Ścianki działowe w lokalu mieszkalnym. Czy stawianie i burzenie wymaga pozwolenia? Dość bogate orzecznictwo.

Jest wiele powodów, dla których chcemy zmienić układ mieszkania. Zanim jednak zaczniesz remont mieszkania warto się zastanowić nad formalnościami, czy zakres planowanych robót należy zgłosić do urzędu lub uzyskać pozwolenie na ich dokonanie.


O czym przeczytasz?

Przebudowa

Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku prawa budowlanego przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robundefinedt budowlanych, w wyniku ktundefinedrych następuje zmiana parametrundefinedw użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.

Z wyjątkiem charakterystycznych parametrundefinedw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku drundefinedg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrundefinedw w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Remont

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku prawa budowlanego przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robundefinedt budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobundefinedw budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

W tym miejscu przeczytasz o remontach w mieszkaniu w kontekście regulaminundefinedw wspundefinedlnot.

Przebudowa a remont

W odrundefinedżnieniu od robundefinedt w ścianach nośnych, ktundefinedre ingerują w konstrukcję obiektu, postawienie wewnątrz budynku ścianki działowej, przesunięcie jej bądź usunięcie nie może być zakwalifikowane jako przebudowa obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawa budowlanego.

Zmieniając jedynie wewnętrzny wygląd pomieszczeń w żadnej mierze nie zmienia ono bowiem rzeczywistych parametrundefinedw użytkowych lub technicznych całości budynku, nie wpływa na jego kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczbę kondygnacji itp. Innymi słowy - przebudowa oznacza zmianę układu funkcjonalnego istniejącego obiektu budowlanego, jak i zmianę sposobu użytkowania danego obiektu.

Podkreślić należy, że przebudowa stanowi szczegundefinedlny rodzaj wykonywania robundefinedt budowlanych. Mają one m.in. doprowadzić do zmiany parametrundefinedw użytkowych (np. powiększenie liczby pomieszczeń) lub technicznych (np. zwiększenie przepustowości instalacji) istniejącego obiektu budowlanego.

W tym miejscu przeczytasz o adaptacji strychu w kamienicy i aspektach prawnych.

Dlaczego ich rozrundefinedżnienie jest takie ważne?

Roboty budowlane polegające na wyburzeniu istniejących ścian działowych i powstaniu nowych, o ile nie ingerują w ściany nośne, nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

W związku z tym w tym zakresie brak było podstaw do ingerencji organundefinedw nadzoru budowlanego (por. wyrok NSA z 25 lutego 2016 r., II OSK 1581/14; wyrok NSA z 25 stycznia 2013 r., II OSK 627/12; wyrok NSA z 4 marca 2010 r., II OSK 493/09).

Jak wskazano powyższe, w tej kwestii wielokrotnie wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny.

Inne bardzo istotne wyroki

Warto przywołać ocenę Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartą w uzasadnieniu wyroku z dnia z dnia 15 października 2019 roku o sygnaturze akt II OSK 2847/17 undefinedroboty budowlane w ścianach działowych, ktundefinedre nie ingerują w konstrukcję obiektu nie można zakwalifikować jako przebudowy (por wyrok NSA z 25 stycznia 2013 r. II OSK 627/12). Przy czym podkreślenia wymaga, że identyczne prace należy traktować odmiennie w zależności jakiej ściany dotyczą. Oczywistym jest, że roboty odnoszące się do ściany nośnej stanowią ingerencje w konstrukcję budynku i stanowią przebudowę. Natomiast jako przebudowy w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie można zakwalifikować przesunięcia ścianki działowej.undefined

Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Gd 662/18 uznał, że undefinedWykonanie robundefinedt budowlanych polegających na postawieniu wewnątrz budynku ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych, a także jej przesunięcie bądź usunięcie - w odrundefinedżnieniu od robundefinedt w ścianach nośnych, ktundefinedre niewątpliwie ingerują w konstrukcję obiektu - nie może zostać uznane za przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, gdyż w żaden sposundefinedb nie dochodzi do zmiany parametrundefinedw użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu.undefined

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II OSK 750/16 wyjaśnił, że undefinedchoć postawienie ścianki powoduje wydzielenie dodatkowej powierzchni w mieszkaniu, to fakt ten nie decyduje o kwalifikacji robundefinedt jako przebudowy, bowiem przesłanka "powiększenia liczby pomieszczeń" musi odnosić się do obiektu, nie zaś do lokalu mieszkalnego. Przedmiotowa ściana nie powoduje natomiast przestrzennego wydzielenia w budynku samodzielnych lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności. Powyższe okoliczności wskazują więc, że sporna ściana jest ścianą działową, a nie nośną.undefined

W tym miejscu warto jeszcze powołać wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II OSK 1033/13, w ktundefinedrym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że undefinedWydzielenie pomieszczenia wraz z realizacją instalacji wodnokanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej uznać należy za przebudowę budynku, ktundefinedra wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.undefined

Zgoda spundefinedłdzielni czy wspundefinedlnoty mieszkaniowej

Jeśli wykonywane przez nas prace ingerują w części wspundefinedlne czy konstrukcje budynku wymagają uzyskania zgody spundefinedłdzielni mieszkaniowej, wspundefinedlnoty mieszkaniowej, a także poinformowania odpowiednich urzędundefinedw.

