Doprowadzenie wody do działki. Jak wygląda procedura uzbrojenia działki w przyłącze wodociągowe?

Działka przeznaczona pod budowę domu powinna posiadać dostęp do wody, poprzez przyłącza wodociągowe. Ich wykonywania oraz koszty uzależnione są od właściciela sieci. Jakie koszty wiążą się z takim procesem?


O czym przeczytasz?

Uzbrojenie działki undefined podstawowe kwestie

Doprowadzenie do działki prądu, wody oraz ewentualnie gazu i kanalizacji wymaga obecności odpowiednich przyłączy do poszczegundefinedlnych sieci. Instalacja tych przyłączy w granicach działki nazywana jest uzbrojeniem.

Jeśli więc inwestor zakupi działkę nieuzbrojoną, oznacza to, że o doprowadzenie niezbędnych mediundefinedw będzie zobowiązany zatroszczyć się we własnym zakresie.

Co do zasady, jeśli w okolicy znajdują się uzbrojone działki lub stoją budynki, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykonanie przyłączy będzie możliwe. Zawsze jednak warto się upewnić.

Zanim więc inwestor zdecyduje się na zakup, warto w pierwszej kolejności sprawdzić w urzędzie gminy czy wybrana działka jest uzbrojona, a jeśli nie undefined ile kosztuje uzbrojenie konkretnego gruntu.

Jak sprawdzić czy działka jest uzbrojona?

W celu ustalenia stanu uzbrojenia działki najlepiej udać się do miejscowego urzędu - wydziału geodezji i kartografii. Można też skorzystać z wyszukiwarki na stronie www.geoportal.gov.pl (wyszukiwanie po numerze ewidencyjnym działki lub po adresie).

Ten etap jest bardzo ważny, bo przyniesie informację nie tylko o uzbrojeniu działki czy jego braku, ale też da pogląd, jakie są odległości do danych sieci. To kluczowa informacja, bo zaważy na kosztach uzbrojenia działki.

Uzbrojenie działki a obecnie obowiązujące przepisy

Obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz wodociągowych, niezależnie od tego czy są związane z obiektem budowlanym, czy prowadzą do niezabudowanych działek.

Inwestor może dokonać zgłoszenia budowy przyłączy wodociągowych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Dokonując zgłoszenia trzeba dysponować odpowiednimi szkicami (rysunkami) oraz pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami prawa.

Do zgłoszenia budowy przyłączy należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Uzbrojenie działki regulują też warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Rozdział V Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wundefinedd powierzchniowych).

Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną m.in. możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, a także telekomunikacyjnej.

Brak przyłącza? A co z kanalizacją?

W razie braku możliwości przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce może stanąć budynek przeznaczony na pobyt ludzi pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ściekundefinedw, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę.

Jeżeli ilość ściekundefinedw jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.

Działka budowlana, na ktundefinedrej sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wundefinedd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogundefinedlnospławnej.

Warto pamiętać, że nie trzeba w pełni uzbrajać działki, na ktundefinedrej mają stanąć budynki rekreacji indywidualnej oraz budynki inwentarskie i gospodarcze na wsi, o ile właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań.

Uzbrojenie działki w przyłącze wodociągowe undefined procedura

Kanalizacja jak i instalacje wodociągowe są z reguły własnością gminy. Wykonanie tych przyłączy odbywa się w oparciu o warunki ustalone bezpośrednio przez dostawcę mediundefinedw.

Zakład zarządzający siecią pokrywa wydatki związane z jej rozbudową, jednak za koszty budowy przyłącza odpowiada inwestor.

Pierwszym etapem uzbrojenia działki w przyłącze wodociągowe jest uzyskanie warunkundefinedw budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane;
  • dwa egzemplarze mapy do celundefinedw projektowych (z naniesionymi przyłączami wody);
  • informacje dotyczące specyfiki przyłączy;
  • dokumentację określoną odrębnymi przepisami.

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wydaje decyzję o warunkach przyłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednak za techniczny projekt przyłącza będzie odpowiadał inwestor. Dokument musi być przedłożony do dostawcy mediundefinedw.

Konieczne jest jego zatwierdzenie przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne oraz Zespundefinedł Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Po akceptacji projektu inwestor ma trzy lata na wykonanie przyłączy.

Przyłącze wodociągowe a pozwolenie na budowę.

Przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne nie wymagają pozwolenia na budowę. Przy czym, przed rozpoczęciem prac należy zgłosić zamiar budowy do właściwego organu budowalnego.

Zgodnie bowiem z treścią art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych.

