Darowizny na organizacje charytatywne i oddawanie osocza dają prawo do ulgi podatkowej. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Ci, którzy w ubiegłym roku oddawali krew czy osocze, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Ulgę dają także darowizny na organizacje pożytku publicznego czy cele kultu religijnego


O czym przeczytasz?

Ulgi podatkowe od darowizn

Hojność popłaca. Tak przynajmniej wynika z przepisów podatkowych, które pozwalają odpisać całkiem spore kwoty tym, którzy w ubiegłym roku oddawali krew lub osocze albo zdecydowali się na wpłatę na cele charytatywne czy religijne.

1. Ulga dla krwiodawców

Ważne! Ulga dla krwiodawców jest objęta wspólnym limitem odpisów z ulgami z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na kształcenie zawodowe i darowizny na cele kultu religijnego. Łączny odpis z tych czterech tytułów nie może przekroczyć kwoty równej 6 proc. rocznego dochodu podatnika.

Osobom, które oddają krew lub osocze, również przysługuje ulga podatkowa. Jej wysokość zależy od tego, ile krwi lub osocza w ciągu roku oddaliśmy.

Ważne! Ulga dla krwiodawców jest faktycznie ulgą wynikającą z darowizny. Aby z niej skorzystać, należy podarować krew czy osocze. A więc z ulgi nie skorzystają osoby, które krew lub osocze sprzedały. Dodatkowo darowizna musi zostać dokonana na rzecz polskiej służby zdrowia. Jeśli oddaliśmy krew na rzecz osoby fizycznej (czyli krewnego czy znajomego) lub osoby prawnej, wówczas ulga nam nie przysługuje.

Maksymalny limit ulgi dla krwiodawców wynosi 6 proc. wartości dochodu podatnika. Ale osiągnięcie takiego odpisu jest mało prawdopodobne, bo po prostu w ciągu roku można oddać określoną ilość krwi czy osocza.

I tak – mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,1 litra krwi, kobieta zaś – maksymalnie 1,8 litra. Limit oddawanego w ciągu roku osocza jest znacznie wyższy, wynosi bowiem 25 litrów.

Aby obliczyć prawo do zwolnienia, trzeba ilości krwi czy osocza przemnożyć przez przypisany im ekwiwalent w złotych. Ten został ustalony w rozporządzeniu ministra zdrowia z roku 2017. Wynika z niego, że dawcy krwi przysługuje:

- w przypadku rzadkiego grupy kwota równa:

  1. a) za 1 litr pobranej krwi – 130 zł,
  2. b) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł;

- w przypadku dawcy, który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:

  1. a) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,
  2. b) za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,
  3. c) za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa wyżej: – pierwszy – 50 zł, – każdy kolejny – 25 zł,
  4. c) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,
  5. d) za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

Aby móc skorzystać z ulgi dla krwiodawców, osoba, która oddała krew czy osocze, musi posiadać dokument, który potwierdza dokonanie tej czynności. Taki dokument wystawiają instytuty badawcze, jeśli krew czy osocze zostało przekazane na ich potrzeby, albo centra krwiodawstwa (regionalne, wojskowe czy centralne). W takim dokumencie powinna znaleźć się informacja o tym, ile oddaliśmy krwi czy osocza, a także dane, dotyczące zabiegów uodpornienia, jeśli je przeszliśmy czy też metodzie pobierania krwi.

Ważne! Z ulgi dla krwiodawców mogą skorzystać osoby, rozliczające się na zasadach ogólnych oraz ci, którzy rozliczają się ryczałtem. Z odpisu nie skorzystają ci, którzy płacą podatek liniowy.

 

Inne ulgi, z których możesz skorzystać. Ulga dla młodych, ulga abolicyjna, ulga mieszkaniowa, ulga na internet i ulga na IKZE. Zobacz, jakie na jakie odpisy pozwala fiskus.

 

2. Ulga z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego

Darowiznę można odpisać od podatku

Ważne! Ulga z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego jest objęta wspólnym limitem odpisów z ulgą dla krwiodawców oraz ulgami z tytułu darowizny na cele kultu religijnego i darowizny na kształcenie zawodowe. Łączny odpis z tych czterech tytułów nie może przekroczyć kwoty równej 6 proc. rocznego dochodu podatnika.

Jeśli w minionym roku przekazaliśmy darowiznę na cele pożytku publicznego, możemy również odpisać podarowane kwoty od naszego dochodu w zeznaniu podatkowym. Limitu darowizn nie ma, ale od dochodu możemy odpisać kwotę równą 6 proc. naszego dochodu rocznego.

Ważne! Ulga z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego to coś innego niż przekazanie organizacji pożytku publicznego 1 proc. z naszego podatku. Są to dwa oddzielne rozwiązania podatkowe. Dlatego nie jest konieczne, aby organizacja, której przekazujemy naszą darowiznę, miała status organizacji pożytku publicznego, potwierdzony wpisem do KRS, co jest wymagane przy przekazywaniu 1 proc. podatku.

