Czy butla z gazem w mieszkaniu stanowi zagrożenie? Oceni to nadzór budowlany

Czy rozstrzygnięcie kwestii związanej z zakazem używania butli z gazem płynnym w oparciu o przepisy prawa cywilnego nie rodzi obowiązku zawieszenia postępowania administracyjnego?


O czym przeczytasz?

Stan faktyczny sprawy

Wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2021 r. (sygn. akt II SA/Go 619/21) Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę na zaskarżone postanowienie Lubuskiego Wojewundefineddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania. Jak przedstawia się stan faktyczny i prawny sprawy?

Postanowieniem z dnia 29 marca 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w M. zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie undefinedużytkowania butli z gazem płynnym typu propan-butan w lokalu usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnymundefined.

Organ I instancji ustalił, że wspundefinedlnota mieszkaniowa skierowała przeciwko skarżącym do Sądu Rejonowego pozew o zakazanie używania butli z gazem płynnym propan-butan oraz nakazanie im demontażu takiej instalacji oraz zapłatę. W związku z tym PINB stwierdził, że zawieszenie niniejszego postępowania następuje do czasu wydania przez sąd rozstrzygnięcia.

Jak ocenił PINB undefinedw tym przypadku wiążącym dla PINB będzie postanowienie Sądu Rejonowego w M.undefined. Wskazał, że po ustąpieniu przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, zostanie ono podjęte z urzędu lub na żądanie strony.

Zażalenie i nowe rozstrzygnięcie

Zażalenie na ww. postanowienie wniosła wspundefinedlnota mieszkaniowa.

Zaskarżonym postanowieniem Lubuski WINB uchylił postanowienie organu I instancji. Powyższe postanowienie zostało zaskarżone do Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego. W odpowiedzi na skargę Lubuski WINB wniundefinedsł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w postanowieniu.

Postępowania mogą toczyć się rundefinedwnolegle

Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2021 r. (sygn. akt: II SA/Go 619/21, sygn. akt VII SA/Wa 2585/16), oddalając skargę, wskazał, że organ wszczął postępowanie, jednak nie wskazał przepisundefinedw prawa materialnego, w oparciu o ktundefinedre miałyby prowadzić postępowanie. W ocenie Sądu taka okoliczność przesądza, że organ I instancji nie miał podstaw do zawieszenia prowadzonego postępowania z powodu prejudycjalności wyniku postępowania sądowego, bo nie mając dookreślonego przedmiotu własnego postępowania administracyjnego, nie mundefinedgł ocenić wpływu na to postępowanie jakiegokolwiek prejudykatu. Z tego powodu wydane przez organ postanowienie było co najmniej przedwczesne.

Sąd zwrundefinedcił uwagę, że kwalifikacji prawnej zakresu przedmiotowego postępowania administracyjnego dokonał organ II instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, wskazując art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego.

Dalej Sąd argumentował, że celem tej regulacji jest doprowadzenie nieodpowiedniego stanu technicznego do stanu odpowiedniego. Zatem to organ decyduje, w jaki sposundefinedb usunięcie nieprawidłowości ma się odbyć oraz jest zobowiązany zapewnić bezpieczny dla użytkownikundefinedw, zgodny z wymogami technicznymi sposundefinedb doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego.

Generalnie zatem przedmiot, zakres i cel tego postępowania regulowanego art. 66 Prawa budowalnego są autonomiczne i nie wynikają z prawa cywilnego, lecz wyłącznie z prawa budowlanego, przepisundefinedw wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepisundefinedw publicznoprawnych (administracyjnych), regulujących użytkowanie obiektundefinedw budowlanych i instalacji technicznych. Dlatego rozstrzygnięcie sporundefinedw cywilnych nie ma wpływu na przedmiot i wynik postępowania administracyjnego prowadzonego w zakresie stwierdzenia wystąpienia przesłanek, o ktundefinedrych mowa w art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego.

Co istotne, inny jest cel i zakres ochrony wynikający z prawa budowlanego i z prawa cywilnego. Niezależnie od tego, co jest podnoszone przed sądem powszechnym, kwestia zgodności użytkowania obiektu budowlanego z przepisami prawa budowalnego (w tym warunkami technicznymi) nie należy do drogi cywilnej. Zarzuty i twierdzenia stron procesu cywilnego nie mogą drogi administracyjnej wyłączyć, ani jej modyfikować.

