Budowa małego zbiornika na deszczówkę bez pozwolenia na budowę? Czy interwencja ministerstwa ułatwi takie inwestycje?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska stworzyło projekt zmian w Prawie budowlanym dotyczący budowy zbiorników bezodpływowych na wody opadowe. Czy to przełom, który ułatwi korzystanie z Priorytetowego Programu „Moja Woda”?


O czym przeczytasz?

Projekt undefinedMoja Wodaundefined

Funkcjonujący obecnie w Polsce Program Priorytetowy undefinedMoja Wodaundefined przewiduje, że każdy właściciel lub wspundefinedłwłaściciel nieruchomości, na ktundefinedrej znajduje się budynek jednorodzinny może otrzymać dotację.

Może być one w wysokości do 80% kosztundefinedw kwalifikowanych (ale nie więcej niż 5.000,00 zł) na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wundefinedd opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 1. zebranie wundefinedd opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachundefinedw, chodnikundefinedw, podjazdundefinedw (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
 2. retencjonowanie wundefinedd opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, undefinedoczka wodneundefined);
 3. retencjonowanie wundefinedd opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztundefinedw nasadzeń);
 4. retencjonowanie wundefinedd opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztundefinedw nasadzeń;
 5. wykorzystanie retencjonowanych wundefinedd opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej);
 6. adaptacje elementundefinedw istniejących, ktundefinedre zostaną wykorzystane w instalacji.

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentundefinedw, ktundefinedre są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wundefinedd opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementundefinedw istniejących, ktundefinedre zostaną wykorzystane w instalacji.

W tym miejscu dowiesz się więcej o podatku od deszczu.

Mimo dobrych założeń, pojawił się problem

Z dotychczasowych edycji programu wynika, że wsparcie przeznaczono m.in. na budowę przewodundefinedw odprowadzających wody opadowe, budowę zbiornika retencyjnego podziemnego lub nadziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej.

Przy realizacji projektu ujawniło się jednak kilka problemundefinedw, między innymi te związane z kwalifikacją zbiornikundefinedw na deszczundefinedwkę.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat nielegalnego zrzutu wody kiedy działka leży wyżej.

Tutaj znajdziesz wszystko na temat mycia samochodu na własnej posesji.

Zbiorniki na deszczundefinedwkę undefined zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę?

W Polsce wciąż brakuje jednoznacznych przepisundefinedw prawnych dotyczących systemundefinedw gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej. Zgodnie z prawem budowlanym możliwe są dwie drogi: zgłoszenie lub pozwolenie.

Dualizm przepisundefinedw oznacza także dualizm na poziomie ich wykonywania. Część starostw uznaje, że budowa zbiornika na deszczundefinedwkę wymaga jedynie zgłoszenia, natomiast inne swoją na stanowisku, że konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

W tym miejscu dowiesz się jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Z uwagi na brak jednolitości w zakresie stosowania prawa, w ostatnim roku do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, trafiło już kilka interpelacji poselskich w tej sprawie. Zdaniem parlamentarzystundefinedw doprecyzowanie wymagań prawnych, a w szczegundefinedlności rezygnacja z nadmiernych wymagań przez administrację budowlaną radykalnie ułatwi realizację programu undefinedMoja Wodaundefined, a nadto przyczyni się do zmniejszenia kosztundefinedw inwestycji.

Zdaniem posłundefinedw Minister Klimatu i Środowiska powinien wydać też jednoznaczną interpretację w odniesieniu do wymogundefinedw stosowanych przy budowie zbiornikundefinedw na wody opadowe na posesjach prywatnych. W szczegundefinedlności o jednoznaczne potwierdzenie, że budowa podziemnych lub instalacja nadziemnych zbiornikundefinedw na deszczundefinedwkę nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia robundefinedt.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat budynku, jaki można obecnie postawić bez pozwolenia.

Tutaj przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Ministerstwo podjęło działania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację z 30 listopada 2021 r., choć wskazuje, że koordynacja przepisundefinedw dotyczących prawa budowlanego leży w kompetencji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, to przyznaje jednocześnie, że istnieje problem niejednoznacznej ich interpretacji w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę dla zbiornikundefinedw na wody deszczowe w przydomowych instalacjach.