Żeby zakwalifikować naszą darowiznę jako przekazaną na cele pożytku publicznego, musi ona trafić do organizacji, która spełnia pewne wymagania. A więc musi to być organizacja pozarządowa, czyli niebędąca jednostką sektora finansów publicznych i która nie działa w celu osiągnięcia zysku, a więc przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia. Do takich zalicza się organizacje, będące osobami prawnymi lub tylko jednostkami organizacyjnymi, które działają na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, organizacje, będące stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, a także spółdzielnie socjalne. Można przekazywać darowizny także spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym, będącym spółkami, jeśli nie działają one w celu osiągnięcia zysku i całość dochodu przekazują na realizację celów statutowych, a więc nie dokonują podziału zysku między udziałowców, akcjonariuszy czy pracowników.

Ważne! Darowizny na cele pożytku publicznego można przekazywać także organizacjom zagranicznym. Odliczenie od podatku jest w takim przypadku możliwe, jeśli organizacja ma siedzibę na terenie krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (a więc Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) a także jeśli podatnik przedstawi oświadczenie organizacji, że w momencie przekazania darowizny była ona organizacją, wypełniającą według polskich przepisów reguły działalności pożytku publicznego. Dodatkowo konieczna jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między krajem, gdzie organizacja ma siedzibę a Polską.

Aby móc odpisać sobie darowiznę na cele pożytku publicznego, należy dysponować dokumentami, które potwierdzają jej dokonanie. Może to być potwierdzenie przelewu na rachunek organizacji (z tym, że trzeba napisać w dyspozycji przelewu, że jest to darowizna na cele pożytku publicznego) albo dokument, potwierdzający przekazanie darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu, jeśli darowizna nie ma postaci pieniężnej. W takim dokumencie powinny być dane identyfikujące darczyńcę oraz informacja o wartości samej darowizny. Te dane musimy później wpisać do zeznania podatkowego.

Ważne! Nie można odpisać do dochodu darowizn, które zostały przekazane partiom politycznym i fundacjom przez nie utworzonym, związkom zawodowym i organizacjom pracodawców, samorządom zawodowym, osobom fizycznym oraz podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą, polegającą m.in. na wytwarzaniu paliw, wyrobów tytoniowych, spirytusowych, winiarskich, piwowarskich.

 

Rodzina daje ulgi podatkowe. Sprawdź, jak dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem i ile można odpisać na dzieci.

 

3. Ulga z tytułu darowizny na cele religijne

Ważne! Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego jest objęta wspólnym limitem odpisów z ulgą dla krwiodawców oraz ulgami z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego i darowizny na kształcenie zawodowe. Łączny odpis z tych czterech tytułów nie może przekroczyć kwoty równej 6 proc. rocznego dochodu podatnika.

Każdy, kto przekazał w ubiegłym roku darowiznę na cele kultu religijnego, może sobie przekazaną kwotę lub kwotę równą wartości daru odpisać od dochodu. Limit odpisu wynosi 6 proc. rocznego dochodu podatnika.

Przepisy nie precyzują, jakie organizacje mogą otrzymywać darowizny na cele kultu religijnego. Ograniczenia są dwa – nie mogą być to osoby fizyczne ani też podmioty, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów objętych akcyzą (energii, paliw, alkoholu i tytoniu), a także produktów elektronicznych i wyrobów z metali szlachetnych lub z ich udziałem. A więc odbiorcą darowizny może być parafia (ale już nie proboszcz, który jest osobą fizyczną), diecezja czy też poszczególne jednostki innych związków wyznaniowych.

Ważne! Odliczenia z tytułu darowizny na cele kultu religijnego mogą dokonać osoby, rozliczające się na zasadach ogólnych oraz opłacające zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych. Nie skorzystają z tego odliczenia osoby, opłacające podatek liniowy.

Dowodem przekazania darowizny, który posłuży nam do udokumentowania jej przed fiskusem, jest potwierdzenie przelewu bankowego lub dokument, który potwierdzi zarówno dokonanie przez nas darowizny, jak i jej przyjęcie przez obdarowanego, z informacją o wartości darowizny i danymi obdarowanego, które umożliwią jego identyfikację.

Ważne! Zarówno na przelewie, jak i na dokumencie potwierdzającym darowiznę powinien znaleźć się jej celem. Wprawdzie mamy możliwość wskazania konkretnego celu, który z tej darowizny powinien zostać zrealizowany, ale taka precyzja może sprawić, że fiskus zakwestionuje nasz odpis. Najlepiej więc po prostu zapisać tam, że chodzi o darowiznę na cele kultu religijnego.

 

Ulga termomodernizacyjna. Inwestycję w nowy piec, w  ocieplenie domu czy w montaż instalacji fotowoltaicznej można odpisać od podatku. Limit ulgi w niektórych przypadkach to aż 106 tys. zł!

 

4. Ulga z tytułu darowizny na kształcenie zawodowe

Wsparcie szkół dale ulgę podatkową

Ważne! Ulga z tytułu darowizny na cele kształcenia zawodowego jest objęta wspólnym limitem odpisów z ulgą dla krwiodawców oraz ulgami z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego i darowizny na cele kultu religijnego. Łączny odpis z tych czterech tytułów nie może przekroczyć kwoty równej 6 proc. rocznego dochodu podatnika.

Ulga z tytułu darowizny na cele kształcenia zawodowego jest szczególnym rodzajem odpisu, związanego z darowizną. Przede wszystkim dotyczy wyłącznie darowizny w postaci rzeczowej. Jeśli przekazaliśmy szkole materiały dydaktyczne lub środki trwałe, służące do kształcenia zawodowego. Przy czym przedmiotem darowizny nie mogą być materiały dydaktyczne lub środki trwałe, które nie są kompletne, nie są zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Ważne! Jako że darowizna musi mieć postać rzeczową, nie będzie podlegać odliczeniu darowizna w postaci pieniężnej. Jeśli dokonamy wpłaty pieniędzy, to nie będziemy mogli tej kwoty odliczyć od podatku.

Obdarowanymi mogą być wyłącznie szkoły publiczne, prowadzące kształcenie zawodowe. A więc mogą być to licea artystyczne, technika, szkoły zawodowe I i II stopnia oraz szkoły policealne oraz placówki, będące centrami kształcenia ustawicznego. Nie ma znaczenia forma kształcenia (dzienna czy wieczorowa), liczy się to, aby szkoła dawała wykształcenie zawodowe.

Kolejną szczególną cechą tej ulgi jest to, że w jej ramach odpisu może dokonać wyłącznie osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia, w jakiej formie rozlicza się z fiskusem – czy na zasadach ogólnych, czy opłaca podatek liniowy, czy też płaci ryczałt od dochodów ewidencjonowanych. Nie ma także zastrzeżenia, z jakiego źródła pochodzą dochody, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi. Możliwa jest sytuacja, w której przedsiębiorca uzyskujący dochody także z umowy o pracę dokonuje odliczenia właśnie od dochodów z umowy o pracę.

Podobnie jak w przypadku innych darowizn, konieczne jest potwierdzenie jej dokonania. A więc dokument, który informuje o wartości darowizny, zawierający dane obdarowanego, a także jego potwierdzenie, że darowizna została dokonana. Dane obdarowanego powinny znaleźć się w naszym zeznaniu podatkowym.

 

Osoby niepełnosprawne albo osoby, które opiekują się niepełnosprawnymi, mogą odliczyć część wydatków na leki czy dostosowanie mieszkania do potrzeb chorego. Sprawdź, jak to można zrobić.

 

5. Ulga z tytułu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów

Ulga z tytułu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów jest innym rozwiązaniem podatkowym niż ulga na cele kultu religijnego. Przede wszystkim nie ma limitu. O ile w przypadku ulgi na celu kultu religijnego obowiązywał limit 6 proc. dochodu rocznego (który jest wspólny dla ulg z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego, na kształcenie zawodowe i dla krwiodawców), to przy uldze na działalność charytatywno-opiekuńczą nie ma limitu. Można odpisać kwotę równą całości przekazanej darowizny, nawet jeśli jest to 100 proc. rocznego dochodu podatnika (rozłożenie odpisu na kilka lat nie jest możliwe).

Ważne! Ponieważ ulga na działalność charytatywno-opiekuńczą powstała na podstawie tzw. ustaw kościelnych, dotyczących stosunków między państwem a kościołami, ma węższy zakres niż ulga związana z celami religijnymi. Mogą otrzymać je wyłącznie osoby prawne Kościoła Katolickiego i Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Wprawdzie niektóre źródła podają, że także inne kościoły zarejestrowane w Polsce mogą otrzymać darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze, która będzie podlegać odliczeniu w całości, jednak warto się upewnić, czy takie rozwiązanie rzeczywiście jest możliwe. Strony rządowe mówią tylko dwóch pierwszych kościołach.

Aby skorzystać z ulgi z tytułu darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze, należy dokonać darowizny na określony cel. Może ona trafić na prowadzenie zakładów dla starców, sierot, osób upośledzonych, na prowadzeniu szpitali i innych zakładów leczniczych, na prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk, na pomoc sierotom, ofiarom wojny, osobom w trudny położeniu materialnym czy zdrowotnym, itd.

Konieczne do udokumentowania darowizny jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek obdarowanego lub dokument, zawierający informację o wartości darowizny, dane obdarowanego i jego potwierdzenie, że darowizna została przyjęta. Dodatkowym wymogiem jest złożenie przez obdarowanego – w ciągu dwóch lat od otrzymania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować