Budowa bez zgłoszenia. Co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia?

W prawie budowlanym jest czytelny katalog robót budowlanych, które można prowadzić bez żadnych formalności administracyjnych. Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy, a kiedy nie jest potrzebne ani pozwolenie na budowę ani zgłoszenie?


O czym przeczytasz?

Dom w planie i budowa bez zgłoszenia

Wydaje się, że aby mundefinedc rozpocząć jakiekolwiek działania dotyczące budowy, konieczne jest wystąpienie do odpowiednich organundefinedw z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest postępowaniem administracyjnym, w związku z czym kojarzone było - skądinąd słusznie - ze żmudnym procecesem biurokratycznym.

Nie każda jednak budowa wymaga gundefinedry formalności. Nie zawsze będziemy musieli martwić się uzyskiwaniem odpowiednich dokumentundefinedw, czekając przy tym na łaskę organu długie miesiące.

Wystarczy zajrzeć do znowelizowanej 19 września 2020 r. ustawy prawo budwlane, aby dowiedzieć się, w ktundefinedrych oklicznościach nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Ustawa została w znacznej cześci zliberalizowana, ale pewne budowle są obarczone formalizmem i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie.

Zgłoszenie budowy undefined o co chodzi?

Zgłoszenie budowy, podobnie jak wniosek o pozwolenie na budowę, składamy do właściwego organu undefined starostwa bądź w urzędzie miasta na prawach powiatu w wydziale architektoniczno undefined budowlanym.

Formularz wniosku można pobrać bezpośrednio w jednostce bądź wydrukować ze strony internetowej.

Do robundefinedt budowlanych można przystąpić po 21 dniach od złożenia zgłoszenia, jeżeli właściwy organ w tym czasie nie wniesie sprzeciwu od zgłoszenia.

Organ może także wydać decyzję o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w takim wypadku nie będzie już mundefinedgł wnieść sprzeciwu. Tym samym, po otrzymaniu zaświadczenia, można spokojnie rozpoczynać budowę.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, urząd dokonuje ostemplowania projektu i wydaje dwa ostemplowane egzemplarze wraz z dziennikiem budowy.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 29), zgłoszenia będą wymagały budowy m. in.:

 • wolno stojących budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, ktundefinedrych obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na ktundefinedrych zostały zaprojektowane;
 • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynkundefinedw stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • oczyszczalni ściekundefinedw o wydajności do 7,50 m3na dobę;
 • zbiornikundefinedw bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • tymczasowych obiektundefinedw budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiundefinedrki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie pundefinedźniej niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • pomostundefinedw o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
 • kanalizacji kablowej;
 • wolno stojących parterowych budynkundefinedw gospodarczych, garaży, wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowych gankundefinedw, oranżerii (ogrodundefinedw zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących parterowych budynkundefinedw rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • stanowisk postojowych dla samochodundefinedw osobowych do 10 stanowisk;
 • boisk, kortundefinedw tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 • ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 • przydomowych tarasundefinedw naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
 • stacji ładowania pojazdundefinedw.

Więcej informacji na temat domu, ktundefinedry można zbudawać jedynie na podstawie zgłoszenia znajdziesz tutaj.

Przebudowy i remonty isniejącej infrastruktury

Dodatkowo, zgłoszenia będą wymagały roboty budowlane polegające na:

przebudowie:

 • przegrundefinedd zewnętrznych oraz elementundefinedw konstrukcyjnych budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na ktundefinedrej budynek jest usytuowany;
 • sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych;
 • drundefinedg, torundefinedw i urządzeń kolejowych;
 • polegającej na dociepleniu budynkundefinedw o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
 • instalacji odnawialnych źrundefineddeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;

remoncie:

 • budowli, ktundefinedrych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • budynkundefinedw, ktundefinedrych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegrundefinedd zewnętrznych albo elementundefinedw konstrukcyjnych;

instalowaniu:

 • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m;
 • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;
 • tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisundefinedw o ruchu drogowym;
 • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych;
 • mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Budowa bez zgłoszenia i pozwolenia? To możliwe.

W nowelizacji ustawy prawo budowlane, ktundefinedra miała miejsce 19 września 2020 r., ustawodawca przewidział szereg okoliczności, w ktundefinedrych nie będziemy musieli występować ani ze zgłoszeniem budowy, ani z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Te przedsięwzięcia stanowią katalog zamknięty, co oznacza że tylko takie planowane przez nas czynności będą zwolnione z tego obowiązku.

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia będą zwolnione budowy parterowych budynkundefinedw gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m czy suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2. Bez pozwolenia i zgłoszenia wybudujemy też wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na ktundefinedrej znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

Inne obiekty budowane bez zgłoszenia

W tym katalogu znalazły się także budowy m.in.:

 • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 m2powierzchni działki;
 • altan działkowych i obiektundefinedw gospodarczych, o ktundefinedrych mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
 • stanowisk postojowych dla samochodundefinedw osobowych do 10 stanowisk;
 • przepustundefinedw o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
 • przydomowych basenundefinedw i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
 • opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegundefinedw rzek i potokundefinedw gundefinedrskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wundefinedd wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 • pochylni przeznaczonych dla osundefinedb niepełnosprawnych;
 • telekomunikacyjnych linii kablowych;
 • obiektundefinedw małej architektury;
 • ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 • obudowy ujęć wundefinedd podziemnych;
 • punktundefinedw ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
 • przydomowych tarasundefinedw naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • stawundefinedw i zbiornikundefinedw wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Przebudowa bez zgłoszenia

Oprundefinedcz powyższych, do tej kategorii zwolnionych od obowiązku choćby zgłaszania należą czynności polegające na przebudowie: budynkundefinedw, ktundefinedrych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegrundefinedd zewnętrznych oraz elementundefinedw konstrukcyjnych obiektundefinedw, polegającej na dociepleniu budynkundefinedw o wysokości nieprzekraczającej 12 m, urządzeń budowlanych.

To bardzo ważne w kontekście przebudowy istniejących na działce budynkundefinedw. Takich nieruchomości jest dużo na rynku wtundefinedrnym i przy rozważaniu zakupu trzeba mieć takie "dobrodziejstwo" przepisundefinedw prawa budowlanego na uwadze.

Instalacja urządzeń bez zgłoszenia

Kolejną kategorią są czynności polegające na instalowaniu na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m, krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, pomp ciepła, wolno stojących kolektorundefinedw słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej undefineduzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowejundefined.

Przykład markizy na balkonie lub tarasie jako przykład takiego urządzenia był omawiany tutaj.

Rezygnacja z konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz dokonywania zgłoszenia pozwala na przyspieszenie podjęcia robundefinedt budowalnych bez wymogu długiego i żmudnego oczekiwania na potrzebne dokumenty. Pamiętać trzeba jednak, że nie wszystkie zaplanowane prace budowlane będą mogły zostać podjęte bez żadnych formalności.

Dlatego przed przystąpieniem do robundefinedt, warto zapoznać się z powyższymi katalogami i dopiero po ich przeanalizowaniu podjąć kolejne kroki, co uchroni nas przed wstrzymaniem prac a nawet nakazem rozbiundefinedrki.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!