytasz?

Warto rozmawiać

Kwestię związaną z możliwością stwarzania uciążliwości dla sąsiadundefinedw reguluje art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, ktundefinedre zakłundefinedcałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunkundefinedw miejscowych.

Jeżeli zatem sąsiad zadzwoni na policję lub do straży miejskiej i zgłosi, że przeszkadza mu dym lub nieprzyjemna woń z grilla lub z ogniska, osoba powodujące rzeczone niedogodności może otrzymać mandat. Z tego względu czasem lepiej sąsiadundefinedw po prostu zapytać, czy nie będą mieli nic przeciwko planowanemu palenisku.

Warto także pamiętać, że kwestie związane z możliwością rozpalenia ogniska lub grilla nierzadko regulują także przepisy lokale, obowiązujące na danym terenie.

Występujące regularnie i w sposundefinedb uporczywy uciążliwe zapachy grillowanych potraw, dym, czy hałas stanowią tzw. immisje, czyli negatywne działania z nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie cytowanego art. 144 k.c. umożliwia właścicielom nieruchomości sąsiednich zgłoszenie tzw. powundefineddztwa negatoryjnego o przywrundefinedcenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń (art. 222 undefined 2 K.c.).

Grillowanie a przepisy przeciwpożarowe

Polskie przepisy prawne nie zabraniają grillowania generalnie, niemniej jednak istnieje szereg ustaw i rozporządzeń, ktundefinedre znajdą zastosowanie w przypadku rozpalania grilla na tarasie czy balkonie.

Zgodnie z undefined 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkundefinedw, innych obiektundefinedw budowlanych i terenundefinedw, zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałundefinedw palnych albo sąsiednich obiektundefinedw.

7 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazuje, że materiałundefinedw niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogundefinedlnie dostępnych, jak rundefinedwnież na tarasach, balkonach i loggiach.

Naruszenie przepisundefinedw

Naruszanie zakazundefinedw określonych w rozporządzeniu może stanowić podstawę do orzeczenia wobec właściciela nieruchomości kary pozbawienia wolności.

Zgodnie bowiem z treścią art. 163 undefined 1 pkt. 1 Kodeksu karnego, kto sprowadza zdarzenie, ktundefinedre zagraża życiu lub zdrowiu wielu osundefinedb albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W przypadku niewłaściwego użytkowania grilla, skutkującego powstaniem zagrożenia pożarowego, właściciel nieruchomości może narazić się na odpowiedzialność z art. 84 undefined 1 pkt 1 Kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z przywołanym przepisem, kto dokonuje czynności, ktundefinedre mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynnikundefinedw mogących zainicjować zapłon materiałundefinedw palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Ponadto, rozpalając ogień na działce czy podwundefinedrku, możemy narazić się na odpowiedzialność z art. 145 Kodeksu wykroczeń, stosowanego w przypadku undefinedzanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc dostępnych dla publicznościundefined. Przesada?

Być może, ale trzeba wiedzieć, że przy interwencjach Straży Miejskiej lub Policji zapis ten znajduje szerokie zastosowanie. Właściciel działki nie ma bowiem kontroli nad dymem i unoszącym się popiołem. Jeśli z wiatrem przedostają się one na sąsiednie działki, place, ulice i inne miejsca publiczne undefined efekt jest ten sam.

Grillowanie w polskim orzecznictwie

Zagadnienia związane z możliwością organizowana grilla m.in. na balkonach, tarasach, loggiach czy patio były już wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć sądundefinedw powszechnych.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 25 stycznia 2016 r. (sygn. akt: I C 299/15), oceniając uchwałę wspundefinedlnoty mieszkaniowej zakazującej grillowania na balkonach, tarasach i loggiach, stanął na stanowisku, że dostęp do balkonundefinedw możliwy jest wyłącznie z poszczegundefinedlnych lokali, z ktundefinedrych korzystają wyłącznie ich właściciele. A to oznacza, że są pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali. Wspundefinedlnota nie może więc ingerować w to, co właściciel robi na swoim balkonie.

