Czym zajmuje się administracja osiedla i jak sprawdzić czy funkcjonuje w mojej spółdzielni?

Mieszkasz na osiedlu zarządzanym przez administrację? Może planujesz zakup mieszkania na takim osiedlu? Czym zajmuje się administracja powinien wiedzieć każdy mieszkaniec osiedla.


O czym przeczytasz?

Jak funkcjonuje administracja?

W wielu spółdzielniach mieszkaniowych funkcjonuje tzw. administracja osiedla. Czym jest i jakie są jej kompetencje?

Podstawy funkcjonowania administracji osiedla

Art. 35 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze wskazuje otwarty katalog organów Spółdzielni Mieszkaniowej wymieniając w nim takie organy jak: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Czym jest zatem funkcjonująca w wielu spółdzielniach mieszkaniowych administracja osiedla?

Ustawodawca tworząc przepisy ustawy Prawo spółdzielcze wprowadził zapis w którym przyznał członkom spółdzielni mieszkaniowych uprawienia do powoływania także innych, niewskazanych w ustawie organów (art. 35 § 3 ustawy – Prawo spółdzielcze). Jednym z takich organów jest właśnie Administracja Osiedla. 

Administracja Osiedla jest organem pozaustawowym (a więc ustawa nie wskazuje obowiązku jej ustanowienia), który może ale nie musi zostać powołany przez członków spółdzielni mieszkaniowej. 
Co zrobić aby dowiedzieć się czy w twojej spółdzielni funkcjonuje administracja osiedla, a jeśli to jest pewne – skąd uzyskać informacje o tym czym się zajmuje?

Zadania i kompetencje administracji osiedla

Gdy w twojej spółdzielni mieszkaniowej ustanowiono administrację osiedla, to zarówno jej zadania jak i kompetencje powinny zostać wskazane w statucie spółdzielni mieszkaniowej.

Z uwagi na fakt, iż powołanie administracji osiedla nie jest obowiązkowe ustawodawca nie wskazuje chociażby minimalnego katalogu przyznawanych jej zadań i kompetencji. A zatem, zarówno zadania jak i kompetencje administracji osiedla mogą być dowolnie kreowane przez członków spółdzielni mieszkaniowej w treści uchwalanego prze nich statutu.

Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w jednym z wyroków, że zarejestrowany statut spółdzielni jest umową, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Poszczególne postanowienia statutu mogą więc być uznane za sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 58 § 1 KC). Najwyższym organem każdej spółdzielni - z mocy ustawy - jest walne zgromadzenie, a możliwość zastąpienia tego organu przez zebranie przedstawicieli nie jest dowolna, ale uwarunkowana od spełnienia określonych ustawowo przesłanek (Wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 20 listopada 2002 r. V CKN 1474/00).

Poniżej wskazuję przykładowe zadania, które mogą należeć do właściwości administracji osiedla:

 1. realizacja planu gospodarczo – finansowego remontów i konserwacji;
 2. organizacja i nadzór wszystkich spraw związanych z porządkiem na Osiedlu;
 3. współpraca z poszczególnymi działami Spółdzielni
 4. utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych i całej infrastruktury,
 5. prowadzenie ewidencji zasobów Osiedla;
 6. przeprowadzanie analiz kosztów działalności Osiedla;
 7. dokonywanie wraz z dostawcami mediów odczytuje wskazania głównych liczników ciepła, wody, energii i gazu;
 8. sprawowanie nadzoru nad pracą jednostek świadczących usługi na rzecz Osiedla;
 9. koordynowanie odbioru i wywozu nieczystości;
 10. dokonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji technicznych;
 11. wykonywanie remontów zasobów w ramach posiadanych funduszy siłami własnymi oraz obcymi (tj. z podmiotami zewnętrznymi);
 12. przygotowywanie i przekazywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali mieszkalnych
  i użytkowych.

Jak dowiedzieć się czy w danej spółdzielni funkcjonuje administracja osiedlowa oraz czym się zajmuje?

Najszybszym i najbardziej skutecznym sposobem na udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w twojej spółdzielni mieszkaniowej funkcjonuje administracja osiedla, a jeśli tak – jakie są jej kompetencje będzie po prostu przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem twojej spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto informacje o działaniu i kompetencjach administracji osiedla możemy znaleźć także w treści uchwalonego przez spółdzielnię mieszkaniową statutu. Warto pamiętać, że ze statutem spółdzielni mieszkaniowej możemy zapoznać się w jej siedzibie, a coraz częściej także znajdując jego test w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat