Czy gminy mogą w swoich planach zagospodarowania zakazać montażu pieca węglowego? Istotne stanowisko NSA.

Ostatnie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego przełamało poprzednią linię. To zmienia sytuację inwestorów, którzy zamierzają budować dom na terenie danej gminy. Na co zwrócić uwagę czytając miejscowy plan?


O czym przeczytasz?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w ustawie z dnia 27 maja 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest środkiem prawnym polityki przestrzennej. Jego ustalenia kształtują wraz z innymi przepisami sposundefinedb wykonywania prawa własności nieruchomości.

Jeśli dla danego terenu został uchwalony to w nim znajdziemy informacje w jaki sposundefinedb właściciel nieruchomości może zabudować swoją nieruchomość. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Ponadto stanowi on podstawę planowania przestrzennego gminy, wojewundefineddztwa, kraju.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez radę gminy.

Wszystko co musisz wiedzieć na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdziesz tutaj.

Przełomowe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego

Właśnie z takim zagadnieniem, czy gminy mogą w swoich planach zakazać montażu pieca węglowego, zmierzył się Naczelny Sąd Administracyjny. Ciężko wnioskować, czy nowa linia jest oparta na przepisach czy może ich interpretacja ma sobie więcej przychylności dla polityki antysmogowej. Owa polityka - skądinąd - to odpowiedź na nienajlepsze parametry powietrza w sezonie grzewczym wielu polskich miast i gmin.

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie znalazła się w trzech wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego tj. wyroku z dnia z dnia 16 grudnia 2020 roku o sygnaturze akt II OSK 376/20, wyroku z dnia 16 grudnia 2020 roku o sygnaturze akt II OSK 3494/19 i wyroku z dnia 16 grudnia 2020 roku o sygnaturze akt II OSK 3286/19.

Powyższe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego są odmienne od dotychczasowej linii orzeczniczej w zakresie ingerowania przez gminę w prawa własności i zakazywania montowania pieca węglowego.

Jak uzasadnia swoje stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny

W wyroku z dnia 16 grudnia 2020 roku o sygnaturze akt II OSK 3494/19 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.z.p. wundefinedjt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem.

Przepis art. 15 ust. 2 u.p.z.p. zawiera enumeratywne wyliczenie obligatoryjnych elementundefinedw planu miejscowego, wśrundefinedd ktundefinedrych wymienia się m.in. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (pkt 3). W undefined 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) ustalono wymogi dotyczące stosowania standardundefinedw przy zapisywaniu ustaleń projektu tekstu planu miejscowego.

W myśl undefined 4 pkt 3 powołanego rozporządzenia w zakresie ustaleń dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego projekt ten powinien zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenundefinedw wynikające m.in. z potrzeb ochrony środowiska, o ktundefinedrych mowa w szczegundefinedlności w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pundefinedźn. zm.).

Zgodnie zaś z art. 72 ust. 1 pkt 6 p.o.ś. w studium uwarunkowań i kierunkundefinedw zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania rundefinedwnowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczegundefinedlności przez uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wundefinedd, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

NSA o potrzebach społecznych i ochronie powietrza

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego powyższe przepisy w powiązaniu z koniecznością stosowania w procedurze planistycznej zasady zrundefinedwnoważonego rozwoju nakładają wręcz na organy planistyczne obowiązek zagwarantowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb społeczności, obecnych jak i przyszłych pokoleń, do potrzeb takich należy między innymi ochrona powietrza.

Warunki utrzymania rundefinedwnowagi przyrodniczej i związana z tym ochrona powietrza jest jednym z elementundefinedw, ktundefinedre muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (undefined) Podkreślania wymaga, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 u.p.z.p.), ktundefinedrego ustalenia kształtują, wraz z innymi przepisami, sposundefinedb wykonywania prawa własności nieruchomości.

Plan miejscowy powinien w sposundefinedb kompleksowy informować właścicieli nieruchomości o stanie prawnym danego terenu i dopuszczalnym sposobie jego zagospodarowania (tak w wyroku NSA z dnia 24 września 2019 r., sygn. akt II OSK 2365/18). Uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczeń wynikających z potrzeb ochrony środowiska jest obligatoryjne.

Ponadto, co istotne, ustala porządek normatywny, ktundefinedry staje się przedmiotem konkretyzacji w aktach administracyjnych np. w pozwoleniach na budowę bowiem reguluje kwestie związane z budową nowych budynkundefinedw, ich parametrundefinedw, a także rodzajundefinedw instalacji, jakie mogą być w nich zastosowane.

Takie samo stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny przyjął w dwundefinedch pozostałych wyrokach tj. wyroku z dnia z dnia 16 grudnia 2020 roku o sygnaturze akt II OSK 376/20 i wyroku z dnia 16 grudnia 2020 roku o sygnaturze akt II OSK 3286/19.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy.

Co to właściwie wszystko oznacza dla inwestorundefinedw?

Powyższe stanowisko ma daleko idące konsekwencje dla zainteresowanych np. wybudowaniem domu. W gminie, w ktundefinedrych uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie uzyskuje się decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem wszelkie wymogi co do zabudowania nieruchomości, w tym warunki związane z ochroną środowiska znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego aby uzyskać np. pozwolenie na budowę, a co za tym idzie zatwierdzenie projektu budowlanego to właśnie projekt budowlany zabudowy danej nieruchomości musi spełniać wszelkie wymogi jakie stawiane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatem, rundefinedwnież w zakresie planowanego pieca, ktundefinedrym planuje się ogrzewanie danego budynku.

W jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć przeczytasz w tym miejscu.

Ciekawostka dotycząca hierarchii aktundefinedw prawnych

W uzasadnieniu wyroku z dnia z dnia 16 grudnia 2020 roku o sygnaturze akt II OSK 376/20 Naczelny Sąd Administracyjny podniundefinedsł, że plany miejscowe są aktem prawa miejscowego stanowionym przez samorządy na szczeblu gminnym. Nie ma podstaw do tworzenia wewnętrznej hierarchii aktundefinedw prawa miejscowego z uwagi na to, czy stanowią je organy gminy, powiatu czy wojewundefineddztwa. Jednostki samorządu terytorialnego są bowiem rundefinedwnorzędne i niezależne od siebie.

Tak więc oba te akty prawa miejscowego posiadają niezależną od siebie delegację ustawową do ich wydania i żaden z tych aktundefinedw nie ma względem drugiego charakteru nadrzędnego.

Ponadto realizowana w formie tzw. "uchwały antysmogowej" kompetencja sejmiku wojewundefineddztwa dotyczy określenia rodzaju i jakości paliw dopuszczonych do stosowania lub ktundefinedrych stosowanie jest zakazane w obszarze danej instalacji, w ktundefinedrej następuje spalanie paliw. Natomiast ustalenia planu miejscowego dotyczą nie tyle paliw spalanych w instalacjach lecz dotyczą w ogundefinedle możliwości wykonania takich instalacji w nowych obiektach budowlanych (istotny wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn. akt II SA/Kr 1285/19).

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!