Członek wspólnoty mieszkaniowej jako strona postępowania administracyjnego

Jesteś właścicielem mieszkania budynku wielorodzinny. Na sąsiedniej działce trwa budowa. Co możesz zrobić? Występować jako strona postępowania administracyjnego, w ramach którego sąsiad uzyskał pozwolenie na budowę?


O czym przeczytasz?

Budowa na sąsiedniej działce

Budowa na sąsiedniej działce wiąże się z postawieniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego albo innych np. usługowych. Wybudowanie takiego budynku często ma swoje skutki w dojściu naturalnego światła, czyli nasłonecznieniu już istniejącego budynku, a dokładniej rzecz ujmując niektundefinedrych jego kondygnacji.

Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji, dlatego warto sprawdzić, czy właścicielowi mieszkania, ktundefinedremu na skutek wybudowania nowego budynku mieszkalnego, ulegnie pogorszeniu nasłonecznienie mieszkania, a przez to może coś zrobić w postępowaniu administracyjnym.

W tym miejscu dowiesz się, jak uzyskać decyzję undefined pozwolenie na budowę.

Nasłonecznienie mieszkania

Zacznę jednak od wyjaśnienia aspektu nasłonecznienia mieszkania. Informacje na temat minimalnego nasłonecznienia mieszkania znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z undefined 60 rozporządzenia w sprawie warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach rundefinedwnonocy w godzinach 8-16, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7-17.

W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny być spełnione przynajmniej dla jednego pokoju.

W przypadku budynkundefinedw zlokalizowanych w zabudowie śrundefineddmiejskiej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia, określonego w ust. 1, do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

W tym miejscu dowiesz się, jaki jest termin obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy.

Członek wspundefinedlnoty mieszkaniowej jako strona w procesie budowlanym. Jasne stanowisko WSA

Członek wspundefinedlnoty mieszkaniowej jako strona w procesie budowlanym. Czy to w ogundefinedle możliwe?

W tym temacie wypowiedział się Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 października 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt VII SA/Wa 269/18, w ktundefinedrym uznał, że undefinedW postępowaniu w sprawach z zakresu Prawa budowlanego mających związek z nieruchomością wspundefinedlną legitymację do reprezentowania interesu podmiotu zbiorowego - ogundefinedłu właścicieli lokali, ma utworzona przez nich wspundefinedlnota mieszkaniowa.

Ogundefinedł właścicieli, ktundefinedrych lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy bowiem - stosownie do art. 6 wspundefinedlnotę mieszkaniową, ktundefinedra może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Jeśli liczba lokali jest większa niż siedem, wspundefinedlnota mieszkaniowa jest reprezentowana na zewnątrz przez zarząd wybrany przez właścicieli lokali (art. 20 ust. 1 ustawy), ktundefinedry ma uprawnienie do jej reprezentowania w stosunkach zewnętrznych, ale odnoszących się wyłącznie do nieruchomości wspundefinedlnej.

Tylko w sprawach tego rodzaju interes właścicieli poszczegundefinedlnych lokali chroniony jest przez wspundefinedlnotę mieszkaniową, ktundefinedra to występuje wundefinedwczas w postępowaniu jako strona.

Powyższe nie przesądza jednak o możliwości udziału członka tej Wspundefinedlnoty w niniejszym postępowaniu, czy inaczej: że członek tej Wspundefinedlnoty Mieszkaniowej nie może samodzielnie występować jako strona tego postępowania. Przy czym, może to nastąpić tylko wundefinedwczas, gdy wykaże on swundefinedj indywidualny, własny interes oparty na przepisie prawa wpływającym na sytuację prawną tej strony.

To też oznacza, że dla uznania za stronę postępowania nie wystarczy samo powołanie się na fakt bycia wspundefinedłwłaścicielem części wspundefinedlnych budynku objętych oddziaływaniem takiej inwestycji. Argument tego rodzaju mundefinedgłby bowiem podnieść każdy członek wspundefinedlnoty mieszkaniowej, co przesądza o wspundefinedlnym jego charakterze dla wszystkich członkundefinedw wspundefinedlnoty, a nie indywidualnym i własnym konkretnego członka wspundefinedlnoty.undefined

Jak słusznie uznał ten Sąd przyznanie właścicielowi mieszkania statusu strony w postępowaniu administracyjnym może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy właściciel takie mieszkania wykaże że undefinedplanowana inwestycja będzie miała - w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawa materialnego - bezpośredni wpływ na jego prawa lub obowiązki, tj. że będzie ingerować w wykonywane przez niego prawo własności do lokalu (patrz m.in. wyrok NSA z 15 lutego 2017 r., sygn. akt II OSK 671/15; wyrok NSA z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt II OSK 2266/13).undefined

Więcej informacji na temat domu, ktundefinedry można zbudować jedynie na podstawie zgłoszenia znajdziesz tutaj.

Natomiast tutaj przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Strona w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swundefinedj interes prawny lub obowiązek.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisundefinedw odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Stroną w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę może być tylko podmiot, będący właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu - planowanej inwestycji.

W tym miejscu dowiesz się, czym jest decyzja administracyjna.