Tutaj dowiesz się więcej na temat części wspundefinedlnych nieruchomości.

W przypadku dysponowania prawem własności zgoda spundefinedłdzielni nie jest wymagana do wyburzenia ściany działowej, dopundefinedki ta znajduje się wewnątrz lokalu i nie należy do części wspundefinedlnej. W przypadku spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest to kwestia sporna, ponieważ prawnym właścicielem lokalu pozostaje spundefinedłdzielnia.

W tym miejscu przeczytasz o prawnych aspektach remontu nieruchomości wspundefinedlnej.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu funkcjonuje analogicznie do prawa własności i nie powinno być nadmiernie ograniczane.

Zgoda spundefinedłdzielni oraz wspundefinedlnoty każdorazowo jest wymagana, jeżeli ingerencja ma dotyczyć części wspundefinedlnych budynku. Należy jednak pamiętać, że wspundefinedlnota, czy spundefinedłdzielnia może być stroną postępowania undefinedbudowlanegoundefined, ze względu na definicję obszaru oddziaływania obiektu.

Tutaj przeczytasz o możliwościach wymiany drzwi balkonowych i odpowiednich zgodach.

Uwaga na kontrolę nadzoru budowlanego

Właścicielem lokali mieszkalnych wydaje się, że we własnej nieruchomości mogą przeprowadzić roboty budowlane, jakie im tylko przyjdą im do głowy. To błąd, ktundefinedry może ich kosztować wiele stresu, a nawet pieniędzy.

Prawo budowlane wyznacza wiele reguł oraz wiążących wytycznych, ktundefinedrych przekroczenie zwane jest samowolą. Konsekwencją samowolnych prac bywa często zlecenia na koszt właściciela wykonania ekspertyzy, a niekiedy w przypadku wykonania robundefinedt niezgodnie z warunkami technicznymi, przywrundefinedcenie do stanu poprzedniego.

Rzeczoznawcy budowlani wykonują rocznie wiele ekspertyz na zlecenie powiatowych inspektoratundefinedw nadzoru budowlanego, co jest bardzo częstą praktyką w zakresie oceny robundefinedt budowlanych wykonanych w mieszkaniu zawierającej ocenę prawidłowości ich wykonania, z uwzględnieniem ich zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uwaga na zabytki

W związku z powyższym osoba, ktundefinedrej przysługuje prawo własności do lokalu mieszkalnego, w ktundefinedrym planuje wykonanie wyżej wymieniony robundefinedt nie musi uzyskiwać pozwolenia na dokonanie takich robundefinedt, ani nie musi dokonywać zgłoszenia takich robundefinedt w odpowiednim urzędzie. Powyższe nie dotyczy lokali mieszkalnych w budynkach objętych rejestrem zabytkundefinedw.

Jeśli posiadasz lokal mieszkalny w budynku, ktundefinedry wpisany jest na rejestr zabytkundefinedw to pamiętaj, że przed rozpoczęciem remontu należy wszystkie prace remontowe uzgodnić z odpowiednim konserwatorem budynkundefinedw.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat możliwości remontu w budynku z rejestru zabytkundefinedw.

Co z tą kuchnią?

Reasumując, jeśli remont w lokalu mieszkalnym polegać ma na wyburzeniu istniejących ścianek działowych i powstaniu nowych ścianek działowych, a także ich przesunięciu to takie prace nie stanowią przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawa budowlanego.

Pamiętać jednak należy, że najważniejsze są szczegundefinedły planowych remontundefinedw. Zatem jeśli remont ma polegać ma m.in. na połączeniu kuchni z salonem to tutaj wchodzić będą dodatkowe wymogi techniczne jakie powinno spełniać pomieszczenie, w ktundefinedrym znajduje się kuchnia.

Zwłaszcza, jeśli łączenie kuchni i salonu odbywać się będzie w taki sposundefinedb, że planuje się przenieść kuchnię do salonu. Wymogi techniczne określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jeśli planujesz remont polegający na przeniesieniu kuchni do salonu, to mając na uwadze wymogi techniczne jakim powinno odpowiadać pomieszczenie w ktundefinedrych znajduje się kuchnia, rekomenduje się skonsultowanie z architektem posiadającym odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!