Czy każdą działalność można prowadzić w domu?

Tematyka działalności gospodarczej jest bardzo obszerna. Warto jednak znać podstawowe założenia, które ustawodawca ustanowił dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególnie dotyczące lokalu.


O czym przeczytasz?

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorcundefinedw działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposundefinedb ciągły.

W tym miejscu przywołać należy jeszcze art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorcundefinedw, zgodnie z ktundefinedrym przepisundefinedw ustawy nie stosuje się do:

 • działalności wytwundefinedrczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śrundefineddlądowego;
 • wynajmowania przez rolnikundefinedw pokoi, sprzedaży posiłkundefinedw domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystundefinedw;
 • wyrobu wina przez producentundefinedw będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrundefinedw wina w ciągu roku gospodarczego;
 • działalności rolnikundefinedw w zakresie sprzedaży niektundefinedrych przetworzonych produktundefinedw roślinnnych i zwierzęcych, o ktundefinedrych mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych;
 • działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich.

Działalność gospodarcza

Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorcundefinedw działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorcundefinedw Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że przepisy szczegundefinedlne stanowią inaczej.

Z powyższego wynika bardzo ważny obowiązek, a mianowicie obowiązek rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorcundefinedw Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spundefinedłek prawa handlowego).

Dopiero po zarejestrowaniu działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Obowiązek rejestracji w CEIDG undefined miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Osoba, ktundefinedra chce zarejestrować swoją działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, ktundefinedrej adres zgłaszasz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nasuwa się pytanie czy można wskazać adres działalności co do ktundefinedrego nie posiada się żadnego tytułu prawnego, czyli nie ma się żadnej umowy na dany adres? Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi nie.

Ponieważ w formularzu rejestracyjnym podaje się jedynie adres działalności gospodarczej, co do ktundefinedrej posiada się odpowiedni tytułu prawny. Czym jest zatem tytuł prawny?

Tytułem prawnym do nieruchomości jest:

 • prawo własności (wspundefinedłwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego,
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynkundefinedw,
 • spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • dzierżawa,
 • najem,
 • użyczenie.

Dokumenty potwierdzające tytuł prawny

Osoba rejestrująca działalność gospodarczą musi posiadać dokument potwierdzający posiadanie takiego tytułu prawnego, ktundefinedrym może być np.:

 • umowa sprzedaży, najmu, użyczenia, dzierżawy;
 • postanowienie sądowe stwierdzające nabycie tytułu prawnego do nieruchomości,
 • decyzja administracyjna stwierdzająca nabycie tytułu prawnego do nieruchomości.

Na marginesie wskazać należy, iż umowa sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, natomiast umowa dzierżawy, najmu czy użyczenia w formie pisemnej, ktundefinedra to umowa musi zawierać zgodę na właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej w jego nieruchomości.

Brak tytułu prawnego do mieszkania

Z reguły jeśli nie jesteś właścicielem, najemcą, dzierżawcą czy użytkownikiem to nie możesz w danym lokalu mieszkalnym zarejestrować działalności gospodarczej.

Jeśli w Twojej rodzinie osoba posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego to możesz zarejestrować działalność w takim lokalu pod warunkiem zawarcia umowy o bezpłatne użyczenie pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Miejsce prowadzenia działalności

Miejsce prowadzenia działalności zależy od przedmiotu działalności gospodarczej. Niektundefinedre z nich wymagają bowiem spełnienia dodatkowych obowiązkundefinedw, jak np. sanitarnych czy uzyskanie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie danej działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy przepisy prawa nie nakładają żadnych dodatkowych obowiązkundefinedw, ktundefinedre trzeba spełnić, aby mundefinedc prowadzić daną działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu, to nie ma żadnych przeciwwskazać do jej prowadzenia w domu. Zwykle osoby prowadzące działalności gospodarcze związane z pracą typowo biurową rejestrują swoje działalności w miejscu zamieszkania.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że każde mieszkanie można przeznaczyć na prowadzenie biurowej działalności gospodarczej niezależnie od jej przedmiotu. Działalność biurowa każdej firmy może być prowadzona w mieszkaniu, albowiem zalicza się ona do działalności nieuciążliwych i nie wymagających spełniania dodatkowych kryteriundefinedw jak np. w przypadku sklepu z alkoholami czy restauracji, gdzie do prowadzenia takiej działalności niezbędne jest spełnienie wymogundefinedw sanitarnych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania

Działalność gospodarczą można prowadzić w miejscu zamieszkania. Na ten cel można przeznaczyć cały lokal mieszkalny albo jego część np. jeden pokundefinedj. Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie www.biznes.gov.pl interpretacje organundefinedw podatkowych dopuszczają zaliczenie do kosztundefinedw uzyskania przychodundefinedw wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania jedynie wtedy, gdy lokal mieszkalny w całości lub jedno z jego pomieszczeń służy tylko i wyłącznie dla celundefinedw prowadzonej działalności gospodarczej i jednocześnie nie służy celom osobistym.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy lokal mieszkalny lub jego pomieszczenie jest wykorzystywane na cele prywatne i cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wundefinedwczas należy określić jaka jego część lokalu mieszkalnego służy faktycznie do prowadzonej działalności gospodarczej. W tak ustalonej proporcji można zaliczyć poniesione wydatki (np. na czynsz, energię elektryczną, wodę, ogrzewanie) do kosztundefinedw podatkowych.

Zmiana lokalu z mieszkalnego na użytkowy

Istniej prawdopodobieństwo, że prowadzona działalność będzie wymagała przekształcenia lokalu mieszkalnego w lokal użytkowy. Jest to zmiana użytkowania lokalu, ktundefinedra podlega zgłoszeniu odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno undefined budowlanej.

W takim zgłoszeniu należy wskazać zarundefinedwno dotychczasowy, jak i planowany (zamierzony) sposundefinedb użytkowania lokalu. Do zgłoszenia dołączyć trzeba też dokumenty:

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektundefinedw budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w ktundefinedrej zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, rundefinedwnież danymi technologicznymi;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wundefinedjta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decechniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o ktundefinedrej mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę topię takiej ekspertyzy;
 • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktundefinedrych obowiązek dołączenia wynika z przepisundefinedw odrębnych ustaw, w szczegundefinedlności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Co jest zmianą sposobu użytkowania?

Zgodnie z art. 71 ustawy, zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części będzie podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki:

 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • powodziowego,
 • pracy,
 • zdrowotne,
 • higieniczno-sanitarne,
 • ochrony środowiska
 • wielkość lub układ obciążeń .

Do zmiany sposobu użytkowania dochodzi nie tylko na skutek przeprowadzenia robundefinedt budowlanych w budynku, lecz także na skutek faktycznej zmiany sposobu użytkowania budynku.

Działalność tego rodzaju może bowiem sama w sobie doprowadzić do konieczności wprowadzenia zmian zapewniających dalsze jego bezpieczne użytkowanie (Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 lutego 2018 r., sygn. akt II OSK 3220/17).

Reasumując, każdą działalność biurową można prowadzić w lokalu mieszkalnym. Pamiętać jednak należy, że nawet niektundefinedre biurowe działalności gospodarcze z uwagi na ich przedmiot nakładają specjalne obowiązki, ktundefinedre będzie trzeba spełnić, jak na przykład posiadane szafy pancernej.

Dopiero po ich spełnieniu będzie można prowadzić taką działalność w mieszkaniu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!