Budowa mieszkań przy cmentarzu. Jak blisko można wznieść budynek? Jest projekt ustawy z nowymi wytycznymi.

Coraz mniejsza podaż działek pod nowe osiedla w miastach, przy jednoczesnym powiększaniu się powierzchni cmentarzy skłaniają do szukania sposobów na ten urbanistyczny klincz. Nie można przy tym zapominać o kwestiach sanitarnych i uczuciowych.


O czym przeczytasz?

Wyzwanie dla deweloperundefinedw

Temat związany z zabudową nieruchomości położonej przy cmentarzu to nie novum, szczegundefinedlnie w dużych, czy gęsto zaludnionych miastach. Jest to zagadnienie nie tylko ciekawe pod względem wymogundefinedw, a przez to rozwiązań o charakterze prawno-administracyjnym, ale także pod względem projektowym.

Jeśli odległość możliwej zabudowy nieruchomości względem cmentarza ulegnie zmniejszeniu, to będzie to stanowiło niemałe wyzwanie dla projektantundefinedw. Będą oni musieli tak zaprojektować budynek mieszkalny aby jego lokalizacja została pozytywnie przyjęta przez potencjalnych nabywcundefinedw.

Projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Na stronie internetowej pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755/katalog/12819378#12819378 znajdziesz informację na temat projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Wnioskodawcą jest Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrundefinedw do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci. Status projektu jest otwarty.

Zabudowa nieruchomości według nowego projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 2 projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych dozwolone będzie budowanie budynkundefinedw mieszkalnych nawet w odległości 35 m od murundefinedw cmentarnych, ale taki budynek mieszkalny musi być podłączony do sieci wodociągowej, a bezpośrednio za murem cmentarnym powinno znajdować się kolumbarium.

Kolumbarium, to zbiorowy grobowiec w formie budowli lub sali z niszami na urny, charakterystyczny dla rzymskiej i wczesnochrześcijańskiej architektury cmentarnej. Obecnie nazywa się tak pomieszczenie na urny, ktundefinedre występują przy krematoriach cmentarnych.

Zdefiniowano rundefinedwnież pojęcie odległości przez ktundefinedre należy rozumieć najkrundefinedtszy odcinek mierzony od ogrodzenia cmentarza do ujęcia wody albo budynku określonego w tych przepisach.

Uzasadnienie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

W uzasadnieniu projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wskazano, że undefinedJednocześnie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez stronę samorządową postulatom, ktundefinedre umożliwiłyby dalsze zmniejszanie odległości cmentarzy od zabudowy (i vice versa), jeżeli tylko od ma się do czynienia wyłącznie z kolumbariami, ktundefinedre nie stanowią (zgodnie z opinią NIZP-PZH) istotnego zagrożenia sanitarnego undefined proponuje się, aby w takich przypadkach odległość mogła wynosić 35 m.

Informacja o lokalizacji powierzchni grzebalnej i powierzchni, na ktundefinedrej lokalizowane mogą być tylko kolumbaria, mogłaby być opublikowana przez właściciela cmentarza w regulaminie cmentarza. Pozwoli to organom administracji na wydawanie odpowiednich decyzji np. w zakresie pozwolenia na budowę.

Odległość 35 m jest to minimalna odległość cmentarzy od zabudowy, ktundefinedra występuje w reprezentatywnych regulacjach obcych. Jednocześnie zmniejszenie odległości na terenach zwodociągowanych, pozwoli na uwolnienie powierzchni bądź to pod zabudowę, bądź to pod kolumbaria.

Przyjęte odległości odpowiadają ponadto występującej praktyce międzynarodowej i są spundefinedjne z rekomendacjami międzynarodowymi (WHO).undefined

Zabudowa według obecnie obowiązujących przepisundefinedw

Informacje na temat zabudowy mieszkaniowej w pobliżu cmentarza znajdują się w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zgodnie z art. 5 tejże ustawy:

Cmentarze powinny znajdować się na ogrodzonym terenie, odpowiednim pod względem sanitarnym. Na każdym cmentarzu powinien być dom przedpogrzebowy lub kostnica, ktundefinedre służą:

  • do składania ciał osundefinedb zmarłych do czasu ich pochowania;
  • do wykonywania oględzin zwłok ludzkich dla celundefinedw sądowo-lekarskich, sanitarnych oraz policyjnych;
  • do wykonywania innych czynności związanych z chowaniem zwłok.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, jakie tereny uznaje się za odpowiednie pod względem sanitarnym na cmentarze; rozporządzenie w szczegundefinedlności powinno określać:

  • szerokość pasundefinedw izolujących teren cmentarny od innych terenundefinedw, a w szczegundefinedlności terenundefinedw mieszkaniowych;
  • odległość cmentarza od źrundefineddeł ujęcia wody;
  • wymagania co do poziomu wundefinedd gruntowych na terenach przeznaczonych pod cmentarze.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku odsyła do rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

Co znajdziemy w akcie wykonawczym do obowiązującej obecnie ustawy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładundefinedw produkujących artykuły żywności, zakładundefinedw żywienia zbiorowego bądź zakładundefinedw przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źrundefineddeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m.

Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.

Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiornikundefinedw wodnych, służących jako źrundefineddło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż 500 m.

Teraz i w przyszłości

Zatem zabudowa mieszkaniowa co do zasady możliwa jest w odległości 150 metrundefinedw od cmentarza. Odległość może być zmniejszona do 50 m, jeżeli wspomniane budynki są podłączone do sieci wodociągowej.

Projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zakłada możliwość zabudowy mieszkaniowej w odległości 35 metrundefinedw od murundefinedw cmentarnych, ale taki budynek mieszkalny musi być podłączony do sieci wodociągowej, a bezpośrednio za murem cmentarnym powinno znajdować się kolumbarium.

Natomiast obecnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają możliwość zabudowy mieszkaniowej w odległości 150 metrundefinedw od cmentarza. Odległość taka może być zmniejszona do 50 m, jeżeli wspomniane budynki są podłączone do sieci wodociągowej. Projekt zakłada zatem zmniejszenie odległości zabudowy względem cmentarza.

Czy nowelizacja wejdzie w życie to czas pokaże, obecnie projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych jest na etapie opiniowania.

Zamieszkanie przy cmentarzu

Na temat mieszkania przy cmentarzu można usłyszeć skrajne opinie. Najważniejsze w tym wszystkim jest zapewne zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego. Nie mniej istotne jest także oddziaływanie cmentarza na otoczenie. Czy ludzie będą chcieli zamieszkać w odległości kilkunastu metrundefinedw od cmentarza?

To się okaże jak przepisy wejdą w życie, a deweloperzy wystawią na sprzedaż pierwsze mieszkania w tak usytuowanych osiedlach. W Internecie można znaleźć wiele opinii na temat ujawnionego projektu ustawy, jednak najważniejsza będzie ta, ktundefinedrą podejmą potencjalni klienci zakupu mieszkania położonego w okolicy cmentarza.

Wiadomo, że bardzo ważne będzie zlokalizowaniu lokalu mieszkalnego w takiej zabudowie. Nie wszystkie okna czy balkony, loggie, tarasy czy także ogrundefineddki lokatorskie będą miały widok na cmentarz. Miedzy innymi z tych powodundefinedw zabudowa nieruchomości położonej w pobliżu cmentarza to wyzwanie dla projektanta.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!