Inaczej jest w przypadku patio. Jest ono bowiem częścią nieruchomości wspundefinedlnej, z ktundefinedrej każdy właściciel lokalu ma prawo wspundefinedłkorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem. Tym samym wspundefinedlnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę regulującą zasady wspundefinedłkorzystania z patio i ustalającą sposundefinedb korzystania z niego w ramach regulaminu wewnętrznego.

Balkon lub taras jako miejsce na grilla

Zarundefinedwno balkon, jak i taras należą do integralnych części mieszkania, ktundefinedre teoretycznie właściciel może wykorzystywać w dowolny sposundefinedb, m.in. poprzez organizację grilla. Dodatkowo w polskim prawie brak jest obecnie powszechnie obowiązujących przepisundefinedw regulujących kwestie możliwości organizowania grilla.

Czy należy zatem uznać, że żadne przepisy prawa nie chronią członkundefinedw wspundefinedlnoty lub spundefinedłdzielni przed niepożądanym działaniem sąsiadundefinedw? Niekonieczne.

W świetle obowiązującego prawa dozwolone jest korzystanie z grilli elektrycznych na balkonach i tarasach, pod warunkiem zachowania wymaganych odległości od materiałundefinedw palnych, a także elementundefinedw wystroju i wyposażenia wnętrz.

Oznacza to, że na swoim balkonie czy tarasie możemy bez przeszkundefinedd grillować z wykorzystaniem grilla elektrycznego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nawet takie urządzenie może wywołać u sąsiada stan przekraczający jego poczucie komfortu, a nawet immisję.

Tutaj dowiesz się, co to są części wspundefinedlne w nieruchomości

Regulamin wspundefinedlnoty mieszkaniowej

Głundefinedwnym sposobem radzenia sobie z sąsiadami organizującymi grilla są regulacje zawarte w regulaminach wspundefinedlnot mieszkaniowych, ktundefinedre wprowadzają zakazy związane z grillowaniem.

W tym miejscu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminundefinedw przez wspundefinedlnoty

Co istotne, uporczywe łamanie przez właściciela postanowień regulaminu wspundefinedlnoty, w ktundefinedrym zakazano grillowania, może doprowadzić do wytoczenia przez wspundefinedlnotę powundefineddztwa o zaniechanie naruszeń, a nawet o nakaz sprzedaży lokalu w drodze licytacji sądowej.

Podstawę takiego działania stanowi art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zgodnie z ktundefinedrym, jeśli właściciel lokalu wykracza w sposundefinedb rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspundefinedlnej uciążliwym, wspundefinedlnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisundefinedw Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Ważne! Właścicielowi, ktundefinedrego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Tutaj dowiesz się, jak wspundefinedlnoty mogą dochodzić swoich roszczeń od członkundefinedw, na przykładzie osundefinedb, ktundefinedre zalegają z opłatami

Ognisko lub grill w ogrodzie?

Wyznaczając miejsce na ognisko lub rozstawienie grilla, koniecznie zwrundefinedć uwagę na przepisy przeciwpożarowe. Tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkundefinedw, innych obiektundefinedw budowlanych i terenundefinedw.

W myśl tych przepisundefinedw ognisko lub grill w ogrodzie lub na działce będą nielegalne, gdy:

 • są rozpalane w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu;
 • znajdują się w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałundefinedw palnych;
 • są rozpalane w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej;
 • znajdują się w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotundefinedw i miejsc występowania palnych płodundefinedw rolnych.

Gdy właściciel działki upewni się, że rozpalenie grilla lub ogniska nie powoduje złamania ktundefinedregoś z tych zakazundefinedw, konieczne jest także sprawdzenie kwestii związanej z zadymianiem.

Należy bowiem pamiętać, że dym z ogniska lub grilla nie może przedostawać się na drogę, gdzie mundefinedgłby ograniczyć widoczność i stworzyć zagrożenie w ruchu samochodowym. Ponadto dym nie powinien stwarzać uciążliwości dla sąsiadundefinedw.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat dopuszczalnych możliwości aranżacji ogrundefineddkundefinedw lokatorskich

Działka leśna a grillowanie

Przyjęta w prawie reguła brzmi: na terenach leśnych nie można w sposundefinedb dowolny i nieograniczony rozpalić ogniska, grilla, ani też stosować innego rodzaju ognia.

