Co to jest aglomeracja? Jakie są typy aglomeracji w Polsce?

Procesy urbanizacyjne oraz stale rozwijający się przemysł wpływają na zagęszczenie sieci łączących poszczególnie miasta w Polsce. Przyczyniają się do powstawania zespołów miejskich nazwanych aglomeracjami.


O czym przeczytasz?

Czym jest aglomeracja?

Miasta rozwijające się w niewielkiej odległości od siebie wykształcają rundefinedżnego rodzaju wzajemne powiązania:

 • infrastrukturalne undefined miasta łączy sieć drundefinedg, sieć kolejowa, energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna, a niekiedy dochodzi do połączenia obszarundefinedw zabudowy miejskiej;
 • funkcjonalne undefined jedno miasto pełni określoną funkcję wobec miasta sąsiedniego, np. w jednym ośrodku ludzie pracują i robią zakupy (np. Warszawa), a w drugim mieszkają (np. Grodzisk Mazowiecki), firmy działające w sąsiednich miastach wspundefinedłpracują ze sobą, a niekiedy niektundefinedre urzędy i instytucje są wspundefinedlne dla kilku miast.

Skupisko powiązanych ze sobą infrastrukturalnie lub funkcjonalnie miast określa się mianem aglomeracji.

W tym miejscu przeczytasz czym jest uchwała krajobrazowa.

Typy aglomeracji

Ze względu na rundefinedżnice w wielkościach i układzie przestrzennym miast w zespołach miejskich wyrundefinedżnia się następujące typy aglomeracji:

 • aglomerację monocentryczną (aglomeracja właściwa sensu stricto);
 • aglomerację policentryczną (konurbacja sensu largo);
 • megapolis.

Aglomeracja monocentryczna to układ miejski składający się z jednego dużego miasta (metropolii) oraz obszaru podmiejskiego, w ktundefinedrym znajdują się mniejsze miasta (tzw. satelitarne). Miasta te są powiązane funkcjonalnie z miastem centralnym undefined ludzie dojeżdżają tam do pracy, tam znajdują się usługi wyższego rzędu, szkoły, urzędy.

Przykładem tego rodzaju aglomeracji jest aglomeracja warszawska: metropolią jest Warszawa, a w strefie podmiejskiej znajduje się wiele miast, np. Pruszkundefinedw, Wołomin, Otwock, Piaseczno, Nowy Dwundefinedr Mazowiecki.

Mianem aglomeracji policentrycznej określa się natomiast zespundefinedł sąsiadujących ze sobą miast co do zasady tej samej wielkości, powiązanych ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie. Nie ma jednego miasta centralnego, dominującego undefined wszystkie są rundefinedwnorzędne. Pomiędzy miastami zanikły obszary wiejskie (miasto graniczy z miastem). W Polsce najlepszym przykładem aglomeracji policentrycznej jest zespundefinedł miast Gundefinedrnego Śląska i Trundefinedjmiasto.

Z kolei megapolis to duża strefa zurbanizowana, tworząca się w wyniku przestrzennego połączenia się kilku aglomeracji miejskich lub konurbacji. To rozległa strefa miejskiego krajobrazu. W Polsce obecnie nie wykształciło się żadne megapolis.

Wyznaczenie aglomeracji

Zgodnie z regulacjami zawartymi w prawie wodnym, aglomeracje wyznacza rada gminy w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Przy czym, jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwundefinedch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej rundefinedwnoważnej liczbie mieszkańcundefinedw (w celu wyznaczenia aglomeracji, zainteresowane gminy zawierają porozumienie).

Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wundefinedjta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarundefinedw objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody lub obszarundefinedw mających znaczenie dla Wspundefinedlnoty znajdujących się na liście obszarundefinedw Natura 2000- z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego na temat miejscowych planundefinedw zagospodarowania przestrzennego.

Ważne! Obszar aglomeracji powinien obejmować pełne działki ewidencyjne gruntundefinedw, zaś granice aglomeracji powinny pokrywać się z zewnętrznymi granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części obszaru aglomeracji.

Aglomeracje w Polsce - sieć osadnicza

Sieć osadnicza Polski składa się z wsi i miast o rundefinedżnej wielkości. Poszczegundefinedlne miejscowości pełnią w niej określoną rolę i są od siebie wzajemnie zależne. W sumie tworzą zwarty, zhierarchizowany system osadniczy.

W systemie osadniczym Polski można wydzielić trzy wyraźnie rozrundefinedżniające się podsystemy:

 • wielkie zespoły miejskie (aglomeracje);
 • miasta o znaczeniu regionalnym;
 • małe miasta i wsie.

Głundefinedwnymi ośrodkami systemu osadniczego jest 9 ukształtowanych i 9 rozwijających się aglomeracji miejskich skupiających ponad 40% ludności Polski. W ramach ukształtowanych aglomeracji w Polsce, największą jest aglomeracja katowicka. Stanowi ją zespundefinedł 40 miast, z ktundefinedrych 11 liczy ponad 100 tysięcy mieszkańcundefinedw.

W tym miejscu przeczytasz kto tworzy i dla kogo jest wiążąca uchwała krajobrazowa.

Aglomeracje a liczba ludności

W sumie w aglomeracji katowickiej zamieszkuje ok. 4 milionundefinedw osundefinedb. Zdecydowanie mniejsza jest aglomeracja warszawska skupiająca 2,5 miliona ludności w 30 miastach. Ponad milion mieszkańcundefinedw liczą aglomeracje undefined łundefineddzka, krakowska i gdańska, a ok. 500 tysięcy mieszkańcundefinedw aglomeracje undefined wrocławska, poznańska, szczecińska i toruńsko-bydgoska.

Do rozwijających się aglomeracji miejskich zalicza się natomiast 9 zespołundefinedw, w tym:

 • powyżej 200 tysięcy mieszkańcundefinedw (lubelska, staropolska, częstochowska, białostocka);
 • powyżej 150 tysięcy mieszkańcundefinedw (lubińsko-głogowska, bielska, rzeszowska);
 • powyżej 100 tysięcy mieszkańcundefinedw (opolska, wałbrzyska).

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!