Ministerstwo dostrzega też, że właściwe organy wydają w tym zakresie sprzeczne rozstrzygnięcia, zaś wykładnia sądowa jest niejednolita. Ireneusz Zyska, wiceminister Klimatu i Środowiska, podkreśla jednak, że pomimo istniejącej niejednolitości wykładni urzędowej oraz sądowej w przedmiotowym zakresie, na poziomie orzeczeń sądundefinedw administracyjnych wydaje się dominować pogląd, że uzyskanie decyzji budowlanej na przydomowe zbiorniki retencjonujące i zbierające wody opadowe z terenu posesji, w tym szczelne zbiorniki podziemne, o pojemności poniżej 10 m3, nie jest wymagane.

Wiceminister Klimatu i Środowiska wskazuje, że taka linia orzecznicza odwołuje się do wykładni celowościowej prawa budowlanego, a także do racjonalności ustawodawcy. W świetle art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 prawa budowlanego. Analiza zawartego w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy katalogu robundefinedt budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego wskazuje jednoznacznie, że zwolnieniem objęte zostały m.in. takie inwestycje jak:

 1. budowa przydomowych oczyszczalni ściekundefinedw o wydajności do 7,50m3 na dobę,
 2. budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3,
 3. budowa sieci kanalizacyjnych,
 4. budowa przyłączy kanalizacyjnych,
 5. budowa instalacji kanalizacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku (art. 29 ust. 1 pkt. 3, 3a, 19a lit. c, 20, 27 ustawy - Prawo budowlane).

Jak wskazuje Ireneusz Zyska, wymienione obiekty obrazują, że wolą ustawodawcy jest objęcie zwolnieniem z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego tych robundefinedt budowlanych, ktundefinedre dotyczą niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej. Warto zwrundefinedcić uwagę, że w tym katalogu znajdują się obiekty o większym stopniu skomplikowania i oddziaływania, niż zbiornik na deszczundefinedwkę o pojemności do 10m3.

Szykują się zmiany w prawie

W celu wykluczenia wszystkich sprzeczności w zakresie stosowania prawa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zmianę przepisundefinedw prawa budowlanego.

Resort chce jednoznacznie i wprost wyłączyć budowę zbiornikundefinedw bezodpływowych na wody opadowe lub wody roztopowe o pojemności do 10 m3 z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat odprowadzania deszczundefinedwki.

Jak poradzić sobie z obecnym brakiem jednolitości w przepisach?

Ze względu na tę lukę i niejednoznaczność przepisundefinedw, każdą inwestycję warto skonsultować z najbliższym Starostwem Powiatowym. Przemawiają za tym rundefinedżnorodne decyzje Sądundefinedw rozstrzygających kwestię budowy i instalacji zbiornikundefinedw na deszczundefinedwkę.

Dobrym tego przykładem jest sytuacja z 2017 roku, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, iż do zbiornika na wodę opadową potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. A już dwa lata pundefinedźniej, w 2019 roku we Wrocławiu uznano, że w przypadku zbiornikundefinedw na deszczundefinedwkę o pojemności do 10 m3, ze względu na podobieństwo do bezodpływowych zbiornikundefinedw na nieczystości ciekłe, wystarczy samo zgłoszenie budowlane.

Uwzględniając niejasność przepisundefinedw prawnych i rundefinedżnorakość decyzji Sądundefinedw Administracyjnych (sprawy zbiornikundefinedw na wodę opadową były rozstrzygane zarundefinedwno z nakazem, jak i zwolnieniem z uzyskania pozwolenia na budowę) zalecane jest każdorazowe skonsultowanie inwestycji jaką są zbiorniki na deszczundefinedwkę z najbliższym Urzędem Miasta lub Starostwem Powiatowym i dostosowanie się do uzyskanych tam zaleceń.

W tym miejscu przeczytasz na temat wykopania stawu na własnej posesji.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!