Zasada ta wynika wprost z regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkundefinedw, innych obiektundefinedw budowlanych i terenundefinedw oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Zgodnie bowiem z undefined 40 ust. 1 ww. rozporządzenia, w lasach i na terenach śrundefineddleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak rundefinedwnież w odległości do 100 m od granicy lasundefinedw nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczegundefinedlności:

 1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
 2. palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Podobną regulację można także odnaleźć w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Wprowadza ona zasadę, zgodnie z ktundefinedrą, w lasach oraz na terenach śrundefineddleśnych, jak rundefinedwnież w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczegundefinedlności:

 1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 2. korzystania z otwartego płomienia;
 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Więcej na temat, czym jest działka leśna i jakie działania można na niej podejmować, przeczytasz w tym miejscu

Działka rolna i siedliskowa. Czy tu można palić?

Możliwość rozpalenia grilla lub ogniska na działce rolnej lub siedliskowej jest obwarowana takimi samymi regulacjami jak w przypadku innych działek.

Niemniej na szczegundefinedlną uwagę zasługuje w przypadku działek rolnych i siedliskowych kwestia zakazu rozpalania grilla lub ogniska w miejscach znajdujących się w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotundefinedw i miejsc występowania palnych płodundefinedw rolnych.

Należy przy tym pamiętać, że nie wolno wykorzystywać do rozpalania ogniska lub grilla liści, gałęzi lub odpadundefinedw zielonych i śmieci. Ponadto zakazane jest także powodowanie zbyt dużej emisji dymu lub zapachu.

Więcej na temat gruntundefinedw rolnych i statusu rolnika przeczytasz w tym miejscu

A tutaj znajdziesz wszystko na temat działki siedliskowej

Działka rekreacyjna ROD. Czy tu można grillować?

Możliwość rozpalenia ogniska lub zorganizowania ogniska na działce rekreacyjnej ROD regulują postanowienia Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowcundefinedw w dniu 1 października 2015 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 r.

Paragraf 68 ust. 5 ww. Regulaminu wprowadza zasadę, zgodnie z ktundefinedrą działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania na terenie ROD wszelkich odpadundefinedw i resztek roślinnych.

Powyższa regulacja znajduje zastosowanie także w kwestii palenia ognisk. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem przyjętym przez Polski Związek Działkowcundefinedw, spalanie odpadundefinedw na działkach, jak rundefinedwnież palenie ognisk rekreacyjnych powoduje zadymianie okolicy, dlatego też wprowadzono wyraźny zakaz spalania. Regulacja ta powoduje, że na działkach ROD nie można palić ogniska.

Natomiast w odniesieniu do możliwości rozpalenia grilla kwestia ta jawi się nieco inaczej. Regulamin ten w undefined 41 w sposundefinedb szczegundefinedłowy wymienia urządzenia, w ktundefinedre może zostać wyposażona działka ROD. Katalog ten ma charakter zamknięty. W związku z tym, urządzenia, ktundefinedre nie zostały w nim wymienione, nie powinny znajdować się na działce.

W omawianym paragrafie brak jest zapisu wskazującego, że działka może zostać wyposażona w grill murowany. Grill murowany więc odpada, ale w przepisach Regulaminu ROD brak jest zapisu całkowicie zakazującego grillowania. W związku z tym, wydaje się, że nie ma przeciwwskazań, aby grillować przy pomocy małych, przenośnych grilli, z zachowaniem wszelkich przeciwpożarowych zasad bezpieczeństwa.

Grillowanie i zabawa. Będzie dym!

Jak można się domyślić, imprezowanie przy grillu niekoniecznie dobrze wpływa na samopoczucie sąsiadundefinedw, szczegundefinedlnie tych nie zaproszonych. Jeśli zabawa okaże się zbyt głośna, a dym zbyt uciążliwy, mogą oni zwrundefinedcić się do Straży Miejskiej lub Policji z prośbą o podjęcie interwencji.

