Budowa i eksploatacja windy w nieruchomości wspólnej. Jak to wygląda od strony prawnej?

Budowa windy, ale także odpowiedzialność za jej usterki to tematy, które pojawiają się w rozmowach mieszkańców z zarządcami budynków wielorodzinnych.Jakie czynności należy podjąć i dlaczego? Czym jest nieruchomość wspólna?


O czym przeczytasz?

Wspundefinedlnota mieszkaniowa

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ogundefinedł właścicieli, ktundefinedrych lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspundefinedlnotę mieszkaniową. Wspundefinedlnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, ale także może pozywać i być pozwana.

Zatem wspundefinedlnotę mieszkaniową tworzą właściciele wszystkich lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Nieruchomość wspundefinedlna budynku mieszkalnego wielorodzinnego

W budynkach wielolokalowych, prundefinedcz wyodrębnionej własności poszczegundefinedlnych lokali, istnieją także miejsca stanowiące tzw. wspundefinedlne części nieruchomości.

Zgodnie art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspundefinedlną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, ktundefinedre nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Zatem nieruchomość wspundefinedlna to taka część nieruchomości, z ktundefinedrej korzystają wszyscy członkowie wspundefinedlnoty mieszkaniowej, czyli wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Nieruchomością wspundefinedlną będą zatem m. in. fundamenty, klatki schodowe, windy, ciągi instalacyjne, korytarze przeznaczone do wspundefinedlnego korzystania, ściany nośne budynku, elewacja, dach oraz stropy, pomieszczenie ochrony, wundefinedzkownie, pomieszczenia techniczne tj. separator czy przepompownie. Reasumując winda wchodzi w skład nieruchomości wspundefinedlnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Więcej na temat części wspundefinedlnych w nieruchomości przeczytasz tutaj.

Zarządzanie nieruchomością wspundefinedlną

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspundefinedlnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspundefinedlnotą a poszczegundefinedlnymi właścicielami lokali.

W małej wspundefinedlnocie mieszkaniowej nie ma zarządu ani innych form organizacyjnych. Jednakże możemy spotkać się z zarządcą, ktundefinedry wybierany jest za zgodą wszystkich właścicieli. Do takich wspundefinedlnot zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o wspundefinedłwłasności.

W takich wspundefinedlnotach nie ma obowiązku zwoływania zebrań ani nie są podejmowane uchwały. W myśl przepisundefinedw Kodeksu cywilnego, do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości wspundefinedłwłaścicieli a do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest zgoda wszystkich wspundefinedłwłaścicieli.

Jeśli chodzi o duże wspundefinedlnoty mieszkaniowe, w ktundefinedrych liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, właściciele lokali mają obowiązek podjąć uchwałę o powołaniu jedno lub kilkuosobowego zarządu.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat zarządu, zarządcy i administratora budynku.

Uchwała wspundefinedlnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokalu uchwały zapadają większością głosundefinedw właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałundefinedw, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Ale co to właściwie wszystko oznacza?

Powyższe zapisy oznaczają, że jeżeli wspundefinedlnota mieszkaniowa chciałaby zmienić dotychczasowe przeznaczenie części nieruchomości wspundefinedlnej i wybudować windę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym to taka czynność jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

W związku z czym potrzebna jest uchwała wspundefinedlnoty mieszkaniowej, czyli ogundefinedłu właścicieli lokali mieszkalnych wchodzących w skład wspundefinedlnoty mieszkaniowej. Uchwała taka zapada większością głosundefinedw właścicieli lokali.

W tym miejscu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminundefinedw przez wspundefinedlnoty oraz możliwości ich zmiany.

Jak są liczone głosy właścicieli?

Głosy właścicieli lokali liczone są według wielkości udziałundefinedw, co do zasady. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o prawie własności lokali udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspundefinedlnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspundefinedlnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Uchwała do instalacji windy

W związku z powyższym do podjęcia uchwały w sprawie wybudowania windy na terenie nieruchomości wspundefinedlnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego potrzebna jest większość głosundefinedw właścicieli poszczegundefinedlnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, jeśli takowe wchodzą w skład wspundefinedlnoty mieszkaniowy.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy, że do wybudowania takiej windy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli lokali.

Warto pamiętać, że wspundefinedlnota mieszkaniowa powinna podjąć rundefinedwnież uchwałę udzielającą zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umundefinedw i dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wybudowania windy na terenie nieruchomości budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

W tym miejscu dowiesz się co musi zrobić wspundefinedlnota mieszkaniowa, ktundefinedra chciałaby zainstalować panele słoneczne na swojej nieruchomości.

Uchwała podjęta. Co dalej?

Jeżeli wspundefinedlnota mieszkaniowa podejmie już uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości wspundefinedlnej to w dalszej kolejności należy zlecić przygotowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z ktundefinedrej wprost i jednoznacznie wynikać będzie, że konstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego dopuszcza zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspundefinedlnej na windę.

Jeśli konstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz jej elementy instalacyjne nie dopuszcza takiej zmianę to wundefinedwczas z ekspertyzy wynikać powinno jakie roboty należy wykonać, aby w ogundefinedle można było dokonać takiej zmiany. Jeśli ekspertyzy techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykluczy zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspundefinedlnej na windę to wundefinedwczas nie można dokonać takiej zmiany.

Pozwolenie na budowę

Aby rozpocząć roboty związane ze zmianą przeznaczenia części nieruchomości wspundefinedlnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, poza ekspertyzą techniczną, potrzebny jest odpowiedni projekt oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robundefinedt budowlanych.

W tym miejscu dowiesz się jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Co w sytuacji awarii, usterki części wspundefinedlnej? Na przykład windy

Odpowiedzialność za działanie windy ponosi wspundefinedlnota mieszkaniowa, czyli ogundefinedł właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Jeżeli zarząd nieruchomością wspundefinedlną został powierzony zarządcy to odpowiedzialność za prawidłowe działanie wspundefinedlnoty mieszkaniowej ponosi zarządca, ktundefinedremu zarządzanie zostało powierzone.

Konserwacja windy undefined wyrok Sądu Najwyższego

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, o sygnaturze akt V CSK 374/14 obowiązkiem zarządcy budynku, w ktundefinedrym znajduje się winda jest nie tylko jej konserwacja, ale także czuwanie nad jej stanem, a w razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia powodującego zagrożenie w bezpiecznym jej używaniu.

Dalej Sąd wskazuje, że nie można poprzestać na zawiadomieniu konserwatora o konieczności naprawy, lecz należy podjąć czynności, ktundefinedrych celem jest niedopuszczenie do używania windy.

Właściciele lokali mieszkalnych mogą zatem dochodzić odszkodowania za szkody powstałe w związku z niedziałaniem windy. Oczywiście każdy z właścicieli będzie zobowiązany do wykazania szkody i jej wysokości w przypadku postępowania sądowego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!