Stanowisko sądundefinedw

W tym miejscu należy przywołać wyrok Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Gl 187/19, w ktundefinedrym uznano, że samo legitymowanie się prawem własności nieruchomości graniczącej z terenem inwestycji nie przemawia za przyjęciem, że jej właściciel powinien być stroną postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.

Powyższy pogląd potwierdzony został w wyroku Wojewundefineddzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Lu 85/19, w ktundefinedrym uznano, że właściciel działki sąsiadującej z działką inwestora jest stroną postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę wyłącznie wtedy, gdy posiada on interes prawny.

Z kolei interes prawny musi wynikać z konkretnego przepisu prawa kształtującego i chroniącego zakres praw i obowiązkundefinedw prawnych danego podmiotu, nie zaś z przyjętej praktyki, czy subiektywnego przekonania o jego istnieniu. Należy mieć na względzie, że musi on istnieć aktualnie, a nie potencjalnie w przyszłości.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie o sygnaturze akt II OSK 666/09 przyjął, że pojęcie undefinedobszaru oddziaływaniaundefined materializuje się, gdy na podstawie konkretnych indywidualnych parametrundefinedw danej inwestycji, jej przedmiotu, konkretyzują się rundefinedwnież odpowiednie normy wynikające z odrębnych przepisundefinedw, ktundefinedre będą wytyczać strefę wobec projektowanego obiektu.

Reasumując, członek Wspundefinedlnoty Mieszkaniowej może być stroną w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę kiedy wykaże, że planowana inwestycja położona jest w obszarze oddziaływania takiej inwestycji. O oddziaływaniu takim możemy mundefinedwić kiedy zmniejsza się nasłonecznie konkretnego mieszkania czy kondygnacji już istniejącego budynku na nieruchomości sąsiedniej.

Członek wspundefinedlnoty jako uczestnik postępowania, w ktundefinedrym decyzja o pozwoleniu na budowę już została wydana

Jeśli dla nieruchomości sąsiedniej wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, możesz złożyć od niej odwołanie. Wtedy powołujesz się na fakt, pominięto cię w postępowaniu administracyjnym jako jego stronę w sytuacji, gdy twoja nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji na nieruchomości sąsiedniej.

Gdzie szukać informacji o oddziaływaniu planowanej inwestycji na nieruchomość sąsiednią? W projekcie budowlanym, ponieważ każdy projektant musi wskazać zakres oddziaływania planowanej inwestycji, to znaczy, czy planowana inwestycja wpływa na nieruchomości sąsiednie, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Może natomiast się zdarzyć, że zakres oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w obszarze sąsiedniej działki, na ktundefinedrej jest planowana.

W tym miejscu dowiesz się, jakie zmiany zaszły ostatnio w procesie budowlanym.

Jak się ustala obszaru oddziaływania?

Każdą konkretną inwestycję należy analizować indywidualnie. Jeżeli jakaś działka graniczy bezpośrednio z działką, na ktundefinedrej planowana jest inwestycja, nie zawsze oznacza to, że automatycznie znajduje się ona w obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania może na przykład obejmować:

  • tylko działkę inwestycyjną,
  • działkę inwestycyjną i wszystkie lub wybrane działki graniczące,
  • działkę inwestycyjną, działki bezpośrednio graniczące z działką inwestycyjną i działki zlokalizowane jeszcze dalej.

Określenie oddziaływania obszaru obiektu, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane każdorazowo należy do projektanta. To do jego zadań należy każdorazowe dbanie i czuwanie nad tym, aby budynek nie oddziaływał w sposundefinedb negatywny na działki sąsiednie.

Obszar oddziaływania obiektu jest określany po to, aby ustalić osoby będące stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.

Właściciele, użytkownicy wieczyści bądź zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, mogą mieć status strony.

Oznacza to, że mogą brać czynny udział w toczącej się sprawie, mają wgląd do dokumentacji, mogą wnosić uwagi, a nawet zaskarżyć decyzję do stosownego organu.

W tym miejscu dowiesz się, co można zrobić, gdy sąsiad obok buduje kurnik lub chlewnię.

Co można zrobić, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę jest już ostateczna

Jeśli właściciel nieruchomości dowiaduje się, że dla nieruchomości sąsiedniej wydana została już ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, może wszcząć jedno z dwundefinedch nadzwyczajnych postępowaniach administracyjnych.

Pierwszym jest wznowieniowe postępowanie administracyjne, a drugim postępowanie administracyjne mające na celu stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Oba wyżej wymienione postępowania uregulowane są w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego na temat możliwości działania, kiedy na działce obok powstaje budynek.

W tym miejscu dowiesz się, jak zgodnie z prawem można przeprowadzić rozbudowę domu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl . Postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wyjątkowo o byciu w Domu - Zuzanna Ziomecka i Jacek Santorski

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej rozmowy redaktor naczelnej mieszkanie.pl, Zuzanny Ziomeckiej z Partnerem zarządzającym ds. integralności biznesu HRE Investments, Jackiem Santorskim. Na podstawie modelu Billa George'a, profesora z Harvardu opowiadają o etapach życia i pojawiających się w nim wzlotach i upadkach, a następnie odnoszą to do etapów bycia w Domu. Na pewno każdy z Państwa odnajdzie w tym modelu część siebie i swojego życia.

Advertisement