Dom letniskowy. Jaki można wybudować bez pozwolenia?

Obserwowany trend na posiadanie "second home" nie zawsze oznacza stawianie willi pod miastem. Co trzeba zrobić, żeby wybudować sobie dom letniskowy, a może nawet całoroczny.


O czym przeczytasz?

Rozpoczęcie budowy domu - zasady ogundefinedlne

Jeśli chcesz rozpocząć jakiekolwiek działania dotyczące budowy, konieczne jest wystąpienie do odpowiednich organundefinedw z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest postępowaniem administracyjnym, w związku z czym zastosowanie do niego znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stronami takiego postępowania są:

 • Inwestor;
 • użytkownicy wieczyści gruntundefinedw;
 • właściciele lub inne osoby, posiadające prawa do nieruchomości znajdujących się w obrębie oddziaływania obiektu.

Po zakończeniu postępowania, właściwy organ wydaje decyzję o pozwoleniu bądź o odmowie pozwolenia na budowę, ktundefinedra jest decyzją administracyjną.

Zgodnie jednak z regulacjami zawartymi w prawie budowlanym istnieją kategorie budynkundefinedw, ktundefinedre takiego pozwolenia nie potrzebują. Na przykład rozpoczęcie budowy domu letniskowego, ktundefinedrego powierzchna nie przekracza 35m2 wymaga jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Niemniej, to, czy można cokolwiek postawić na działce zależy przede wszystkim od treści Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a w sytuacji, gdy go brak undefined od decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy.

A w jakich sytuachacj decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć przeczytasz w tym miejscu.

Dom letniskowy w świetle przepisundefinedw Prawa budowlanego

Definicja undefineddomu letniskowegoundefined nie została przez ustawodawcę bezpośrednio wyodrębniona w przepisach ustawy Prawo budowlane, jednakże z uwagi na sposundefinedb korzystania z niego, tj. wykorzystywanie do celundefinedw mieszkalnych sezonowo, należy traktować go jako budynek rekreacji indywidualnej, przeznaczony do określonego czasowo wypoczynku osundefinedb.

Uwzględniając powyższe mianem domku letniskowego nazywana jest nieruchomość, ktundefinedrej celem postawienia nie będzie zamieszkanie stałe, a sezonowe, czasowe, okazjonalne, letnie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, nieruchomości, o ktundefinedre chodzi - są to wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku.

Pojęcia "parterowegoundefined i undefinedwolno stojącegoundefined domu letniskowego w oczach sądundefinedw

Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2015 r., utrwalone w języku polskim oraz w budownictwie potoczne rozumienie słowa undefinedparterundefined tłumaczyć trzeba jako pierwszą kondygnację nadziemną, stanowiącą poziom, na ktundefinedrym znajduje się głundefinedwne wejście do budynku. Natomiast ostatnie piętro położone bezpośrednio pod dachem spadzistym jest określane jako poddasze.

Odnosząc się natomiast do kwestii związanych z uznaniem domu letniskowego za wolnostojący, należy wskazać, w ślad za treścią uzasadnienia wyroku Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Gl 1420/13), gdzię undefinedw Sąd wskazał: przez pojęcie undefinedwolno stojący"undefined rozumieć należy samodzielność i suwerenność konstrukcji obiektu, fizyczne oddzielenie od innych obiektundefinedw budowlanych.

Budynek wolnostojący to zatem budynek, ktundefinedry nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swej konstrukcji jakichkolwiek elementundefinedw innego obiektu budowlanego.

Dom letniskowy nie wymaga pozwolenia na budowę

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa wolno stojących parterowych budynkundefinedw rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Zatem, aby możliwa była budowa domu letniskowego jedynie w oparciu o dokonane wcześniej zgłoszenie, konieczne jest spełnienie ściśle wskazanych przez ustawodawcę przesłanek, tj.:

 • budynek letniskowy musi zostać zakwalifikowany jako obiekt wolnostojący i parterowy (z nieużytkowym poddaszem);
 • powierzchnia budynku letniskowego nie może być większa niż 35m2;
 • ilość budynkundefinedw letniskowych na każde 500 m2 działki nie może być większa niż jeden.

Tylko spełnienie wszystkich ww. przesłanek umożliwi budowę domku letniskowego w oparciu o zgłoszenie.
W innych przypadkach, m.in. gdy powierzchnia budynku będzie większa niż 35 m2, konieczne będzie uprzednie uzyskanie pozwolenia na budowę.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat budynku, jaki można postawić pez pozwolenia.

Dom letniskowy a MPZP

Budowa domu letniskowego jest co do zasady uzależniona od regulacji zawartych w MPZP.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest środkiem prawnym polityki przestrzennej.

Jego ustalenia kształtują wraz z innymi przepisami sposundefinedb wykonywania prawa własności nieruchomości. Jeśli dla danego terenu został uchwalony to w nim znajdziemy informacje w jaki sposundefinedb właściciel nieruchomości może zabudować swoją nieruchomość. Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy jest on aktem prawa miejscowego.

W konsekwencji, to od regulacji w nim zawartych uzależniona będzie maksymalna powierzchnia budynku, kąt nachylenia dachu, czy odległość budynku od drogi lub płotu.

W niektundefinedrych gminach MPZP może zawierać także specjalne wymagania dotyczące, np. koloru elewacji budynkundefinedw i dachundefinedw czy kształtu budynkundefinedw.

Dom letniskowy a decyzja o warunkach zabudowy

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, w ktundefinedrej gmina nie uchwaliła MPZP, a w konsekwencji przed rozpoczęciem budowy domu letniskowego konieczne będzie uzyskanie informacji o warunkach zabudowy dostępnych na kupionej, bądź planowanej do kupienia działce.

W tym celu konieczne jest złożenie w urzędzie gminy (miasta), wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

We wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy wskazać:

 1. dane wnioskodawcy;
 2. oznaczenie nieruchomości;
 3. granice terenu objętego wnioskiem undefined oznaczone na kopii mapy zasadniczej;
 4. opis budynku;
 5. sposundefinedb zaopatrzenia budynku w podstawowe media, takie jak energia, gaz, woda;
 6. sposundefinedb odprowadzenia ściekundefinedw, jak rundefinedwnież innych potrzeb co do infrastruktury technicznej;
 7. wpływ inwestycji na środowisko.

Z dniem złożenia wniosku gmina wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunkundefinedw zabudowy i zagospodarowania terenu. Postępowanie w sprawie ustalenia warunkundefinedw zabudowy i zagospodarowania terenu może być zawieszone na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunkundefinedw zabudowy.

Wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunkundefinedw zabudowy, jeżeli w ciągu dwundefinedch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

Zgłoszenie budowy domu letniskowego o powierzchni do 35 m2

Jak wynika z treści art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa wolno stojących parterowych budynkundefinedw rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robundefinedt budowlanych dokonuje się organowi administracji architektoniczno-budowlanej w postaci papierowej lub formie dokumentu elektronicznego.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposundefinedb wykonywania robundefinedt budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Ponadto do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest także załączenie dokumentu potwierdzającego prawo własności użytkowania terenu. W razie potrzeby, organ wydający decyzję może zażądać także przedłożenie szkicundefinedw lub rysunkundefinedw budynku.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robundefinedt budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.

Do wykonywania robundefinedt budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniundefinedsł sprzeciwu w tym terminie.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!