Budowa domu w oparciu o pozwolenie na budowę. Procedura krok po kroku.

Budowa domu wiąże się obowiązkami nakreślonymi przez prawo budowlane. Mimo liberalizacji przepisów, najczęściej wymaga ona uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedstawiamy jak wygląda procedura ubiegania się o nie.


O czym przeczytasz?

Pozwolenie czy zgłoszenie?

Zgodnie z wprowadzoną przez ustawodawcę nowelizacją prawa budowlanego, wiele budynkundefinedw można wybudować jedynie w oparciu o zgłoszenie. Budowa domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie stanowi prostszą niż procedura uzyskania pozwolenia na budowę drogę, ktundefinedra umożliwia szybkie rozpoczęcie prac budowlanych w oparciu o tzw. undefinedmilczącą zgodęundefined organu. Nie w każdym jednak przypadku zgłoszenie budowy będzie wystarczające.

W tym miejscu przeczytasz i zmianach w procesie budowlanym.

Do sytuacji, w ktundefinedrych niewystarczające jest zgłoszenie budowy i konieczne jest uzyskania pozwolenia na budowę zalicza się:

 • sytuację, w ktundefinedrej obszar oddziaływaniadomu wykracza poza działkę lub działki, na ktundefinedrych dom został zaprojektowany. Każdy dom ma wokundefinedł siebie obszar oddziaływania. Jest to teren, na ktundefinedrym przepisy zabraniają budować niektundefinedrych obiektundefinedw, bo mogłyby one być uciążliwe dla mieszkańcundefinedw domu. Jeśli obszar oddziaływania domu wychodzi poza działkę i wchodzi na przykład na sąsiednią działkę undefined konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania określa projektant domu;
 • sytuację, w ktundefinedrej wymagane jest przeprowadzenie jednego z postępowań środowiskowych. Urząd powiatowy albo urząd miasta może chcieć przeprowadzić takie postępowanie, jeśli działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody. Urząd zbada wtedy, czy dom, ktundefinedry chce wybudować inwestor nie będzie szkodzić środowisku.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat procedury budowy domu tylko na zgłoszenie.

Budowa domu w oparciu o pozwolenie undefined kolejność podejmowania czynności

Pierwszą czynnością otwierającą drogę do budowy domu jest zakup działki z odpowiednim gruntem. Jest to o tyle istotne, bowiem nie na każdej nieruchomości możliwe jest wybudowanie domu.

Podstawowe uwarunkowania, ograniczenia, czy możliwości dotyczące działki i budowy domu określają następujące dokumenty:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP);
 • decyzja o warunkach zabudowy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy to podstawowe dokumenty, ktundefinedre należy przeanalizować jeszcze przed zakupem działki lub projektu budowlanego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego informuje o przeznaczeniu użytkowym działki, linii zabudowy, dopuszczalnej kubaturze budynku, jego kształcie i specyfice dachu.

W sytuacji gdy działka nie została objęta MPZP lub nie został on uchwalony undefined inwestor zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta to dokument rundefinedwnorzędny MPZP, w ktundefinedrym znajdziemy podobne informacje o możliwościach zabudowy działki budowlanej.

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy.

A w jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć przeczytasz w tym miejscu.

Wybundefinedr projektu

Po zakupie działki i analizie MPZP (lub decyzji o warunkach zabudowy) konieczne staje się wybranie projektu budowlanego. Z uwagi na dużą ilość ofert na rynku, najbardziej korzystny finansowo wydaje się wybundefinedr projektu spośrundefinedd gotowych projektundefinedw budowlanych (tzw. projektundefinedw powtarzalnych). Niemniej jednak, opcja ta nie daje możliwości pełnego spersonalizowania projektu, zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Dlatego też bardziej wymagający inwestor może zdecydować się na projekt indywidualny, dostosowany do jego potrzeb. Indywidualny projekt domu może okazać się niezbędny w przypadku działek budowlanych o niestandardowych wymiarach.

Po wybraniu projektu budowlanego przychodzi czas na podjęcie działań w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W tym miejscu dowiesz się kim jest inwestor w procesie budowlanym.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę undefined elementy

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy złożyć do właściwego wydziału w starostwie powiatowym po zakupie działki i opracowaniu projektu budowlanego. Wzory wnioskundefinedw są oficjalnie ustalone, a gotowy formularz można pobrać ze strony organu.