Jeśli inwestor zdecyduje się na budowę na podstawie zgłoszenia swoje działania musi oprzeć na przesłankach zawartych w art. 30 ww. ustawy. Zobowiązany jest do zgłoszenia budowy do właściwego undefined ze względu na miejsce usytuowania nieruchomości undefined organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgłoszenie budowy i decyzja

W zgłoszeniu powinien uwzględnić takie aspekty jak: rodzaj, zakres, sposundefinedb wykonania oraz termin rozpoczęcia robundefinedt budowlanych.

Wraz ze zgłoszeniem dostarcza się także:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji,
  • wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane oraz,
  • jeśli taki wymundefinedg dyktują odrębne przepisy, odpowiednie szkice i rysunki czy inne pozwolenia lub uzgodnienia.

Organ, w drodze decyzji, może wnieść sprzeciw co do zamierzeń budowlanych w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia. Jeśli w trakcie analizy zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej zauważy braki w przedłożonej przez inwestora dokumentacji inwestor zobowiązany jest do dostarczenia brakujących dokumentundefinedw w określonym przez urząd terminie.

Jeśli nie podejmie stosownych działań może liczyć się z wydaniem sprzeciwu co do budowy przyłączy.

Do kogo należy przyłącze wodociągowe?

Za budowę, jak rundefinedwnież utrzymanie rundefinedżnego rodzaju urządzeń wodociągowych, odpowiada przedsiębiorstwo, ktundefinedre dostarcza wodę na dany teren. Do jego obowiązkundefinedw należy jednocześnie utrzymanie sieci wodociągowej.

Jeśli jednak chodzi o koszty podłączenia nieruchomości do sieci, to leżą one już po stronie właściciela posesji. To także on jest zobowiązany do konserwacji przyłącza wodociągowego, ktundefinedre znajduje się na jego działce.

W praktyce oznacza to zatem, że ma on obowiązek dokonywania napraw, ktundefinedre pozwolą usunąć ewentualne usterki.

Koszt uzbrojenia działki w przyłącze wodociągowe

Podłączenie wody do działki co do zasady jest darmowe, bowiem wszystkie koszty z tego tytułu ponosi gmina z uwagi na fakt, iż to ona jest zazwyczaj właścicielem lokalnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Nierzadko zdarza się także, że zakłady zarządzające siecią opłacają jednocześnie rozbudowę istniejącej już kanalizacji.

Warto jednak pamiętać, że koszt doprowadzenia wody zazwyczaj sprowadza się do tzw. opłaty adiacenckiej. Jest to forma udziału właściciela działki w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłata ta kształtuje się obecnie na poziomie kilkuset złotych.

Więcej na temat opłaty adiacenckiej przeczytasz w tym miejscu.

Ważne! W sytuacji gdy konieczne jest stworzenie odpowiednich warunkundefinedw do podłączenia działki do sieci wodno-kanalizacyjnej, koszty uzbrojenia działki w przyłącze wodociągowe mogą wynieść między kilka a nawet kilkanaście tysięcy złotych. Koszty te można jednak rozłożyć na raty.

Zwrot kosztundefinedw za uzbrojenie działki w przyłącze wodociągowe

Nierzadko zdarza się, że inwestor zobowiązany jest do samodzielnego uzbrojenia działki w przyłącze wodociągowe. Sytuacja ta ma miejsce najczęściej w przypadku, gdy budowa domu odbywa się na terenie oddalonym od miasta, gdzie sieć wodociągowa jest słabo rozwinięta.

Ważne! W sytuacji gdy inwestor pokrył wszystkie koszty związane z uzbrojeniem działki w przyłącze wodociągowe, może wystąpić o zwrot kosztundefinedw inwestycji.

Czy uzbrojenie działki w przyłącze wodociągowe jest obowiązkowe?

W obecnie obowiązujących regulacjach brak jest wyraźnego przepisu, ktundefinedry narzuca na inwestorundefinedw konieczność podłączenia się do sieci wodociągowej. Niemniej istnieje taki obowiązek w stosunku do sieci kanalizacyjnej.

Jeśli jednak nieruchomość należąca do inwestora jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ściekundefinedw, ktundefinedra spełnia wszystkie wymagania określone przepisami, to wundefinedwczas i ten obowiązek nie istnieje.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wyjątkowo o byciu w Domu - Zuzanna Ziomecka i Jacek Santorski

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej rozmowy redaktor naczelnej mieszkanie.pl, Zuzanny Ziomeckiej z Partnerem zarządzającym ds. integralności biznesu HRE Investments, Jackiem Santorskim. Na podstawie modelu Billa George'a, profesora z Harvardu opowiadają o etapach życia i pojawiających się w nim wzlotach i upadkach, a następnie odnoszą to do etapów bycia w Domu. Na pewno każdy z Państwa odnajdzie w tym modelu część siebie i swojego życia.

Advertisement