Z tych względundefinedw to, że strony w postępowaniu cywilnym podnoszą, oprundefinedcz roszczeń typowo cywilnych (np. opartych na art. 222 k.c.) argumenty oparte na przepisach budowlanych i technicznych w żaden sposundefinedb nie determinuje prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego nieprawidłowości, o ktundefinedrych mowa w art. 66 Prawa budowlanego. Stąd też niezasadne są zarzuty skargi (jak i dotyczące ich wnioski) dowodowe, ktundefinedre zmierzają do wykazania, że kwestie budowlano-techniczne będą rozstrzygane na drodze cywilnej.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2022 r. (sygn. akt: II OSK 2689/21) Naczelny Sąd Administracyjny uznał,
że prawidłowo oceniono, iż powadzenie przez organ nadzoru budowlanego postępowania nie jest uzależnione od uprzedniego wydania rozstrzygnięcia przez Sąd Powszechny. A mianowicie, rozstrzygnięcie o sformułowanym w powundefineddztwie roszczeniu nie ma znaczenia dla oceny legalności użytkowania w lokalu mieszkalnym butli z gazem, co też trafnie ocenił Sąd I instancji.

To, że istnieje prawna możliwość wytoczenia prywatnego powundefineddztwa przeciwko skarżącym, w ktundefinedrym jest sformułowane określone żądanie dotyczące stosownego zachowania się skarżących (zakazanie używania butli z gazem płynnym propan-butan oraz nakazanie demontażu instalacji na gaz płynny propan-butan), nie niweczy możliwości prowadzenia przez organ nadzoru budowlanego odrębnego od powundefineddztwa cywilnego postępowania administracyjnego, ale z uwagi na istniejące normy prawa publicznego, do ktundefinedrych zalicza się prawo administracyjne, w tym prawo budowlane (ustawa undefined Prawo budowlane i przepisy techniczno-budowlane).

Jak wskazał NSA, jeżeli postępowanie administracyjne dotyczy oceny legalności działań skarżących z punktu widzenia obowiązujących norm prawa budowlanego, to brak jest wyraźniej przyczyny, aby organ nadzoru budowlanego uzależniał swoją ocenę dotyczącą legalności działań skarżących od rozstrzygnięcia powundefineddztwa cywilnego. W tym bowiem zakresie organ nadzoru budowlanego wyraźnie posiada samodzielną kompetencję do oceny legalności działań skarżących w odniesieniu do obowiązujących przepisundefinedw prawa budowlanego, ktundefinedre dotyczą porządku publicznego, w tym kwestii bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Dlatego wydanie decyzji w sprawie legalności użytkowania butli z gazem nie jest uzależnione od uprzedniego rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny prywatnego żądania wspundefinedlnoty mieszkaniowej skierowanego do właścicieli lokalu mieszkalnego. Nie zachodzi tu związek przyczynowy, ponieważ argumenty oparte na przepisach budowlanych i technicznych, a podniesione w trakcie sporu cywilnego, w żaden sposundefinedb nie determinują prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego nieprawidłowości, np. o ktundefinedrych mowa w art. 66 Prawa budowlanego, co też niewadliwie ocenił Sąd I instancji.

Pomiędzy postępowaniem dotyczącym legalności użytkowania butli z gazem a powundefineddztwem o zakazanie skarżącym używania w ich lokalu butli z gazem płynnym propan-butan oraz nakazanie pozwanym demontażu instalacji na gaz płynny propan-butan, nie istnieje taki związek przyczynowy, ktundefinedry uniemożliwiałby organowi nadzoru budowlanego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie oceny legalności użytkowania butli z gazem.

Dla tej oceny nie ma więc znaczenia wskazywana w sprawie okoliczność, że w toku postępowania przed sądem rejonowym rozpatrywana jest undefinedw istocie ta sama sprawaundefined, czyli o nakazanie skarżącym demontażu wewnętrznej instalacji ich lokalu. Należy bowiem w pełni zaaprobować ocenę Sąd I instancji, ktundefinedry trafnie dostrzegł, że w prawie budowlanym (w tym z uwagi na art. 66 ust. 1) chodzi wyłącznie o kwestie generalnych, powszechnych zagrożeń, ktundefinedre stwarza obiekt budowlany, na ktundefinedre organy nadzoru undefined w razie ich rzeczywistego wystąpienia, mając na względzie bezpieczeństwo ludzi, lub mienia undefined muszą jak najszybciej reagować.

W prawie cywilnym przedmiotem ochrony są wyłącznie prawa prywatne, a dochodzone roszczenia, jak w przypadku pozwu wspundefinedlnoty mieszkaniowej, opierają się na przepisach prawa cywilnego.

___

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl, a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!