We wniosku należy wskazać:

 1. dane inwestora i pełnomocnika - jeżeli został ustanowiony;
 2. przedmiot i cel zamierzenia budowlanego;
 3. zaświadczenie projektanta o wpisie na listę członkundefinedw właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego);
 4. załączniki, ktundefinedre decydują o kompletności wniosku.

Do załącznikundefinedw zalicza się:

 1. projekt zagospodarowania działki lub trenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej (3 egzemplarze) albo elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktundefinedrych obowiązek dołączenia wynika z przepisundefinedw odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentundefinedw;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. potwierdzenie, że projektant na dzień składania wniosku jest wpisany do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego;
 5. wypis z rejestru gruntundefinedw dla działki oraz działek sąsiadujących;
 6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Organy powołane do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Pozwolenie na budowę na podstawie przedstawionego kompletu dokumentundefinedw wydaje Starosta lub Prezydent Miasta.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdzi:

 1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
 2. ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
 3. wymaganiami ochrony środowiska, w szczegundefinedlności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 4. ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
 5. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 6. kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
 7. wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 8. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 9. kopii zaświadczenia dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego,
 10. oświadczeń, o ktundefinedrych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy undefined Prawo budowlane,
 11. posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości, organ administracji architektoniczno-budowlanej nałoży na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.

Koszt uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

Co do zasady uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest bezpłatne. Niemniej jednak, w sytuacji gdy część planowanej inwestycji będzie miała charakter gospodarczy (np. w części domu będzie prowadzony zakład fryzjerski), konieczne będzie uiszczenie stosownej opłaty.

Opłata ta wynosi 1,00 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej (ale nie więcej niż 539,00 zł).

Jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika undefined konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

Termin na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Termin na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 65 dni. Jest to termin, w ktundefinedrym organ administracji architektoniczno undefined budowlanej musi rozpatrzeć wniosek i udzielić pisemnej odpowiedzi. Termin 65 dni może zostać przedłużony w przypadku, gdy nasz wniosek okazał się niekompletny.

W tej sytuacji jednostka administracji państwowej musi wezwać inwestora do uzupełnienia dokumentacji.

Od momentu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę musi upłynąć czas tzw. uprawomocnienia decyzji. Ostateczność w decyzji musi być potwierdzona w formie oświadczenia przez organ wydający zezwolenie.

Okres ważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w ktundefinedrym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Gdy 3 lata miną, a inwestor nie rozpocznie budowy (albo też nawet ją rozpocznie w ciągu 3 lat ale zatrzyma ją na okres dłuższy niż 3 lata) to nie będzie mundefinedgł po tym czasie kontynuować prac i konieczne stanie się wystąpienie o nowe pozwolenie na budowę.

W tym miejscu przeczytasz wszystko na temat dziennika budowy.

Kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę?

W ściśle określonych przez ustawodawcę przypadkach, dla rozpoczęcia budowy wystarczające jest jedynie dokonanie stosownego zgłoszenia. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa m.in. wolno stojących budynkundefinedw mieszkalnych jednorodzinnych, ktundefinedrych obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na ktundefinedrych zostały zaprojektowane, (undefined) czy wolno stojących: parterowych budynkundefinedw gospodarczych, garaży lub wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Więcej informacji na temat domu, ktundefinedry można zbudować jedynie na podstawie zgłoszenia znajdziesz tutaj.

Ponadto. zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa m.in. wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na ktundefinedrej znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 1000 m2 powierzchni działki, wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektundefinedw na działce nie może przekraczać dwundefinedch na każde 500 m2 powierzchni działki, altan działkowych i obiektundefinedw gospodarczych, jak i wiat przystankowych i peronowych.

Tutaj przeczytasz więcej na temat tego, co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Rozpoczęcie budowy domu

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor zobowiązany jest do powiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.Wnioski znajdują się do pobrania na stronach odpowiedniego organu nadzoru budowlanego).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie kierownika budowy (robundefinedt), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi);
 2. zaświadczenie o wpisie na listę członkundefinedw właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z podanym w nim terminem ważności;
 3. kopię uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 4. oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Po spełnieniu tych warunkundefinedw może przystąpić do budowy domu.

W tym miejscu pisaliśmy kim jest kierownik budowy i kiedy musi być ustanowiony.

Elektroniczny wniosek o wydanie pozwolenia

Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę wymaga złożenia wniosku.

Od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej (wniosek ePB-1) poprzez rządową stronę https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!