E-licytacja komornicza z nieruchomości. Nowe ułatwienia dla wierzycieli. Jak to wygląda od strony prawnej?

Weszły w życie przepisy regulujące prowadzenie e-licytacji przez komorników sądowych. To nowa formuła także licytacji z nieruchomości, która ma zabezpieczyć interesy dłużnika, ale także bardziej zaspokajać roszczenia wierzyciela.


O czym przeczytasz?

Licytacja z majątku dłużnika undefined podstawowe informacje i jej przebieg

Licytacje komornicze z nieruchomości przeprowadzane są przez komornika na wniosek wierzyciela. Ich celem jest uzyskanie środkundefinedw finansowych, ktundefinedre zostaną przeznaczone na zaspokojenie roszczeń wierzyciela oraz kosztundefinedw postępowania komorniczego.

W drodze takiej licytacji może być dokonana sprzedaż domundefinedw, mieszkań (także spundefinedłdzielczych własnościowych), czy nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz wierzyciela. Zasadą jest, że można zająć i przeprowadzić licytację z nieruchomości tylko i wyłącznie, jeżeli stanowi ona własność dłużnika.

Licytacja z nieruchomości

Licytacja komornicza z nieruchomości ze względu na swoją doniosłość odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. Jak wynika z treści art. 972 Kodeksu postepowania sądowego (K.p.c.), przebieg licytacji z nieruchomości sąd utrwala rundefinedwnież za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.

W przypadku licytacji z nieruchomość dłużnika, komornik w pierwszej kolejności ustala jej wartość. Następnym krokiem jest ogłoszenie terminu licytacji oraz jego publikacja. Licytacja ma charakter otwarty, a w konsekwencji może w nich uczestniczyć każdy kto wpłaci wadium undefined rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania wartości nieruchomości.

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, czyli rynkowej wartości nieruchomości. Jeśli nieruchomość nie zostanie sprzedana, komornik ogłasza drugą licytację, na ktundefinedrej wartość wywoławcza zostaje obniżona do 2/3 sumy oszacowania i jest to najniższa cena, za jaką komornik może sprzedać nieruchomość należącą do dłużnika.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat mieszkania z licytacji komorniczej.

Licytacja - procedura

W toku licytacji komornik udziela przybicia osobie, ktundefinedra zaoferowała najwyższą cenę za nieruchomość. Takiego przybicia udziela się po uprzednim trzykrotnym wezwaniu pozostałych licytantundefinedw do dalszych postąpień. Przybicie skutkuje sprzedażą nieruchomości na rzecz licytanta, ktundefinedry zaoferował najwyższą kwotę.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu dokonanego przez sąd nabywca nieruchomości ma obowiązek w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania uregulować wylicytowaną kwotę dokonując wpłaty na rachunek depozytowy sądu, pomniejszoną o rękojmię wpłaconą w gotundefinedwce. Po dokonaniu wpłaty, sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co jest tożsame z przeniesieniem własności na nowego właściciela i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

W tym miejscu dowiesz się na do zwrundefinedcić uwagę kupując nieruchomość od nabywcy z licytacji.

Uwaga na przepisy wprowadzone Tarczą 3.0

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła pewną ochronę dla osundefinedb zadłużonych. Wierzyciel może wnioskować o licytację lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, tylko wtedy, kiedy wysokość egzekwowanej należności wynosi co najmniej 1/20 części sumy oszacowanej wartości nieruchomości.

Ponadto licytacji nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie można przeprowadzić w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat eksmisji.

Ważne!

Przepisy ograniczające możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości, wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0, znajdują zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 30 maja 2020 r.), jeżeli przed tą datą nie został złożony przez wierzyciela wniosek o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości.

E-licytacje undefined gwarancja zabezpieczenia interesundefinedw dłużnika i zaspokojenia roszczenia wierzyciela

Od dnia 6 listopada 2021 r. na portalu e-licytacje.komornik.pl możliwe jest licytowanie nieruchomości objętych egzekucją komorniczą. Obecnie w serwisie dostępnych jest 50 ofert licytacji nieruchomości i niemal 6 razy więcej ofert dotyczących ruchomości.

Jak wskazuje resort sprawiedliwości, podstawowym celem wprowadzania elektronicznego systemu licytacji jest zabezpieczenie interesundefinedw dłużnika i zaspokojenie roszczeń wierzycieli. E-licytacje mają zapewnić większą transparentność całego postępowania, zapobiegać zmowom cenowym, umożliwić osobom zainteresowanym - rundefinedwnież tym zamieszkałym w znacznej odległości od kancelarii komornika - udział w kilku licytacjach jednocześnie.

W tym miejscu pisaliśmy o tym, że wystartował portal z e-licytacjami.

E-licytacje z nieruchomości a ograniczenia

Mimo wejścia w życie przepisundefinedw umożliwiających przeprowadzanie e-licytacji z nieruchomości, uprawnienie to dotyka dwundefinedch podstawowych ograniczeń wprowadzonych tarczą antykryzysową 3.0.

Pierwszym z nich jest ograniczenie ktundefinedre wskazuje, że jeśli dłużnik zamieszkuje w nieruchomości służącej do zaspokajania jego potrzeb mieszkaniowych, to w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu, przeprowadzenie licytacji z nieruchomości jest zakazane.

Drugim jest natomiast ograniczenie, ktundefinedre uprawnia wierzyciela do złożenia wniosku o licytację z nieruchomości tylko wtedy, gdy wysokość egzekwowanej należności głundefinedwnej stanowi co najmniej rundefinedwnowartość 1/20 części sumy oszacowania.

W tym miejscu dowiesz się za jakie długi komornik może zlicytować mieszkanie.

Zasady związane z prowadzeniem e-licytacji z nieruchomości

Zasady związane z prowadzeniem e-licytacji z nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkownikundefinedw systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu, licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkownikundefinedw biorących w niej udział. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej operatora i dostęp do niego nie wymaga uwierzytelnienia.

Zapoznanie się natomiast z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, już takiego uwierzytelnienia wymaga.

Wniosek o założenie konta

W celu dokonania uwierzytelnienia konieczne jest złożenie wniosku o założenie konta użytkowania.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imiona i nazwisko wnioskodawcy, numer PESEL, o ile został mu nadany, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, w ktundefinedrym wydano ten dokument;
  2. adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji;
  3. wskazanie hasła umożliwiającego uwierzytelnienie;
  4. wskazanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komundefinedrkowego, na ktundefinedre mają być wysyłane powiadomienia o zamieszczeniu pisma, o ile wnioskodawca chce otrzymywać takie powiadomienia
  5. oświadczenie wnioskodawcy, że dane, o ktundefinedrych mowa w pkt 1 i 2, są prawdziwe oraz że zapoznał się z pouczeniem co do sposobu i skutkundefinedw doręczeń dokonywanych zgodnie z art. 1311p.c.

Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W razie niezgodności przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL zawiadamia się osobę składającą wniosek o odmowie założenia konta. W zawiadomieniu podaje się przyczynę tej odmowy i poucza o możliwości złożenia ponownego wniosku za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.

Konto użytkownika jest udostępniane wyłącznie po uwierzytelnieniu, ktundefinedre następuje za pomocą loginu i hasła.

Dostęp do nieograniczonej liczby e-licytacji

Użytkownik może brać udział w nieograniczonej liczbie licytacji za pośrednictwem konta.

Ważne!

W razie braku uwierzytelnienia użytkownika w okresie roku, jego konto w systemie teleinformatycznym może zostać usunięte.

Zgłoszenie przystąpienia do e-licytacji z nieruchomości undefined procedura

Wstępujący do e-licytacji z nieruchomości użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu. W momencie zgłoszenia przez użytkownika przystąpienia do przetargu dochodzi do przypisania mu unikalnego identyfikatora licytanta.

Wraz ze zgłoszeniem użytkownik składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu wskazane w art. 976 undefined 1 k.p.c., tj. oświadczenie, że użytkownik nie jest dłużnikiem, komornikiem lub małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem tych osundefinedb, jak rundefinedwnież osobą obecną na licytacji w charakterze urzędowym, licytantem, ktundefinedry nie wykonał warunkundefinedw poprzedniej licytacji, ani osobą, ktundefinedra może nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiła.

W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, ktundefinedry ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.

Zakończenie przetargu następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji. Z chwilą zakończenia przetargu następuje automatyczne ustalenie licytanta, ktundefinedry zaoferował najwyższą cenę.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!