Trzeba się liczyć z tym, że to może być skuteczna dla nich, a kosztowna dla nas strategia.

Zgodnie bowiem z treścią art. 51 undefined 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. undefined Kodeks wykroczeń

kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłundefinedca spokundefinedj, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ww. służby zobowiązane są do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia interwencji.

Jeżeli mimo wezwania Straży Miejskiej lub Policji odmundefinedwimy zmiany swojego zachowania, wezwane na miejsce służby mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Więcej na temat możliwych reakcji prawnych w związku z hałasem sąsiadundefinedw przeczytasz tutaj

Imprezowanie a immisje

Jak już wiemy, zgodnie z regulacją zawartą w treści art. 144 K.c. właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, ktundefinedre by zakłundefinedcały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunkundefinedw miejscowych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu sąsiadundefinedw koniecznym stało się wprowadzenie ustawowych ograniczeń w wykonywaniu prawa własności. Treść wskazanego artykułu stanowi zatem skutek wypracowanego przez ustawodawcę kompromisu między właścicielami nieruchomości.

Unormowanie to ogranicza właściciela nieruchomości w sposobie wykonywanie przez niego prawa własności. Właściciel nieruchomości nie może podejmować takich działań, ktundefinedre zakłundefinedciłyby korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad tzw. przeciętną miarę.

Immisje undefined rodzaje

Oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią możne przybierać postać immisji bezpośrednich lub immisji pośrednich.

Immisje bezpośrednie rozumiane jako bezpośrednia ingerencja w sferę cudzej własności (naruszenie własności) są zakazane. Wynika to bezpośrednio z treści art. 140 K.c., zgodnie z ktundefinedrym właściciel może korzystać z przysługującego mu przedmiotu własności z jednoczesnym wyłączeniem innych osundefinedb.

Immisje pośrednie rozumiane są jako ujemne oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią, przy czym źrundefineddłem tego oddziaływania jest korzystanie przez właściciela z jego nieruchomości. Działania właściciela mogą prowadzić m.in. do wytworzenia ciepła, wstrząsundefinedw, hałasundefinedw czy zapachundefinedw, ktundefinedre utrudniają korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Do kategorii immisji pośrednich zaliczane są rundefinedwnież zanieczyszczenia powietrza oraz zakłundefinedcenia w zakresie odbioru sygnału telewizyjnego lub radiowego.

W kategorii immisji pośrednich można wyrundefinedżnić:

 • immisje pozytywne undefined oddziałują wprost na nieruchomości sąsiednie poprzez rozchodzenie się substancji lub energii;
 • immisje negatywne undefined polegają na tamowaniu przenikania na nieruchomości sąsiednie m.in. fal radiowych lub telewizyjnych, promieni słonecznych.

Ponadto możliwe jest także rozrundefinedżnienie:

 • immisji materialnych undefined występują w sytuacji przenikania na nieruchomość sąsiednią cząstek materii (np. płyny, gazy, zapachy) lub pewnych ściśle określonych sił (np. wstrząsy, hałasy);
 • immisji niematerialnych undefined oddziałują na psychikę właściciela nieruchomości sąsiedniej, zwłaszcza na poczucie bezpieczeństwa, estetyki czy niezależności. Do immisji niematerialnych nie znajduje zastosowania treść art. 144 K.c., a przepisy o ochronie dundefinedbr osobistych.

W tym miejscu przeczytasz, co można zrobić, kiedy sąsiad postanowił na działce obok wybudować kurnik lub chlewnię

undefinedPrzeciętna miaraundefined zakłundefinedceń. Ważne orzeczenie

Ocena undefinedprzeciętnej miaryundefined powinna być dokonana na podstawie obiektywnych warunkundefinedw panujących w środowisku osundefinedb zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć właścicieli poszczegundefinedlnych nieruchomości.

