Działalność gospodarcza w mieszkaniu a zmiana sposobu jego użytkowania

Coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej we własnym domu. Pozwala to istotnie zmniejszyć koszty. Jest jednak jedno „ale”. Przedsiębiorca powinien zgłosić zmianę sposobu użytkowania lokalu.


O czym przeczytasz?

Kwestie wstępne

Obecne przepisy wprowadzają zasadę wolności działalności gospodarczej i rundefinedwności przedsiębiorcundefinedw. Zgodnie bowiem z treścią art. 2 ustawy undefined Prawo przedsiębiorcundefinedw, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na rundefinedwnych prawach.

Co do zasady obowiązujące obecnie przepisy nie wskazują jednak, gdzie może być prowadzona działalność gospodarcza, dając tym samym przedsiębiorcom szerokie pole manewru.

Jeśli jednak działalność gospodarcza ma być prowadzona w mieszkaniu, należy przeprowadzić analizę, by dowiedzieć się, czy lokal spełnia określone wymogi prawne, w tym te związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń.

Zmiana sposobu użytkowania

W oparciu o przepisy prawa budowlanego przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczegundefinedlności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy undefined Prawo budowlane).

Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części sprowadza się głundefinedwnie do potrzeby ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi, związanych głundefinedwnie z bezpieczeństwem jego dalszego, zmienionego sposobu użytkowania.

Jak wynika z orzecznictwa sądundefinedw administracyjnych, przez zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymagającą zgłoszenia należy rozumieć nie tylko przeznaczenie obiektu do innego rodzaju użytkowania, lecz także zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, jeżeli wywołuje to skutki określone w art. 71 ustawy undefined Prawo budowlane (wyrok Wojewundefineddzkiego Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. akt: VII SA/Wa 476/05).

Zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego trzeba oceniać w porundefinedwnaniu ze sposobem użytkowania tego obiektu określonego w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu, ewentualnie w porundefinedwnaniu ze sposobem użytkowania wskazanego w pundefinedźniejszych zezwoleniach na zmianę sposobu użytkowania (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2007 r., sygn. akt: II OSK 306/06).

Zmiana sposobu użytkowania wymaga zgłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposundefinedb użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektundefinedw budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w ktundefinedrej zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, rundefinedwnież danymi technologicznymi;
  3. oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
  4. zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wundefinedjta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5. ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej ekspertyzy;
  6. w zależności od potrzeb undefined pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktundefinedrych obowiązek dołączenia wynika z przepisundefinedw odrębnych ustaw, w szczegundefinedlności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, do zgłoszenia należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Forma zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części można dokonać:

  • w postaci papierowej albo
  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo (formularz zgłoszenia udostępnia Głundefinedwny Inspektor Nadzoru Budowlanego).

Termin na zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie pundefinedźniej niż po upływie dwundefinedch lat od doręczenia zgłoszenia.

Co istotne, organ administracji architektoniczno-budowlanej ma prawo z urzędu, przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia z jednej strony rodzi dla inwestora prawo do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bezpośrednio po uzyskaniu tego zaświadczenia, z drugiej zaś strony organ ma już wyłączone prawo do wniesienia sprzeciwu, skoro niejako sam się tego prawa pozbawił, wystawiając stosowne zaświadczenie.

___

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl, a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!