Budowa na działce obok. Co można zrobić w trybie administracyjnym?

Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, w twoim sąsiedztwie może pojawić się plac budowy. Czy sąsiad może budować co chce bez pytania nas o zdanie? Co trzeba zrobić, aby uczestniczyć w postępowaniu i mieć na nie realny wpływ?


O czym przeczytasz?

Bycie uczestnikiem postępowania

Wszystko zależy od tego, w ktundefinedrym momencie ty, jako właściciel nieruchomości, dowiesz się, że sąsiednia działka ma zostać zabudowana undefined w chwili rozpoczęcia budowy, czy wcześniej.

W tym artykule postaram się wskazać, co można zrobić, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę u sąsiada została już wydana.

Jeśli dla nieruchomości sąsiedniej wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, możesz złożyć od niej odwołanie. Wtedy powołujesz się na fakt, pominięto cię w postępowaniu administracyjnym jako jego stronę w sytuacji, gdy twoja nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji na nieruchomości sąsiedniej.

W tym miejscu dowiesz się, czym jest decyzja administracyjna.

Gdzie szukać informacji o oddziaływaniu planowanej inwestycji na nieruchomość sąsiednią? W projekcie budowlanym, ponieważ każdy projektant musi wskazać zakres oddziaływania planowanej inwestycji, to znaczy, czy planowana inwestycja wpływa na nieruchomości sąsiednie, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Może natomiast się zdarzyć, że zakres oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w obszarze sąsiedniej działki, na ktundefinedrej jest planowana.

W tym miejscu dowiesz się, jakie zmiany zaszły ostatnio w procesie budowlanym.

Jak się analizuje obszaru oddziaływania?

Każdą konkretną inwestycję należy analizować indywidualnie. Jeżeli jakaś działka graniczy bezpośrednio z działką, na ktundefinedrej planowana jest inwestycja, nie zawsze oznacza to, że automatycznie znajduje się ona w obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania może na przykład obejmować:

 • tylko działkę inwestycyjną,
 • działkę inwestycyjną i wszystkie lub wybrane działki graniczące,
 • działkę inwestycyjną, działki bezpośrednio graniczące z działką inwestycyjną i działki zlokalizowane jeszcze dalej.

Określenie oddziaływania obszaru obiektu, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane każdorazowo należy do projektanta. To do jego zadań należy każdorazowe dbanie i czuwanie nad tym, aby budynek nie oddziaływał w sposundefinedb negatywny na działki sąsiednie.

Obszar oddziaływania obiektu jest określany po to, aby ustalić osoby będące stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.

Właściciele, użytkownicy wieczyści bądź zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, mogą mieć status strony.

Oznacza to, że mogą brać czynny udział w toczącej się sprawie, mają wgląd do dokumentacji, mogą wnosić uwagi, a nawet zaskarżyć decyzję do stosownego organu.

W tym miejscu dowiesz się, co można zrobić, gdy sąsiad obok buduje kurnik lub chlewnię.

Co można zrobić, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę jest już ostateczna

Jeśli właściciel nieruchomości dowiaduje się, że dla nieruchomości sąsiedniej wydana została już ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, może wszcząć jedno z dwundefinedch nadzwyczajnych postępowaniach administracyjnych.

Pierwszym jest wznowieniowe postępowanie administracyjne, a drugim postępowanie administracyjne mające na celu stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Oba wyżej wymienione postępowania uregulowane są w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku undefined Kodeks postępowania administracyjnego.

W tym miejscu dowiesz się, jak zgodnie z prawem można przeprowadzić rozbudowę domu.

Wznowienie postępowania administracyjnego

Przesłanki wznowienia postępowania uregulowane zostały w art. 145 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

 1. dowody, na ktundefinedrych podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
 2. decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;
 3. decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, ktundefinedry podlega wyłączeniu;
 4. strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
 5. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, ktundefinedry wydał decyzję;
 6. decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;
 7. zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji;
 8. decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, ktundefinedre zostało następnie uchylone lub zmienione.

Żądanie wznowienia postępowania zostało ograniczone czasowo. Uchylenie decyzji z przyczyn określonych w pkt 1 i 2 powyżej nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat, zaś z przyczyn określonych w pkt 3-8, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat.

W tym miejscu dowiesz się, jak uzyskać decyzję undefined pozwolenie na budowę.

Niezgodność z Konstytucją i traktatami

Tak, dobrze widzisz. Może się okazać, że przepis, na podstawie ktundefinedrego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, pundefinedźniej undefined w wyniku orzeczenie TK albo TSUE undefined został uchylony.

Wznowienia postępowania można żądać w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie ktundefinedrej została wydana decyzja.

Podstawa prawna znajduje się w art. 145a. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Jednakże w takiej sytuacji skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie zaś z art. 145aa. powyższej ustawy, wznowienia postępowania można żądać rundefinedwnież w przypadku, gdy zostało wydane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ktundefinedre ma wpływ na treść wydanej decyzji.

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W tym miejscu dowiesz się, jaki jest termin obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy.

Miejsce złożenia podania i termin

Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, ktundefinedry wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w ktundefinedrym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.

Uchybienie miesięcznemu terminowi skutkuje tym, że postępowanie wznowieniowe nie przyniesie oczekiwanych rezultatundefinedw w postaci uchylenia decyzji administracyjnej w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę. Wszczynający takie postępowanie powinien udowodnić, że miesięczny termin został przez niego zachowany.

Termin do złożenia podania o wznowienie postępowania z przyczyny pominiętej strony biegnie od dnia, w ktundefinedrym strona dowiedziała się o decyzji. Zatem we wniosku o wznowienie postępowania wskazać należy, kiedy i w jaki sposundefinedb dowiedziała się o decyzji o pozwoleniu na budowę.

Więcej informacji na temat domu, ktundefinedry można zbudować jedynie na podstawie zgłoszenia znajdziesz tutaj.

Natomiast tutaj przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, ktundefinedra:

 1. wydana została z naruszeniem przepisundefinedw o właściwości (chodzi o sytuację, w ktundefinedrej decyzja została wydana przez nieodpowiedni organ) ;
 2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
 3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, ktundefinedrą załatwiono milcząco;
 4. została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
 5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
 6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
 7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w pkt 1, 3, 4 i 7 powyżej, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Zatem wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji składa się z reguły w terminie dziesięciu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji na wyżej wymienionych podstawach jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze undefined ten organ.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Będąc stroną, można więc złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę z powołaniem się na wyżej wymienione podstawy.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl . Postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!