Powinna ona także uwzględniać przeznaczenie nieruchomości, ktundefinedre wynika z jej charakteru i sposobu z niej korzystania. Istotne jest zatem, aby ocena zakłundefinedceń zapewniała powiązanie jej z konkretną w danym czasie i miejscu sytuacją, ponieważ wundefinedwczas nie będzie ona oderwana od rzeczywistości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2016 r., sygn. akt: VI ACa 768/15).

Z uwagi na powyższe, uciążliwe zapachy grillowanych potraw, dym, czy hałas pochodzące z nieruchomości sąsiedniej będzie bardziej akceptowany na osiedlach domundefinedw jednorodzinnych niż w bloku.

Postępowanie w sprawie immisji

W sytuacji przekroczenia przez właściciela nieruchomości granic wyznaczonych w treści art. 144 K.c. (np. w sytuacji gdy dochodzące z sąsiedniej nieruchomości zapachy są na tyle uciążliwe, że zakłundefinedcają korzystanie z nieruchomości obok), właściciel nieruchomości sąsiedniej może wystąpić do sądu z tzw. roszczeniem negatoryjnym (art. 222 undefined 2 K.c.).

Przedmiotem roszczenia negatoryjnego jest żądanie przywrundefinedcenia stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń. Ww. przywrundefinedcenie może polegać przede wszystkim na zaprzestaniu naruszeń lub na zastosowaniu środkundefinedw, ktundefinedre doprowadzą do ograniczenia immisji.

Przykładem powyższego może być m.in. zaniechanie wytwarzania zapachundefinedw lub zamontowanie odpowiednich filtrundefinedw zmniejszających intensywność zapachundefinedw pochodzących z nieruchomości sąsiedniej, ktundefinedre ulegną zmniejszeniu do granic tzw. przeciętnej miary.

Warto jednak pamiętać, że przywrundefinedcenie stanu zgodnego z prawem nie musi zawsze polegać na konieczności przywrundefinedcenia stanu poprzedniego. Powyższe zostało potwierdzone m.in. w treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1984 r. (sygn. akt: III CZP 4/84).

Ponadto w oparciu o treść art. 222 undefined 2 K.c. analizowanego w związku z treścią art. 144 K.c. właściciel nieruchomości może żądać nie tylko zaprzestania immisji, ktundefinedre zakłundefinedcają korzystanie z nieruchomości, ale także zaniechania przygotowań, ktundefinedre dopiero po zrealizowaniu odpowiednich robundefinedt pozwoliłyby na takie immisje.

Plener i legalne grillowanie. Są jednak wyjątki

Wraz z nadejściem lata coraz częściej można spotkać osoby decydujące się na rozpalenie grilla w parku czy nad rzeką. Czy takie działanie jest legalne?

Rundefinedwnież i tu nie istnieją ogundefinedlnokrajowe przepisy, według ktundefinedrych za rozpalanie i korzystanie z grilla w plenerze mogłaby nam grozić kara. Takie zasady regulują jednak regulaminy określonych placundefinedwek.

I tak, z całą pewnością nie powinniśmy robić grilla w przestrzeniach o wartości historycznej i zabytkowej.

Całkowicie legalnie możemy natomiast przygotowywać posiłki nad rzekami, na polanach i w parkach (po uprzednim upewnieniu się, że w ich regulaminie nie widnieje stosowny zakaz).

Na przykład w Warszawie można grillować m.in. w Parku Brundefineddnowskim, Młocińskim, na Polu Mokotowskim oraz w Lesie Kabackim. Oprundefinedcz parkundefinedw grillować w Warszawie można także na plaży pod Mostem Poniatowskiego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wyjątkowo o byciu w Domu - Zuzanna Ziomecka i Jacek Santorski

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej rozmowy redaktor naczelnej mieszkanie.pl, Zuzanny Ziomeckiej z Partnerem zarządzającym ds. integralności biznesu HRE Investments, Jackiem Santorskim. Na podstawie modelu Billa George'a, profesora z Harvardu opowiadają o etapach życia i pojawiających się w nim wzlotach i upadkach, a następnie odnoszą to do etapów bycia w Domu. Na pewno każdy z Państwa odnajdzie w tym modelu część siebie i swojego życia.

Advertisement